Bioenergiböckerna gavs ut mellan 1994 och 1996

De tre böckerna om Bioenergi mottogs mycket bra. De två första gavs ut av Larssons förlag och den sista nummer 3 producerade vi själva i Novator. Det var mycket nyttigt för oss att samarbeta med ett professionellt bokförlag för bland de många visdomar vi lärde oss var att böcker skriver man för att de skall också kunna läsas 10  eller kanske 30 år senare och fortfarande kännas intressanta.

Det är med andra ord en stor skillnad mellan att skriva en artikel för en dagstidning eller fackpress som man inte förväntar sig skall stå sig långt senare, även fast de då och då ändock gör det av olika skäl.

Förlagsredaktörerna rensade bort slarviga uttryck och frågade om betydelsen så fort som man använde en branschjargong. För mycket facktermer skrämmer bort många läsare. Man skall dock inte vara förhindrade att använda dessa bara de introduceras i lagom takt.  Vår målgrupp var branschen såväl som den intresserade allmänheten. Ordförklaringar och sökord var viktiga inslag.

Upplägget gick till mig att för varje bok sätta ihop 160 kapitelindelade sidor. Jag kunde skriva själv eller bjuda in andra att medverka eller blanda tillvägagångssätten. Jag valde det sista.  I vår verksamhet hade vi ett stort kontaktnät och jag visste vilka som skulle kunna producera de intressanta texterna. Texterna levererades till mig och jag läste och diskuterade utformningen med dem och sedan när vi var nöjda levererade jag text och bild till förlaget i en förutbestämd tidsplan. Det gjorde att jag kunde koncentrera mig på några viktiga artiklar.

Förlaget påpekade att det också var mycket viktigt med ordförklaringar, sortomvandlingar och presentationer av författarna.  För att klara Novators ekonomi avtalade vi om att kunna sälja enkla radannonser till ett begränsat antal företag som i ett speciellt kapitel listades som bioenergiföretagen. De stora intäkterna kom dock från bokförsäljningen men till mig som huvudförfattare och redaktör blev dock inkomsten mycket måttlig via rojalties. VI fick också möjligheten att sälja böcker själva vilket gav en bra intäkt. Utgåva nummer tre 1996 gjorde vi helt själva. Man kan se att finishen för den är lite sämre, det finns några missade felstavningar, men innehållet är minst lika intressant som för de första två.

Kapitel i Bioenergi del 1  (ISBN 91-514-0282-3)

 1. Det här är biobränslen – Lennart Ljungblom (19 sidor)
  Jag gjorde en översikt av hur man kan se på biobränslena vad som kännetecknar dem och vad som avgränsar dem från de fossila.
 2. Biobränsle i Småhus – Gunnar Lennermo (15 sidor)
  En tekniks genomgång hr man kan värma sitt hus, med en ordentlig presentation av nyttan av en ackumulator.
 3. Att installera biobränsle – Bengt Erik Lövgren (8 sidor)
  Med sin bakgrund som skorstensfejarmästare och etablerad som en guru inom småhusuppvärmning med ved medverkade Bengt Erik i alla tre böckerna. Han var också en fast medarbetare i tidningen Bioenergi, speciellt i Villa specialen, särtrycket som fokuserade på småhusen.
 4. Utveckling av vedpannor – Bengt Erik Lövgren (8 sidor)
 5. Fliseldning i småhus – Gert Tarstad  (6 sidor)
  Gert ägde företaget Hotab och hade lång erfarenhet av fliseldning i små som medelstora pannor.
 6. Brevlådan – Bengt Erik Lövgren ( 8 sidor)
  I kapitlet gav vi frågor och svar på bioenergi i stort och smått
 7. Pellet, det nya svenska biobränslet – Jan Erik Dahlström (9 sidor)
  Jan Erik fick i mycket stå som en symbol för den tidiga pelletsutvecklingen i Sverige. Vi lanserade pelletsklubben i Svebio som han höll igång under många år som sedermera ersattes av pelletsproducentföreningen, numer pelletsförbundet, när branschen växte till sig.
 8. En lyckad lantbrukssatsning – Jonas Tortensson (4 sidor)
  Kapitlet beskriver hur jordbrukare runt Vänern går ihop och bildar lokal bränslebolag för framställning av pellets och andra biobränslen.
 9. Värmeentreprenören, den nye företagaren – Anders Haaker (4 sidor)
  Anders som var jounalist, numer chefredaktör, på tidningen Bioenergi gjorde en intressant artikel Erik Gunnarsson som då drev och levererade värme från 14 mindre biobränsleeldade värmecentraler i Voxnadalen som ligger i Hälsingland.
 10. Energiskog – Håkan Johansson (6 sidor)
  Håkan började som student på skogshögskolan under PO Nilsson och fortsatte sedan på SLU där han arbetade nära Gustaf Sirén och fick därmed tidigt i sin yrkeskarriär en grundlig kunskap om energiskog.
 11. Återföring av aska till skogen  Eva Ström (6 sidor)
  Eva Ström ledde Vattenfalls program för askåterföring och tjänstgjorde också som sekreterare i biobränslekommissionen.
 12. En exportindustri som växer – Anders Haaker (5sidor)
  Anders Haaker presenterade Kährs, golvtillverkaren i Nybro som producerade träpulver av restprodukterna från golvtillverkningen och levererade dessa bl a till Kalmar Energi.
 13. Skogsindustrins ändrade synsätt – Bo Hektor och Göran Lönner (7 sidor)
  Författarna arbetade då på SLU på institutionen för skog marknadsstudier (SIMS) Man förde fram många värdefulla teser och presentationer om hur bra bioenergi i verkligheten var för skogsindustrin. Industrin var i begynnelsen negativa och såg energi som en konkurrent om fibern.
 14. Lindström och kilowattpinnen – Lennart Ljungblom (11 sidor)
  Professor Olle Lindström var en av dem som allra mest kom att förknippas med bioenergi som möjlighet att ersätta olja. Han var expert i Energikommissionen men mötte där hårt motstånd. Tillsammans med professor Gustav Sirén fick han dock ett stort genomslag.  Olle Lindström hade en lång bakgrund och var innehavare av många patent och hed erfarenheter från kärnkraftindustrin och från en lång verksamhet i USA.
 15. Biobränslen för fjärr- och kraftvärme – Lars Åstrand (5 sidor)
  Lars Åstrand var energiverkschef i Uppsala som gjort en storsatsning på torv.
 16. Den stora biosatsningen i Norrköping – Göran Tunesson (2 sidor)
  Han presenterar Norrköping energis storsatsning på en 125 MW biobränsleeldat kraftvärmeverk i Händelö.
 17. Bioalkoholer – Irene Kolare (5 sidor)
  Irene arbetade som handläggare på Nutek, en föregångare till dagens Energimyndighet.
 18. Bioenergi i Sverige, en historisk återblick – Lennart Ljungblom (11 sidor)
  En översikt om väsentliga händelser från tidigt sjuttiotal fram till 1990 talet.

