Energiöverenskommelsen klar, ministern: Jag skulle kunna slå en volt av glädje

Energiöverenskommelsen klar idag 

Ministern: Jag skulle kunna slå en volt av glädje

• Elcertifikatsystemet förlängs och utökas för att ge 18 TWh mer förnybar el.

• Kärnkraften räddas med snabbavvecklad effektskatt

• Underlättande för vattenkraft, minskande av fastighetsskatt

• Mål med 100 procent förnybart till 2040

• Energiskatten höjs med 4 öre

novator.se/Lennart Ljungblom/2016-06-10 Det var fem nöjda förhandlare från Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna från oppositionen som idag på eftermiddagen höll presskonferens och presenterade den nyss uppnådda överenskommelsen. Liberalerna som hela tiden medverkat i samtalen hoppade häromdagen av arbetet då de enligt uppgift inte kunde ställa upp på satsningen på elcertifikat.

– Jag är så glad att jag skulle kunna göra en volt av glädje, skämtade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i en efterföljande intervju. Han markerade även tydlig att överenskommelsen var en klassisk svensk kompromiss med ett givande och tagande från alla inblandade partier.

– Överenskommelsen är stark då 70 procent av riksdagen stå bakom den inklusive de två största partierna, framhöll Baylan.

– För oss var det viktigaste att hindra en stängning av kärnkraften, sa Lars Hjälmaren från Moderaterna.

– Risken var uppenbar att om vi inte fick till stånd en snabbavveckling av effektskatten så skulle vi inom kort vi inom kort kunna tappa en viktig del av vår elförsörjning. Han uteslöt inte heller en satsning på ny kärnkraft.

Miljöparitets Lise Nordin framhöll satsningen på förnybar energi och målet 100 procent fönybart 2040 och den 60 procentiga utökningen av elcertifikatsystemet och att även ett mål för energieffektivisering var inlagt för 2030.

Centerpartiets Rickard Nordin framhöll att centerpartiet är det enda parti som varit med som alla energiöverenskommelser och att han var stolt över att politiken fortsatt är förankrad i mitten och att Sverige skall förbli en el-exporterande nation.

– Det kommer bl a kunna stödja våra vänner i Baltikum som får ett alternativ i sin elförsörjning.

– Inga direkta eller indirekta subventioner till kärnkraften kommer att kunna påräknas, framhöll han utan kärnkraften skall bära sina egna kostnader.

Avgifterna till avfallsfonden för kärnkraft kommer att höjas. Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdag att utreda hur.

Energikommisioner kommer i och med denna överenskommelse inte upphöra utan fortsätta arbeta och klargöra detaljer. Partierna avser vidare att också tillsätta en politisk kommitté med uppgift att följa utvecklingen och se till att överenskommelsen vårdas.  Man jämförde med systemet man har för att vårda pensionsöverenskommelsen.

novator.se/Lennart Ljungblom/2016-06-10

Trentium tidigare Opcon säljer Saxlund till Pilum – ny kraftfull aktör etableras

novator.se / 2016-06-01  /Lennart Ljungblom / Trention AB (”Trention”) har ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Saxlund International Holding AB (”Saxlund”) med dotterbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien till Pilum AB som också bedriver väsentlig verksamhet genom dotterbolaget Envipower. Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK och ska erläggas i form av aktier i Pilum motsvarande ett värde om 102,2 MSEK samt genom utställande av en revers om 17,8 MSEK. Trentium blev nyligen också största ägare i Pilum AB med 29,5 procent av aktierna.  Trentium dotterbolag  Hotab Biosystem AB ingår också i överlåtelsen. Samtidigt meddelas att vd Rolf Hasselgren efter genomförd affär kommer att lämna bolaget som vd och koncernchef men vara kvar i styrelsen. Hösten 2015 såldes Opcon kompressor technology AB som också utgjorde huvuddelen av rörelsen till kinesiska  Fujian Snowman som fortsättningsvis också blir representerade i Trentiums styrelse.

