Bioenergiböckerna gavs ut mellan 1994 och 1996

De tre böckerna om Bioenergi mottogs mycket bra. De två första gavs ut av Larssons förlag och den sista nummer 3 producerade vi själva i Novator. Det var mycket nyttigt för oss att samarbeta med ett professionellt bokförlag för bland de många visdomar vi lärde oss var att böcker skriver man för att de skall också kunna läsas 10  eller kanske 30 år senare och fortfarande kännas intressanta.

Det är med andra ord en stor skillnad mellan att skriva en artikel för en dagstidning eller fackpress som man inte förväntar sig skall stå sig långt senare, även fast de då och då ändock gör det av olika skäl.

Förlagsredaktörerna rensade bort slarviga uttryck och frågade om betydelsen så fort som man använde en branschjargong. För mycket facktermer skrämmer bort många läsare. Man skall dock inte vara förhindrade att använda dessa bara de introduceras i lagom takt.  Vår målgrupp var branschen såväl som den intresserade allmänheten. Ordförklaringar och sökord var viktiga inslag.

Upplägget gick till mig att för varje bok sätta ihop 160 kapitelindelade sidor. Jag kunde skriva själv eller bjuda in andra att medverka eller blanda tillvägagångssätten. Jag valde det sista.  I vår verksamhet hade vi ett stort kontaktnät och jag visste vilka som skulle kunna producera de intressanta texterna. Texterna levererades till mig och jag läste och diskuterade utformningen med dem och sedan när vi var nöjda levererade jag text och bild till förlaget i en förutbestämd tidsplan. Det gjorde att jag kunde koncentrera mig på några viktiga artiklar.

Förlaget påpekade att det också var mycket viktigt med ordförklaringar, sortomvandlingar och presentationer av författarna.  För att klara Novators ekonomi avtalade vi om att kunna sälja enkla radannonser till ett begränsat antal företag som i ett speciellt kapitel listades som bioenergiföretagen. De stora intäkterna kom dock från bokförsäljningen men till mig som huvudförfattare och redaktör blev dock inkomsten mycket måttlig via rojalties. VI fick också möjligheten att sälja böcker själva vilket gav en bra intäkt. Utgåva nummer tre 1996 gjorde vi helt själva. Man kan se att finishen för den är lite sämre, det finns några missade felstavningar, men innehållet är minst lika intressant som för de första två.

Kapitel i Bioenergi del 1  (ISBN 91-514-0282-3)

 1. Det här är biobränslen – Lennart Ljungblom (19 sidor)
  Jag gjorde en översikt av hur man kan se på biobränslena vad som kännetecknar dem och vad som avgränsar dem från de fossila.
 2. Biobränsle i Småhus – Gunnar Lennermo (15 sidor)
  En tekniks genomgång hr man kan värma sitt hus, med en ordentlig presentation av nyttan av en ackumulator.
 3. Att installera biobränsle – Bengt Erik Lövgren (8 sidor)
  Med sin bakgrund som skorstensfejarmästare och etablerad som en guru inom småhusuppvärmning med ved medverkade Bengt Erik i alla tre böckerna. Han var också en fast medarbetare i tidningen Bioenergi, speciellt i Villa specialen, särtrycket som fokuserade på småhusen.
 4. Utveckling av vedpannor – Bengt Erik Lövgren (8 sidor)
 5. Fliseldning i småhus – Gert Tarstad  (6 sidor)
  Gert ägde företaget Hotab och hade lång erfarenhet av fliseldning i små som medelstora pannor.
 6. Brevlådan – Bengt Erik Lövgren ( 8 sidor)
  I kapitlet gav vi frågor och svar på bioenergi i stort och smått
 7. Pellet, det nya svenska biobränslet – Jan Erik Dahlström (9 sidor)
  Jan Erik fick i mycket stå som en symbol för den tidiga pelletsutvecklingen i Sverige. Vi lanserade pelletsklubben i Svebio som han höll igång under många år som sedermera ersattes av pelletsproducentföreningen, numer pelletsförbundet, när branschen växte till sig.
 8. En lyckad lantbrukssatsning – Jonas Tortensson (4 sidor)
  Kapitlet beskriver hur jordbrukare runt Vänern går ihop och bildar lokal bränslebolag för framställning av pellets och andra biobränslen.
 9. Värmeentreprenören, den nye företagaren – Anders Haaker (4 sidor)
  Anders som var jounalist, numer chefredaktör, på tidningen Bioenergi gjorde en intressant artikel Erik Gunnarsson som då drev och levererade värme från 14 mindre biobränsleeldade värmecentraler i Voxnadalen som ligger i Hälsingland.
 10. Energiskog – Håkan Johansson (6 sidor)
  Håkan började som student på skogshögskolan under PO Nilsson och fortsatte sedan på SLU där han arbetade nära Gustaf Sirén och fick därmed tidigt i sin yrkeskarriär en grundlig kunskap om energiskog.
 11. Återföring av aska till skogen  Eva Ström (6 sidor)
  Eva Ström ledde Vattenfalls program för askåterföring och tjänstgjorde också som sekreterare i biobränslekommissionen.
 12. En exportindustri som växer – Anders Haaker (5sidor)
  Anders Haaker presenterade Kährs, golvtillverkaren i Nybro som producerade träpulver av restprodukterna från golvtillverkningen och levererade dessa bl a till Kalmar Energi.
 13. Skogsindustrins ändrade synsätt – Bo Hektor och Göran Lönner (7 sidor)
  Författarna arbetade då på SLU på institutionen för skog marknadsstudier (SIMS) Man förde fram många värdefulla teser och presentationer om hur bra bioenergi i verkligheten var för skogsindustrin. Industrin var i begynnelsen negativa och såg energi som en konkurrent om fibern.
 14. Lindström och kilowattpinnen – Lennart Ljungblom (11 sidor)
  Professor Olle Lindström var en av dem som allra mest kom att förknippas med bioenergi som möjlighet att ersätta olja. Han var expert i Energikommissionen men mötte där hårt motstånd. Tillsammans med professor Gustav Sirén fick han dock ett stort genomslag.  Olle Lindström hade en lång bakgrund och var innehavare av många patent och hed erfarenheter från kärnkraftindustrin och från en lång verksamhet i USA.
 15. Biobränslen för fjärr- och kraftvärme – Lars Åstrand (5 sidor)
  Lars Åstrand var energiverkschef i Uppsala som gjort en storsatsning på torv.
 16. Den stora biosatsningen i Norrköping – Göran Tunesson (2 sidor)
  Han presenterar Norrköping energis storsatsning på en 125 MW biobränsleeldat kraftvärmeverk i Händelö.
 17. Bioalkoholer – Irene Kolare (5 sidor)
  Irene arbetade som handläggare på Nutek, en föregångare till dagens Energimyndighet.
 18. Bioenergi i Sverige, en historisk återblick – Lennart Ljungblom (11 sidor)
  En översikt om väsentliga händelser från tidigt sjuttiotal fram till 1990 talet.

