Tag Archives: avfattning

Svenska Torvs nestor vd Olle Uddgren skriver till Svebio 1997

Olle Uddgren (d.2003) var en ledande personlighet inom torv och energiområdet med sin bas som vd för det statliga sedan privatiserade bolaget Svensk Torvförädling AB i Sösdala, Hässleholm. Med ingenjörskunnande i fokus och med genuin entreprenörsvilja var han inte rädd för att ta strid för det han trodde på. 1997 skrev Olle Uddgren ett brev till Svebio dåvarande vd Kent Nyström där han presenterade  torvens utveckling inom Svensk Torvförädling samt slog ett slag för en fortsatt satsning på att utveckla verksamheten, bl a med våtkolning och elproduktion.  OlleUddgrenBrevSvTorvforadling1997. Brevet ledde året efter också till en besök av undertecknad i Sösdala med Olle Uddgren, då han som pensionär besökte sin gamla arbetsplats. En artikel som publicerades i Bioenergitidningen nr 5 1998.

Krigsutbrottet 1939

Olle Uddgren fick som nyexaminerad kemiingenjör (K38) möjligheten att efter ett par år i skogsindustrin medverka och som vd från 1946   leda utvecklingen av en svensk torvbränsleproduktion, vilket resulterade i en brikettfabrik i Sösdala nära Hässleholm i Skåne. Handelsminister Per Edvin Sköld var själv med och bestämde lokaliseringen.

Där tillverkades den i Skåne berömda Kronbriketten från 1940 till 1965 då den lades ned då oljan helt tagit över marknaden.  Kapaciteten var från början 50 000 t/år vilket utvecklades till 75 000 t/år. En central enhet i produktionen var den så kallade Peco torken som byggts av Svenska  Fläktfabriken. Tekniken var engelsk. Produktionen vid Store Mosse i Sösdala samt från tre andra mossar i närheten  fortsatte men nu med den nya marknaden som jordförbättringsmedel – växttorv.

Olle Uddgren har ända sedan den första Energiutredningen som  tillsattes 1951 deltagit i Energidebatten. Den utredningen leddes av regeringsrådet  Henrik Franzen och döptes till  “I Atomåldern”. Han var aktiv i Svebio konferenserna på 80 och 90 talet och klagade jämt på att det var för liten tid avsatt för diskussion.

Oljekriserna på 70-talet

Efter oljekriserna på 70-talet som bland annat resulterat i bensinransonering kom försörjningstryggheten återigen i centrum. Sverige var då helt beroende av olja i alla sektorer. Det fanns vattenkraft, det fanns ved och det fanns också kol som alternativ,  men vattenkraftsutbyggnad var inte miljömässigt gångbart. Den stora älvstriden slutade med ett beslut att bevara de sista fyra älvarna.  Veden sågs inte som ett storskaligt alternativ av etablissemanget även om utbyggnaden kommit igång och kol hade belastningen att vara ett importbränsle.  Torven, en svensk resurs, däremot fanns i stora mängder och tekniken var också tillgänglig.

Kärnkraftbeslut

När nu kärnkraften skulle avvecklas ville Olle Uddgren se en fortsatt storskalig satsning på torvenergi i Sverige. Torven hade redan expanderat kraftigt på 80 talet och Uppsala Energis byggde en brikettfabrik i Sveg vars produkt fördes med tåg i containrar till Uppsala. Även på andra håll i Sverige fick torv som bränsle en renessens bland med hjälp av ett särskilt torvstöd för nybyggnad av energianläggningar för torveldning.

Det Olle Uddgren nu ville var att gå vidare med den artificiella avvattningstekniken. Torvproduktionen hade alltid haft den nackdelen att all produktion fick ske på sommaren så avvattningen kunde ske med solenergi på fälten.  I Sösdala fanns en teknik som utvecklats på KTH och senare på Lund och som realiserats i en komplett fabrik i skalan 1/10. Tekniken kallades våtkolning. En fullstor fabrik på 125 000 ton presenterades i rapporten Våtkolning av Torv av Sven Erik Hägglund redovisad i Teknisk Tidskrift 1960. Olle Uddgren skriver att man var världsledande i tekniken och den var demonstrerad såväl teoretiskt som i praktiken. Man ansåg sig löst problemet att ekonomiskt avvattna torv utan hjälp av solen. Men 1964 hade dock  all vidare forskning av tekniken lagts ned då oljan översvämmade Sverige.

Skördeteknik
Olle Uddgren med kollegor i Sösdala vidareutvecklade tekniken med storskalig torvproduktion i systemet Peco. Torven frässkördades på fälten och stora maskiner byggde upp långa stackar som sedan under säsongen tömdes med hjälp av en smalspårig järnväg som gick in till brikettfabriken. Den användes också i stor skala  på  Irland där torven var basen för den inhemska energiförsörjningen där man istället för briketter direkt producerade el i kondenskraftverk som man byggt vid de stora mossarna. Konstruktionsritningarna för skördemaskinerna fick Sovjetunionen att beställa 137 skördemaskiner som alla tillverkades i Sverige.

I 80 talets renessens för torv i Sverige och Finland fick dock den så kallad Haku tekniken fäste. Ett flexibelt system som byggdes upp kring användning av stora jordbrukstraktorer som dragmaskiner för olika utrustningar varigenom dessa traktorer fick många drifttimmar till fördel för det lokala jordbruket. Torven säsongslagrades där istället  i stora stackar på fast mark som kunde tömmas med lastbils ekipage.

Olle Uddgren och Hans Hessner leder allsång hos Svebio.
Olle Uddgren och Hans Hessner leder allsången på en av många Svebio konferenser.

Olle Uddgren närvarade också flitigt på Svebios många konferenser och studieresor. Han blev senare också hedersmedlem i föreningen här på bild tillsammans med Hans Hessner också hedersmedlem  då han leder allsången på en av många Svebio konferenser. Olle hade u en bakgrund från KTH och kunde med bravur framföra många av teknologsångerna.

@Lennart Ljungblom /novator.se/2017-01-28