Tag Archives: environment

Trentium tidigare Opcon säljer Saxlund till Pilum – ny kraftfull aktör etableras

novator.se / 2016-06-01  /Lennart Ljungblom / Trention AB (”Trention”) har ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Saxlund International Holding AB (”Saxlund”) med dotterbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien till Pilum AB som också bedriver väsentlig verksamhet genom dotterbolaget Envipower. Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK och ska erläggas i form av aktier i Pilum motsvarande ett värde om 102,2 MSEK samt genom utställande av en revers om 17,8 MSEK. Trentium blev nyligen också största ägare i Pilum AB med 29,5 procent av aktierna.  Trentium dotterbolag  Hotab Biosystem AB ingår också i överlåtelsen. Samtidigt meddelas att vd Rolf Hasselgren efter genomförd affär kommer att lämna bolaget som vd och koncernchef men vara kvar i styrelsen. Hösten 2015 såldes Opcon kompressor technology AB som också utgjorde huvuddelen av rörelsen till kinesiska  Fujian Snowman som fortsättningsvis också blir representerade i Trentiums styrelse.

  • Trention har den 31 maj 2016 ingått avtal med Pilum, där Trention är största aktieägare, om avyttring det helägda dotterbolaget Saxlund International Holding AB med dotterbolag till Pilum.
  • Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK och avses erläggas genom emission av 358 705 416 aktier i Pilum, motsvarande 102,2 MSEK samt genom utställande av en revers om 17,8 MSEK.
  • Transaktionen är bland annat villkorat av att årsstämman i Pilum den 30 juni 2016 godkänner förvärvet och beslutar om att genomföra apportemissionen, att Nasdaq Stockholm godkänner den bolagsbeskrivning avseende den sammanslagna verksamheten som ska upprättas med anledning av förvärvet, samt samt att en extra bolagsstämma i Trention godkänner försäljningen.

Kvar i Trention efter försäljningen blir, efter den avsedda utdelningen av aktier i Pilum till Trentions aktieägare, en begränsad verksamhet som är under avyttring, inga finansiella skulder och stora tillgångar under kapitalförvaltning samt skatteavdrag uppgående till cirka 430 MSEK. Styrelsen kommer att återkomma med mer utförlig information om den framtida verksamheten inom Trention i god tid före den extra bolagsstämma som ska besluta om försäljningen av Saxlund. Den extra bolagsstämman förväntas hållas under juli.

Efter Förvärvet kommer Trention att äga ca. 88,8 procent av aktierna och rösterna i Pilum. Efter att Bolagsverket har beviljat tillstånd till minskning av Trentions aktiekapital avser Trention att dela ut samtliga Pilum-aktierna till sina aktieägare, i förhållande till aktieinnehavet i Trention, enligt de s.k. Lex ASEA-reglerna, vilket bland annat erfordrar beslut på bolagsstämma i Trention.

Efter den avtalade försäljningen av Saxlund till Pilum genomförts kommer verksamheten inom Trention vara begränsad till kapitalförvaltning samt avyttring av de övriga tillgångar inom Kompressorteknik och Waste Heat Recovery som kvarstår efter försäljningen av Opcon Compressor Technology AB under 2015.

Avyttringen innebär även att bolaget nu verkställer ytterligare nedskärning av administrationen inom Trention. Som ett led i anpassningen till de nya förutsättningarna efter försäljningen av Opcon Compressor Technology 2015 och nu Saxlund har bolaget sett över ledningsfunktionen vilket också innebär att vd och koncernchef Rolf Hasselström, samt vice vd Niklas Johansson kommer att lämna Trention.

–      Genom Pilums förvärv av Saxlund skapas den starka aktör vi länge efterlyst på marknaden. En dedikerad aktör inom energi- och miljöteknik med en förväntad årlig omsättning på 300-350 MSEK varav ca 110 MSEK inom eftermarknad och som räknar med att kunna göra ett positivt operativt rörelseresultat redan i år. Fokus kommer ligga på att utveckla och kraftigt växa bolagens gemensamma eftermarknadsaffär. Vi skapar ett bolag med goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet framåt, säger Rolf Hasselström avgående vd och koncernchef på Trention AB.