Boken avslutades med Företagsförteckning, ordförklaringar och sortomvandlingar samt författarpresentationer. Svebios ordförande Roger Bergström undertecknade förordet.

Lennart Ljungblom

@lennart.ljungblom/novator.se/2017-01-29

Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen

Redan från början i Svebios verksamhet skaffade vi en pressbevakning.

Det skrevs väldigt mycket om bioenergi i dagspressen på den tiden. Det var nya projekt och ansökningar om bränsleproduktion eller förbränning (för man måste ha tillstånd för det mesta) och många skulle yttra sig.  För att bättre nyttja värdet i pressbevakningen började vi publicera sammanfattningar av artiklarna med angivande av källa. Förutom pressbevakningen hade vi också ett nyhetsblad med korta nyhetsnotiser samt påminnelser om händelser samt intressanta fakta. Utgivningen var var fjortonde dag och skickades som medlemsförmån till företagsmedlemmar samt till prenumeranter,

Vi producerade allting själva.  Texterna skrev vi på våra nya datorer och sedan hade vi mindre tryckpressar, en sorts stensilmaskiner som höll ner kostnaderna i produktionen men som var bökiga att använda. Det fanns ingen automatisk fram och baksides kopiering och sedan skulle produktionen plockas i en plockmaskin som krånglade mycket.

Med bättre kopiatorer och bättre kopieringsavtal kunde med tiden jobbet tas över av kopiatorerna, men de krånglade också ganska mycket.

Vi gjorde också många försök att få ihop vettiga databassystem till rimliga kostnader men det var så stora begränsningar i tekniken att kostnaderna och resursinsatserna inte motsvarade kostnaderna.  Som jämförelse kan det vara värt att notera att vi hade en hårddisk som var stor som en tvättmaskin och som klarade 10 MB!!. I övrigt var det floppydisketter eller andra skivformade lagringsmedier med mycket begränsade utrymmen.

Alla klippen sparade jag i stora arkivskåp sorterade efter tidning. Då och då gjordes djupdykningar i arkiven men till slut vid en flytt slängde,s med sorg i hjärtat, merparten.

Lennart Ljungblom

Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990

Nordisk Bioenergi och Miljö 1989 – 1991
1990 arrangerade vi med eget ansvar och i samarbete med bioenergiföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige en  mycket stor konferens i Kista som en del av ett projekt vi döpt till Nordisk Bioenergi och Miljö.  Det hade tre mål dels etablera en samordnad nordisk bioenergi verksamhet med oss i bra position, dels etablera en ny tidning med samma namn dels genomföra den första konferensen i en serie av flera som var tänkta att rotera mellan länderna framöver.  Lennart Ljungblom var projektledare och Sylvia Lundell som var anställd av Novator var projektsekreterare. Efter det lyckade genomförandet av konferensen och utgivningen av två utgåvor av tidningen så blev resultatet att konferensserien etablerades och har sedan dess utan Novators medverkan fortsatt på ett roterande schema hos de medverkande bioenergiföreningarna.