Boken avslutades med Företagsförteckning, ordförklaringar och sortomvandlingar samt författarpresentationer. Svebios ordförande Roger Bergström undertecknade förordet.

Lennart Ljungblom

@lennart.ljungblom/novator.se/2017-01-29

Mediakonceptet Bioenergy International

2001 startade vi konceptet Bioenergy International. Nätpublicering integrerad med tryckt tidningen. Samtliga tidningar och artiklar gjorde vi också tillgängliga via den FilemakerPro databas som utvecklats  som motor i verksamheten.

Genom externa samarbeten startades syster tidningar på fem olika språk. Förutom den engelskspråkiga editionen som vi själva publicerade fanns en fransk, en italiensk, en polsk, en rysk och en spansk edition.  Den italienska och polska editionen är numer nedlagda, den ryska är begränsad i sin utgivning under det att den franska och den spanska utvecklats till ledande tidningar i sina egna språkområden..

2011 sålde vi Bioenergy international till Svebio som i egen regi fortsätter att driva den engelskspråkiga editionen.

Den sista utgåvan ägd av oss var nr 3-2011.

Av 56 sidor var 24 sidor annonser. Tidningen var mycket stark som globalt annonsforum.  Genom formatet och layouten fanns det ändå väldigt mycket text. De 33 artiklarna innehöll bland annat reportage från ISH utställningen i Frankfurt, tåg leverans av skogsbränsle till Stockholm, sameldning kol/bio hos Drax i England och en översikt av läget i Kina. Dessutom fanns 30 gröna notiskolumner. Hela tidningen som digital utgåva kan läsas som e-tidning nedan.

Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).
Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).

Den första utgåvan av Bioenergy International delades ut på Sustain mässan i Amsterdam 2001. Den tryckta utgåvan var endast 4 sidor och var avsedd att marknadsföra den publicistiska satsningen med tryckt tidning och den internetbaserade versionen. I vår internetdatabas kunde branschpersoner själva lägga in artiklar på avdelningen Connection alternativt skicka dem till oss för redaktionell behandling i avdelningen Editorial.  Integrationen tryckt tidning och  internetverksamheten var genomgående mycket starkt.

Den första utgåvan av Bioenergy International - The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2011 i Amsterdam
Den första utgåvan av Bioenergy International – The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2001 i Amsterdam. Länk till 4 sidig pdf fil.

Hela redaktionen för Bioenergy International gick över som anställda hos Svebio i juni 2011. Undertecknad  fortsatte som chefredaktör under en övergångstid till och med utgivningen av nr 1 2013 då jag lämnade Svebio.  Alan Sherard som i samband med övergången till Svebio 2011  tilldelades rollen som Mediachef tog över som chefredaktör för Bioenergy International.

Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor on chief and Samson Antranighian.
Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor in chief and Samson Antranighian. Xinyi Shen also  joined the team as our far east editor based in Beijing, China.  Check link “involverade personer” below.

Så här kunde annonseringen för att skaffa prenumeranter se ut

Reklam för Bioenergy International inför utställningen Expo Bioenergia i Spanien

En av våra största succéer inom Bioenergy International var den globala pellets kartan “the Global Pellets Map”. Successivt byggde vi upp en databas över alla större producenter som producerade bränslepellets och prickade in dem på en karta och presenterade dem i tabellform. De flesta i brasnchen hade kartan på väggen i sina arbetsrum. Till och med Bloomberg köpte rätten att använda våra data, vilket är en kvalitets eloge.

Annons för vår stora succé The Global Pellets Map

Konferensverksamheten inom Bioenergy International

Vi deltog i väldigt många event världen över men arrangerade inte så många själva. De viktigaste vi gjorde var konferenserna på temat  Pellets Update som vi arrangerade ett flertal gången i samband med utställningen Victam i Bangkok samt bioenergi-utställningen i Bydgoscz i Polen.

Pellets Update i Polen Bydgoscz 2009, en konferens som arrangerades under flera år av Bioenergy International

En rollup som vi under lång tid hade med oss på konferenser och mässor som vi deltog i.

Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International
Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International