Om Saxlund

Saxlund International Holding AB är moderbolag i Trentions bioenergidel med dotterbolag och operativa bolag i Tyskland, Sverige och Storbritannien. Saxlund och dess dotterföretag har sammantaget cirka 105 anställda. Omsättningen inom bioenergidelen i Saxlund 2015 uppgick till 191,7 MSEK. Under slutet på 2015 och början på 2016 genomgick främst den svenska delen av verksamheten en strategisk omställning där olönsam verksamhet lagts ned och likviderats. Den 27 januari 2016  förvärvades även Hotab Biosystem AB som under 2015 omsatte 44,9 MSEK. Under januari-mars 2016 uppgick den konsoliderade omsättningen för Saxlund till 45,0 med ett rörelseresultat på 2,4 MSEK.

Verksamheten är fokuserad inom materialhantering och bioenergi med teknikledande varumärken som Saxlund, Hotab och Svensk Rökgasenergi, SRE. I gruppen ingår de operativa bolagen Saxlund International GmbH (Tyskland), Saxlund International Ltd., (Storbritannien), Saxlund International AB, Hotab Biosystem AB, Svensk Rökgasenergi AB (Sverige).

Om Pilum

Pilum har sin bakgrund i bolaget Industrifilter i Borås och har en 40 årig erfarenhet av rökgasrening.  Genom sitt dotterbolag Envipower är man också en helhetsleverantör från panna till skorsten. Genom det nya samarbetet med Saxlund International, SRE och Hotab breddas nu verksamheten ytterligare.

novator.se / 2016-06-01  /Lennart Ljungblom / 

Doktorand i Umeå vill koldioxidbeskatta skogen

Umeå universitet

novator.se /2016-05-17 / Lennart Ljungblom

Beskattning av skogens koldioxid ger effektivare klimatpolitik

Umeå universitet – 2016-05-17 09:10 CES

Genom att öka mängden skog i världen kan vi åstadkomma en effektivare klimatpolitik som minskar de globala koldioxidutsläppen till en lägre kostnad. För att åstadkomma detta bör upptag och utsläpp av koldioxid från skogen prissättas precis som utsläpp från fossila bränslen. Det visar Mathilda Eriksson i sin avhandling från Handelshögskolan, Umeå universitet.

Det är länge känt att skogen spelar en viktig roll för koldioxidkoncentrationen i atmosfären och följaktligen den globala klimatförändringen. Trots detta har olika alternativ att använda skogen som ett klimatverktyg till stor del saknats i modeller som integrerar miljövetenskap och ekonomi för att utvärdera olika former av klimatpolitik.

Mathilda Eriksson har i sitt avhandlingsarbete vidareutvecklat två välkända integrerade miljöekonomiska modeller genom att just inkludera skogen. Vidare använder Mathilda dessa modeller för att undersöka hur skogen mest kostnadseffektivt kan användas inom klimatpolitiken.

– Jag visar i min avhandling att det är samhällsekonomiskt mer lönsamt att öka mängden skog för att binda och lagra kol än att öka användningen av skog för biobränsle. En huvudförklaring till detta är att bioenergi inte är kolneutralt beträffande koldioxidutsläpp till atmosfären, åtminstone inte på kort sikt. När vi använder biomassa för att producera energi släpper vi ut koldioxid till atmosfären som gradvis upptas av nya träd över en lång tid. Om vi inte inkluderar denna dynamik i våra kalkyler riskerar vi att övervärdera de positiva effekterna av att använda biomassa för energiproduktion, säger Mathilda Eriksson.

Den globala fördelningen av insatser för att kostnadseffektivt minska världens koldioxidutsläpp med hjälp av skogen, styrs av kostnaderna i olika regioner, samt skillnader mellan regioner i skogens potential att binda kol. Mathildas avhandling visar att de tropiska skogarna har den största potentialen att minska den globala koldioxidkoncentrationen.

– Samhällsekonomiskt är det därför framförallt lönsamt att minska den pågående avskogningen samt att plantera ny skog i Afrika, Latinamerika och Asien.