Eventet blev en stor succé. Det förbereddes under ett år av en projektgrupp bestående av Lennart Ljungblom (proj.ledare), Ulf Meyer Henius (Dk), Arnold Martinsen (Nobio) och Raimo Sopo (SF). Till projektet fanns också en honnörskommitté och den stöddes också av NLVF Energiforskningen, Nordiska Ministerrådet, SLU, Samarbetsnämnden för Nordisk Skogsforskning och Vattenfall.  I projektet medverkade också Olav Gislerud, Ursula Krische, Sten Liljedahl och Sven Stridsberg med stora insatser.

Konferensen hade över 20 sessioner och cirka 300 deltagare. Konferensen öppnades med ett videoinslag där norska statsministern  Gro Harlem Brundtland gav en hälsning.

För att aktivera deltagarna ytterligare hade vi dessutom fysiska aktiviteter i pausen där deltagarna fick lära sig kampsort rutiner.

Pausverksamhet på Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990 på Electum i Kista. Från vänster Jarl Mared, Elsie Lundberg, Jan Häckner, Ulf Wallin och Arnold Kyrre Martinsen

 

Events – Konferenser arrangerade eller med medverkan i

Events Konferenser, seminarier , studieresor och utställningar

Den juridiska formen har varit lite olika men alltid närliggande.

Från 1980 – 1986 som en del i Svebios budget, med ledning av mig som vd i Svebio och genomförda av novators personal. 1987 – 1998 som en del av novators konferens verksamhet i samarbete med Svebio (Svebio hade ett konferensråd och fick del av vinsten) samt därefter av Novator / Bioenergi Förlag inom miljösektorn med tidningen  Kretslopp  eller Bioenergy International.  Därtill har undertecknad deltagit i många olika event som föredragshållare, medarrangör eller som enkel besökare.

Inom Bioenergy International (2001 – 2013 ) var samarbetet med eventarrangörer mycket prioriterat. Genom barteravtal  marknadsförde vi deras event och fick i gengäld närvara utan avgift på eventen och där distribuera våra tidningar.  Genom närvaron på eventen fick vi dessutom mycket god ämnes kunskap och många kontakter som hjälpte oss att göra bättre tidningar.

I kronologisk ordning (Listan är endast påbörjad)

1981.04.09 Torv 81, Stockholm
org. Svebio, (drygt 200 deltagare)

1981.05.26 Pellet-hearing, Stockholm org. Svebio
Cirka 100 deltagare.

1981.09.25-29 Torvresa Irland. org. Svebio
Irländska torvföretaget Bord na Mona presenterar verksamheten.

1981.1117-18 Svebio 81 – Skogsbränsle, Växjö
org. Svebio, konferens och två studieresor

1982.05.04-05 Torv 82 och Pelletbränsle 82, Stockholm
org. Svebio

1984.06.18-21 Bioenergy 84, konferens och utställning tillsammans med Svenska Mässan. 1000 konferensdeltagare och 5000 m2 såld utställningsyta.

1985.05.07-08 Svebios Vårmöte, Lund
Temat var politik och marknadsläge samt för dag 2 teknikgenomgångar på träddelar, förbränning och erfarenheter från värmecentraler. Tre alternativa studiebesök arrangerades

1986.05.14 – 15 Svebios Vårmöte i Sollefteå
Karin Haara med stöd av Nina Frank ansvarade

1986.06.03-05 Lagring av skogsbränsle, Växjö, Falun, Umeå
Samarbete mellan Statens Energiverk och Svebio

1986.10.27 -30 Bioenergi 86, Göteborg i samarbete med Svenska Mässan. Konferensen drog 550 deltagare och innehöll också flera studieresor. parallellt arrangerats en utställning med 1600 m2 mässyta.  Projektledare för oss var Karin Haara.

1987.08.18-19 Torv 87, Arcusmässan Luleå. org. Novator i samarbete med Svebio.  Samordnad med mässan Energiteknik. Det är torvbranschens sjunde årliga uppdatering. I eventet ingick studiebesök på Anttjärnsmyren.

1990.11.21 -22 Nordisk Bioenergi och Miljö, Kista, Stockholm.
ansv Novator, genomfört i samarbete med de Nordiska Bioenergiföreningarna. (drygt 300 deltagare)

1995.01.25 Finansiera ditt miljöprojekt , Stockholm
Org. Miljö/Ekoteknikföreningen genom Novator. (cirka 100 deltagare)

2000.04.04-05   Svebios vårmöte, Stockholm,
Org. Svebio/EB konf, Föredrag Svebio 20 år Lennart Ljungblom,

2007.05. Pellets Update at Victam, Bangkok,
Org,  Bioenergy International (Novator) (ca 50 deltagare)

2009.06.29 Pellets Update, Bydgoscz, Polen
org. Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)

2010.06.17 Pellets Update, Bydgoscz, Polen,
org Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)