Category Archives: Almänna Nyheter

KSLA får 25 nya medlemmar – 6 till skogsavdelningen

Vid KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in, varav nio i Skogsavdelningen. De sex svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Göran Berndes, Lerum; Lena Ek, Valdemarsvik; Katarina Mowitz, Falun; Erland Mårald, Umeå; Karin Perhans, Sollentuna; och Johan Trolle-Löwen, Nyköping. Dessutom valdes tre utländska ledamöter in: Vilis Brukas, Malmö, Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland, och John Innes, West Vancouver, Canada.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Göran Berndes, född 1966, är docent vid avdelningen för fysisk resursteori vid Chalmers. Hans forskning berör främst markanvändning och energisystem samt hur dessa griper in i varandra. Göran Berndes har ett stort nätverk såväl nationellt som internationellt, bl.a. inom IEA Bioenergy och the Global Bioenergy Partnership vid FAO och han har varit huvudförfattare för IPCC:s rapport om Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation.

Lena Ek, född 1958, har en juristexamen från Lunds universitet. Hon är ordförande i Södra Skogsägarna och i The Forest-based Sector Technology Platform som är ett europeiskt partnerskap för forskning och utveckling inom skogssektorn. Under årtionden har hon medverkat i arbeten som rör samspelet mellan skog, samhälle, miljö- och klimatansvar. Åren 2011–2014 var hon miljöminister.

Katarina Mowitz, född 1972, är jägmästare och VD för VMF Qbera som är landets största virkesmätningsförening. Tidigare arbetade hon i tolv år på LRF Konsult i olika roller, bl.a. med tjänster riktade mot skog, juridik och mäkleri. Hon har också ägnat sig åt exportförsäljning av trävaror, produktionsplanering samt transportplanering i dåvarande Assi Domän/Skinnskatteberg Trä.

Erland Mårald, född 1970, är professor i idéhistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Hans forskning ligger i skärningspunkten mellan miljö-, teknik- och vetenskapshistoria med fokus på bl.a. landskapsförändringar, miljölagstiftning samt skogs-, energi- och framtidsfrågor.

Karin Perhans, född 1979, är fil.dr och har bl.a. forskat om avvägningar mellan ekologiska och ekonomiska värden inom skoglig naturvård. Idag är hon forskningssekreterare på Formas med ämnesansvar för skog och areella näringar. Hennes bakgrund i såväl den akademiska världen som i myndighetssfären ger henne stor förståelse för olika typer av kunskapsbehov och deras kopplingar till forskningspolitik och praktisk förvaltning.

Johan Trolle-Löwen, född 1959, är VD och ägare av Sjösa Förvaltning AB. Han är civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi och har en förmåga till överblick över de mångfacetterade frågekomplex som krävs för en större egendomsförvaltare att hantera. Han är också ledamot i ett antal styrelser med tyngdpunkt på företag inom skog och lantbruk.

Vilis Brukas, född 1973, är forskare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp. Han fick sin skogliga grundutbildning i Kaunas i Litauen, disputerade vid nuvarande Köpenhamns universitet år 2000 för att därefter ta upp en position som forskare vid SLU. Där har han blivit en av de främsta företrädarna för ämnet ”skogspolitik”. Han var en av initiativtagarna till och samordnare av master-programmet Euroforester, som involverar 12 skogsfakulteter inom Östersjöregionen.

Lauri Hetemäki, född 1957, är en av Europas ledande forskare inom skogliga omvärldsanalyser och skogssektoriella frågor. Han är docent i Forest Economics and Marketing vid Helsingfors universitet och byråchef på European Forest Institute. Han har varit en av huvudförfattarna till en rapport om hur bioekonomin kan utvecklas i Europa, Leading the way to a European circular bioeconomy strategy, där han analyserat vad som krävs för en grön omställning av samhället.

John Innes, född 1957, är professor och dekan för den skogliga fakulteten vid University of British Columbia, Kanada, med en grundutbildning i geografi från University of Cambridge. Hans mål är att världens skogar ska vara hållbart skötta och han är och har varit medlem i ett tjugotal internationella skogs- och miljökommittéer och sammanslutningar.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s kompetens inom praktiskt skogsbruk, inom samhällsvetenskap och humaniora med koppling till skogssektorn, och även på området skogens produkter (varor och tjänster) och värdekedjor, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: professor Carl Folke, Lidingö, docent Per Frankelius, Stockholm, generalsekreterare Lena Johansson, Danderyd, verkställande direktör Anders Källström, Örnsköldsvik, professor Nils-Eric Sahlin, Lund, och professor Birgitta Åhman, Uppsala. Dessutom en utländsk ledamot: med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge.

Jordbruksavdelningen: External Veterinary Auditor Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala, verkställande direktör Maria Forshufvud, Råå, agronom Per Hansson, Höör, agronom Bengt Johnsson, Aneby, jordbruksförvaltare Christian Negendanck, Eslöv, senior forskare Lena Rodhe, Storvreta, och professor Ivar Vågsholm, Uppsala. Dessutom landsbygdutvecklare Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och generalsekreterare Marie Modal, Harstad, Norge.

Till hedersledamot valdes civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, ledamot i KSLA:s Skogsavdelning sedan år 1997.

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 512 svenska och 170 utländska ledamöter, totalt 682 ledamöter. Av dessa är 16 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Novator.se – ENERGIMAGASINET med NORDISK BIOENERGI & MILJÖ,  on line sedan 1995 är ledande på Energi och Miljö med ett extra fokus på Nordisk Bioenergi.
—————————–
Intresserad av vad som hände för 10-20 år sedan?
Besök våra äldre arkivsidor  med 1000 tals artiklar om bioenergi ( t ex tidningen Bioenergi) och Miljö (t ex tidningen Kretslopp) från slutet av 90-talet och början av 2000 talet. Många artiklar finns lagrade som pdf-filer.  Dessa sidor uppdatera inte och vissa länkar kan ha försvunnit  – men misströsta inte – det finns mycket att läsa. Intresserad av vedeldning – läs t ex Vedpärmen.
——————————–

Vattenfall inleder samarbete med cementindustrin för nollutsläpp

Vattenfall och Cementa satsar på nollutsläpp

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp.