För att i praktiken åstadkomma optimala nivåer av skogsåtgärder för klimatet kan samhället antingen välja beskattning eller reglering. Eftersom reglering ofta är mer kostsamt för samhället består en av klimatpolitikens utmaningar av att finna den optimala koldioxidskatten. Ett viktigt bidrag med modellerna och resultaten i Mathildas avhandling är att de härleder till en sådan skatt.

– För att klimatpolitiken ska vara effektiv måste en sådan skatt omfatta både koldioxid från fossila bränslen och skogen. Eftersom skog kan vara en källa till både positiva och negativa koldioxidutsläpp innebär detta att utsläpp från skog ska beskattas, men också att upptag av koldioxid från skog ska subventioneras, säger Mathilda Eriksson.

Mathilda Eriksson är uppvuxen i Umeå. Hon är doktorand vid institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Avhandlingen är publicerad digitalt:

Opponent
Sohngen, Brent, Professor

Handledare
Brännlund, Runar, Professor,
Lundgren, Tommy, Professor

Om disputationen:
Torsdag den 26 maj försvarar Mathilda Eriksson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling: The Role of the Forest in Climate Policy. Svensk titel: Skogens roll I klimatpolitiken. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal 204H, Samhällsvetarhuset, Fakultetsopponent är professor Brent Sohngen, Ohio State University, USA.

Om Umeå Universitet
Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

novator.se /2016-05-17 / Lennart Ljungblom

Bra att cirkulera träaska – skapar tillväxt i skogen

novator.se/2016-03-07/Lennart Ljungblom

Bra att cirkulera träaska – skapar tillväxt i skogen

Träaska från skogsbränsle skall om möjligt cirkuleras tillbaka till naturen. Det är ju en ren naturprodukt som inte har tillförts några ämnen utifrån. Ändock bör askorna kontrolleras eftersom askan återspeglar en miljön som trädet växte upp i och om marken av något skäl är speciell så kommer också askorna bli speciella och då oftast i en högre koncentration, eftersom askorna är restprodukterna av oförbränt som blir kvar efter förbränningen i kraftvärmeverket eller värmecentralen.

Askorna innehåller nästan alla mineraler och näringsämnen som fanns i bränslet, dock inte kvävet. Askan är också basisk och motverkar därför markförsurning. I västra Sverige har därför intresset för askåterföring varit speciellt intressant på grund av detta. Av samma orsak ger återföring av träaska till skog på torvmark ofta få en kraftig ökning av tillväxten. För att ytterligare förstärka effekten kan man blanda skogsaskan med kalk.

Dominerande ämne i askan är kalcium. Andra viktiga näringsämnen är magnesium, kalium, fosfor och ett antal så kallade mikronäringsämnen. Askan innehåller också större delen av de tungmetaller som fanns i träden som kadmium, bly, zink och koppar. Dessutom finns en del salter som inte har särskild stor betydelse för växterna samt eventuellt oförbränt material samt eventuella föroreningar som grus och sand.

Askan är som sagt basisk och som färsk är den också frätande. Innan den används låter man den därför härdas och kan behandla den t ex till granuler. Aska måste återföras på ett sätt som inte stör växter och djur, samtidigt som askan gör avsedd nytta. Aska i pulverform ger snabbt effekt, medan stabiliserad, härdad eller granulerad, aska oftast är mera svårlöslig och verkar långsammare. Av askan näringsämnen löses kalium ut snabbt, kalcium och magnesium betydligt saktare medan fosfor löses långsamt.

Andra användningar av aska. 

Ett praktiskt och även ekonomiskt fördelaktigt sätt är att använda träaskan på skogsbilvägar och grusplaner i skogsområden. Det gör vägarna bättre samtidigt som på sikt också näringsämnena lakas ut i skogen där de hör hemma.

Blanda inte askor. 

– Ren träaska är bra att återföra till skogen säger Monica Löfström på Svenska Energiaskor, en organisation ägd av 10 större energiverk som skall främja en korrekt användning av askor.