  • Trention har den 31 maj 2016 ingått avtal med Pilum, där Trention är största aktieägare, om avyttring det helägda dotterbolaget Saxlund International Holding AB med dotterbolag till Pilum.
  • Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK och avses erläggas genom emission av 358 705 416 aktier i Pilum, motsvarande 102,2 MSEK samt genom utställande av en revers om 17,8 MSEK.
  • Transaktionen är bland annat villkorat av att årsstämman i Pilum den 30 juni 2016 godkänner förvärvet och beslutar om att genomföra apportemissionen, att Nasdaq Stockholm godkänner den bolagsbeskrivning avseende den sammanslagna verksamheten som ska upprättas med anledning av förvärvet, samt samt att en extra bolagsstämma i Trention godkänner försäljningen.

Kvar i Trention efter försäljningen blir, efter den avsedda utdelningen av aktier i Pilum till Trentions aktieägare, en begränsad verksamhet som är under avyttring, inga finansiella skulder och stora tillgångar under kapitalförvaltning samt skatteavdrag uppgående till cirka 430 MSEK. Styrelsen kommer att återkomma med mer utförlig information om den framtida verksamheten inom Trention i god tid före den extra bolagsstämma som ska besluta om försäljningen av Saxlund. Den extra bolagsstämman förväntas hållas under juli.

Efter Förvärvet kommer Trention att äga ca. 88,8 procent av aktierna och rösterna i Pilum. Efter att Bolagsverket har beviljat tillstånd till minskning av Trentions aktiekapital avser Trention att dela ut samtliga Pilum-aktierna till sina aktieägare, i förhållande till aktieinnehavet i Trention, enligt de s.k. Lex ASEA-reglerna, vilket bland annat erfordrar beslut på bolagsstämma i Trention.

Efter den avtalade försäljningen av Saxlund till Pilum genomförts kommer verksamheten inom Trention vara begränsad till kapitalförvaltning samt avyttring av de övriga tillgångar inom Kompressorteknik och Waste Heat Recovery som kvarstår efter försäljningen av Opcon Compressor Technology AB under 2015.

Avyttringen innebär även att bolaget nu verkställer ytterligare nedskärning av administrationen inom Trention. Som ett led i anpassningen till de nya förutsättningarna efter försäljningen av Opcon Compressor Technology 2015 och nu Saxlund har bolaget sett över ledningsfunktionen vilket också innebär att vd och koncernchef Rolf Hasselström, samt vice vd Niklas Johansson kommer att lämna Trention.

–      Genom Pilums förvärv av Saxlund skapas den starka aktör vi länge efterlyst på marknaden. En dedikerad aktör inom energi- och miljöteknik med en förväntad årlig omsättning på 300-350 MSEK varav ca 110 MSEK inom eftermarknad och som räknar med att kunna göra ett positivt operativt rörelseresultat redan i år. Fokus kommer ligga på att utveckla och kraftigt växa bolagens gemensamma eftermarknadsaffär. Vi skapar ett bolag med goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet framåt, säger Rolf Hasselström avgående vd och koncernchef på Trention AB.

Om Saxlund

Saxlund International Holding AB är moderbolag i Trentions bioenergidel med dotterbolag och operativa bolag i Tyskland, Sverige och Storbritannien. Saxlund och dess dotterföretag har sammantaget cirka 105 anställda. Omsättningen inom bioenergidelen i Saxlund 2015 uppgick till 191,7 MSEK. Under slutet på 2015 och början på 2016 genomgick främst den svenska delen av verksamheten en strategisk omställning där olönsam verksamhet lagts ned och likviderats. Den 27 januari 2016  förvärvades även Hotab Biosystem AB som under 2015 omsatte 44,9 MSEK. Under januari-mars 2016 uppgick den konsoliderade omsättningen för Saxlund till 45,0 med ett rörelseresultat på 2,4 MSEK.

Verksamheten är fokuserad inom materialhantering och bioenergi med teknikledande varumärken som Saxlund, Hotab och Svensk Rökgasenergi, SRE. I gruppen ingår de operativa bolagen Saxlund International GmbH (Tyskland), Saxlund International Ltd., (Storbritannien), Saxlund International AB, Hotab Biosystem AB, Svensk Rökgasenergi AB (Sverige).

Om Pilum

Pilum har sin bakgrund i bolaget Industrifilter i Borås och har en 40 årig erfarenhet av rökgasrening.  Genom sitt dotterbolag Envipower är man också en helhetsleverantör från panna till skorsten. Genom det nya samarbetet med Saxlund International, SRE och Hotab breddas nu verksamheten ytterligare.

novator.se / 2016-06-01  /Lennart Ljungblom /