I projektet CemZero ska Cementa och Vattenfall genom pilotstudier undersöka förutsättningarna för en klimatsmart och hållbar produktionsprocess för cement i Sverige. En cementtillverkning som är elektrifierad och försörjs av ett klimatsmart svenskt energisystem är framtidens vision i samarbetsprojektet.

För att uppnå Cementas vision om noll koldioxidutsläpp från cementprodukterna under deras livscykel måste ett teknikskifte ske.

– Elektrifiering inom industrin är en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhällsbyggande, säger Jan Gånge, vd för Cementa.

– Det är mycket positivt att vi tillsammans med Cementa arbetar för att hitta en lösning, en klimatsmart elektrifierad cementindustri kan ge ett viktigt tillskott, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Artikeln är publicerad 2017-06-29 på mediaportalen novator.se och är redigerad av Lennart Ljungblom . Novator.se är sedan 1995 ledande på Energi och Miljö med ett särskilt fokus på Nordisk Bioenergi. 

 

Preem i samarbete om att bygga tjockoljekracker i Lysekil

novator.se /2016-05-17 / Lennart Ljungblom

Preem och det amerikanska bolaget Beowulf Energy LLC (US) har tecknat ett samarbetsavtal för att undersöka möjligheterna att bygga en ny anläggning i Lysekil som bättre möter omvärldens krav på miljöanpassade bränslen. 

Avsikten med samarbetsavtalet är att under de kommande 2-3 åren ta fram tekniska och ekonomiska underlag för beslut om framtida investering. Samtidigt påbörjas processen att ansöka om nödvändiga tillstånd.

Tjockolja skall omvandlas till bensin och diesel

Syftet med anläggningen, en så kallad Residue Hydrocracker, är att uppgradera så mycket som möjligt av de tyngre fraktionerna, tjockoljan, till svavelfri bensin och diesel. En av drivkrafterna bakom projektet är de nya reglerna kring svavelhalt i fartygsbränsle som kommer att reducera marknaden för tjockolja. Med hjälp av en ny anläggning kan Preem årligen omvandla upp till 90 procent av de cirka 2,5 miljoner kubikmeter tjockolja som idag produceras på raffinaderiet till svavelfri bensin och diesel.

– Det är en viktig strategisk satsning helt i linje med Preems strävan att utnyttja råvaran på bästa möjliga sätt och minimera miljöpåverkan. Det skulle också ge oss också en ökad flexibilitet och konkurrenskraft inför framtiden. Detta är ett komplext projekt och en potentiellt mycket stor investering och vi har därför valt att gå vidare tillsammans med Beowulf Energy som har en unik blandning av kompetens och expertis inom energisektorn, samt projektgenomförande och finansiering av denna typ av projekt, säger Preems koncernchef och VD Petter Holland.

– Vi är väldigt glada över att få samarbeta med Preem i ett så spännande projekt. Detta är en viktig, miljömässigt progressiv utveckling som är inriktad mot bränslemarknadens krav och som kommer att ge stora ekonomiska vinster för Lysekil, Sverige och regionen, säger Paul B. Prager, ordförande och VD i Beowulf Energy.

Fakta om Beowulf Energy:
Beowulf Energy LLC är ett USA-baserat företag som arbetar med investering, utveckling och förvaltning av energiinfrastrukturprojekt. Företaget har sedan 1990 förvärvat, utvecklat och/eller drivit skeppnings-, kraft- och energiinfrastrukturtillgångar för över 6 miljarder USD över hela världen. Företagets kompetens sträcker sig över flera olika områden vilket gör att det kan erbjuda en integrerad och aktiv förvaltningslösning som involverar experter inom både investering och drift. Beowulf Energys huvudkontor ligger i New York och företaget har regionkontor i Nordamerika, Västindien, Europa och MENA samt har tidigare funnits i Östeuropa och Sydasien.

Styrelsebeslut: Oskarshamn-1 stängs nästa år

Redan i mitten av oktober 2015 beslutade ägarna att påbörja stängningen av O-1:an under perioden 2017-2019. Samtidigt beslutades att inte återuppta driften av reaktorn Oskarshamn-2, som då genomgick en omfattande modernisering.

Att företagets styrelse snabbar på stängningen av O1:an motiveras med att “tidpunkten är bäst lämpad ur ett helhetsperspektiv.” OKG skriver i ett pressmeddelande också att:

“Stängningsbesluten vilar inte på säkerhetsmässiga grunder, utan fattas mot bakgrund av de varaktigt låga elpriserna i kombination med effektskatten på kärnkraft som höjts ytterligare under fjolåret samt tillkommande krav på omfattande investeringar. Därför finns inga förutsättningar för varken O1 eller O2 att vare sig på lång eller kort sikt generera ekonomisk lönsamhet.”

Förutsättningen för att reaktorn ska börja stängas 2017 är att Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillstånd för att OKG får inleda så kallad avställningsdrift under det året.

O1:an är en lättvattenreaktor som beställdes 1965 hos dåvarande Asea. Den fasades in på kraftnätet 1971 och invigdes året därpå –1972. När den stängs nästa år blir det 45 år sedan driftstarten.

Reaktorn O1 har en maxeffekt på 492 megawatt. Mest el producerades under 2004, då den uppgick till 3,5 terawattimmar, uppger OKG.