– Som en kommentar till dagens inslag i programmet Kaliber som uppmärksammat att askor från Borås Energi istället för att återföras till skogen spridits på jordbruksmark, säger hon att organisationen Energiaskor endast arbetar med återföring av aska till skogen.

– Poängen är ju att arbeta för att recirkulera träbränsle till skogen och undvika deponi och spridning på andra platser.

Utreddes ordentligt i Finland redan 2007

År 2007 analyserade och utredde finska finska Livsmedelssäkerhetsverket Evira träaskor från 374 energianläggningar för olika ändamål. Man har ingen generell invändning för att använda träaskor på jordbruksmark. man påpekar dock att träaskan alltid skall åtföljas av en innehållsdeklaration för att askorna återspeglar tillväxtsituationen. Tillverkarna av askan är skyldiga att utföra egenkontroll. Vid undersökningen 2007 förbjöds 12 askpartier som gödsel på grund av höga metall halter, dock inget på grund av höga kadmium halter. I Finland är gränsvärdet för Kadmium på åkermark 2,5 mg/kg torrsubstans. Proverna varierade från mindre än 0,2 mg/kg till 2,5 mg/kg.

Aska på villatomten

Lämpligheten av att använda aska från vedeldning hemma på villatomten kommer också ofta upp i frågespalterna.  En gammal regel är ju att aldrig blanda aska i jorden där du odlar potatis för då blir potatisen dålig. Man skall heller inte aska där man har rododendron, azaleor, blåbär och andra surjordsväxter. Träaskan är ju basisk och höjer jordens pH vilket dessa växter inte tycker om.  Förr i tiden spreds alltid askan ut över grusgångar och gräsmattor på vintern och det går förstås fortfarande bra, men man skall vara försiktig så man inte lägger på för mycket. Observera att askan inte innehåller kväve, så kväve måste man tillföra på annat sätt, dock inte samtidigt för då riskerar man att kvävet omvandlas till ammoniak och försvinner upp i luften utan nytta.

@novator.se /2016-03-07/Lennart Ljungblom

USA tar nu Volkswagen till domstol för miljöbrott

Amerikanska justitiedepartementet har idag på uppdrag av miljödepartementet anmält Volkswagen för en domstol i Detroit, Michigan, för manipulation av 600 000 dieselmotorer, åtgärder som gjort att utsläppen överstiger gränsvärdena  i  lagstiftningen Clean Air Act.  VW har uppgivit andra värden för erhållande av nationella miljö certifikat från EPA samt för CARB, den Kaliforniska separat lagstiftningen.

Anklagelsen är att företagen installerat datautrustning som endast aktiveras vid testproceurer för att då ge motorerna bättre NOx data  och därigenom erhålla tillstånd som företagen annars inte skulle ha erhållit.  Såväl 2 som 3 liters motorerna har manipulerats och i anklagelsen listas 16 olika bilmodeller från Audi, Porsche och Volkswagen alla ingående i Volkswagen gruppen.

Nedan  pressmeddelandet i original.

EPANewsrelease
United States Files Complaint Against Volkswagen, Audi and Porsche for Alleged Clean Air Act Violations

FOR IMMEDIATE RELEASE
January 4, 2016

WASHINGTON – The U.S. Department of Justice, on behalf of the U.S. Environmental Protection Agency, today filed a civil complaint in federal court in Detroit, Michigan against Volkswagen AG, Audi AG, Volkswagen Group of America, Inc., Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC, Porsche AG, and Porsche Cars North America, Inc. (collectively referred to as Volkswagen). The complaint alleges that nearly 600,000 diesel engine vehicles had illegal defeat devices installed that impair their emission control systems and cause emissions to exceed EPA’s standards, resulting in harmful air pollution. The complaint further alleges that Volkswagen violated the Clean Air Act by selling, introducing into commerce, or importing into the United States motor vehicles that are designed differently from what Volkswagen had stated in applications for certification to EPA and the California Air Resources Board (CARB).

“With today’s filing, we take an important step to protect public health by seeking to hold Volkswagen accountable for any unlawful air pollution, setting us on a path to resolution,” said Cynthia Giles, assistant administrator for enforcement and compliance assurance at EPA. “So far, recall discussions with the company have not produced an acceptable way forward. These discussions will continue in parallel with the federal court action.”

“Car manufacturers that fail to properly certify their cars and that defeat emission control systems breach the public trust, endanger public health and disadvantage competitors,” said Assistant Attorney General John C. Cruden for the Justice Department’s Environment and Natural Resources Division. “The United States will pursue all appropriate remedies against Volkswagen to redress the violations of our nation’s clean air laws alleged in the complaint.”

“VW’s illegal defeat devices have resulted in thousands of tons of excess NOx emissions in California, a state where more than 12 million people live in areas that exceed air quality standards set to protect public health,” said CARB Chair Mary D. Nichols.  “The California Air Resources Board is fully coordinating its investigation with the federal EPA and DOJ to address the environmental harm VW has caused.”

Consistent with EPA’s Notices of Violation, issued on September 18, 2015 for 2.0 liter engines, and November 2, 2015 for certain 3.0 liter engines, the complaint alleges that the defeat devices cause emissions to exceed EPA’s standards during normal driving conditions. The Clean Air Act requires vehicle manufacturers to certify to EPA that their products will meet applicable federal emission standards to control air pollution. Motor vehicles equipped with illegal defeat devices cannot be certified.

The complaint

The complaint alleges that Volkswagen equipped certain 2.0 liter vehicles with software that detects when the car is being tested for compliance with EPA emissions standards and turns on full emissions controls only during that testing process. During normal driving situations the effectiveness of the emissions control devices is greatly reduced. This results in cars that meet emissions standards in the laboratory and at the test site, but during normal on-road driving emit oxides of nitrogen (NOx) at levels up to 40 times the EPA compliance level. In total, the complaint covers approximately 499,000 2.0 liter diesel vehicles sold in the United States since the 2009 model year.

The complaint further alleges that Volkswagen also equipped certain 3.0 liter vehicles with software that senses when the vehicle is undergoing federal emissions testing. When the vehicle senses the test procedure, it operates in a “temperature conditioning” mode and meets emissions standards. At all other times, including during normal vehicle operation, the vehicles operate in a “normal mode” that permits NOx emissions of up to nine times the federal standard. In total, the complaint covers approximately 85,000 3.0 liter diesel vehicles sold in the United States since the 2009 model year.

NOx pollution contributes to harmful ground-level ozone and fine particulate matter. These pollutants are linked with asthma and other serious respiratory illnesses. Exposure to ozone and particulate matter is also associated with premature death due to respiratory-related or cardiovascular-related effects. Children, the elderly, and people with pre-existing respiratory disease are particularly at risk of health effects from exposure to these pollutants. Recent studies indicate that the direct health effects of NOx are worse than previously understood, including respiratory problems, damage to lung tissue, and premature death.

Today’s filing of a civil complaint under Sections 204 and 205 of the Clean Air Act seeks injunctive relief and the assessment of civil penalties. A civil complaint does not preclude the government from seeking other legal remedies. The United States will seek to transfer its case and fully participate in the pretrial proceedings now initiated in the related multi-district litigation in the Northern District of California. The United States’ investigation is ongoing, in close coordination with CARB.  EPA and CARB have been in active discussion with Volkswagen about potential remedies and recalls to address the noncompliance, and those discussions are ongoing.

Affected 2.0 liter diesel models and model years include:

Jetta (2009-2015)
Jetta Sportwagen (2009-2014)
Beetle (2013-2015)
Beetle Convertible (2013-2015)
Audi A3 (2010-2015)
Golf (2010-2015)
Golf Sportwagen (2015)
Passat (2012-2015)

Affected 3.0 liter diesel models and model years include:

Volkswagen Touareg (2009-2016)
Porsche Cayenne (2013-2016)
Audi A6 Quattro (2014-2016)
Audi A7 Quattro (2014-2016)
Audi A8 (2014 – 2016)
Audi A8L (2014-2016)
Audi Q5 (2014-2016)
Audi Q7 (2009-2015)

For information about the complaint: http://www.justice.gov/opa/file/809826/download

For information about EPA actions on Volkswagen: http://www.epa.gov/vw