Bioenergiböckerna gavs ut mellan 1994 och 1996

De tre böckerna om Bioenergi mottogs mycket bra. De två första gavs ut av Larssons förlag och den sista nummer 3 producerade vi själva i Novator. Det var mycket nyttigt för oss att samarbeta med ett professionellt bokförlag för bland de många visdomar vi lärde oss var att böcker skriver man för att de skall också kunna läsas 10  eller kanske 30 år senare och fortfarande kännas intressanta.

Det är med andra ord en stor skillnad mellan att skriva en artikel för en dagstidning eller fackpress som man inte förväntar sig skall stå sig långt senare, även fast de då och då ändock gör det av olika skäl.

Förlagsredaktörerna rensade bort slarviga uttryck och frågade om betydelsen så fort som man använde en branschjargong. För mycket facktermer skrämmer bort många läsare. Man skall dock inte vara förhindrade att använda dessa bara de introduceras i lagom takt.  Vår målgrupp var branschen såväl som den intresserade allmänheten. Ordförklaringar och sökord var viktiga inslag.

Upplägget gick till mig att för varje bok sätta ihop 160 kapitelindelade sidor. Jag kunde skriva själv eller bjuda in andra att medverka eller blanda tillvägagångssätten. Jag valde det sista.  I vår verksamhet hade vi ett stort kontaktnät och jag visste vilka som skulle kunna producera de intressanta texterna. Texterna levererades till mig och jag läste och diskuterade utformningen med dem och sedan när vi var nöjda levererade jag text och bild till förlaget i en förutbestämd tidsplan. Det gjorde att jag kunde koncentrera mig på några viktiga artiklar.

Förlaget påpekade att det också var mycket viktigt med ordförklaringar, sortomvandlingar och presentationer av författarna.  För att klara Novators ekonomi avtalade vi om att kunna sälja enkla radannonser till ett begränsat antal företag som i ett speciellt kapitel listades som bioenergiföretagen. De stora intäkterna kom dock från bokförsäljningen men till mig som huvudförfattare och redaktör blev dock inkomsten mycket måttlig via rojalties. VI fick också möjligheten att sälja böcker själva vilket gav en bra intäkt. Utgåva nummer tre 1996 gjorde vi helt själva. Man kan se att finishen för den är lite sämre, det finns några missade felstavningar, men innehållet är minst lika intressant som för de första två.

Kapitel i Bioenergi del 1  (ISBN 91-514-0282-3)

 1. Det här är biobränslen – Lennart Ljungblom (19 sidor)
  Jag gjorde en översikt av hur man kan se på biobränslena vad som kännetecknar dem och vad som avgränsar dem från de fossila.
 2. Biobränsle i Småhus – Gunnar Lennermo (15 sidor)
  En tekniks genomgång hr man kan värma sitt hus, med en ordentlig presentation av nyttan av en ackumulator.
 3. Att installera biobränsle – Bengt Erik Lövgren (8 sidor)
  Med sin bakgrund som skorstensfejarmästare och etablerad som en guru inom småhusuppvärmning med ved medverkade Bengt Erik i alla tre böckerna. Han var också en fast medarbetare i tidningen Bioenergi, speciellt i Villa specialen, särtrycket som fokuserade på småhusen.
 4. Utveckling av vedpannor – Bengt Erik Lövgren (8 sidor)
 5. Fliseldning i småhus – Gert Tarstad  (6 sidor)
  Gert ägde företaget Hotab och hade lång erfarenhet av fliseldning i små som medelstora pannor.
 6. Brevlådan – Bengt Erik Lövgren ( 8 sidor)
  I kapitlet gav vi frågor och svar på bioenergi i stort och smått
 7. Pellet, det nya svenska biobränslet – Jan Erik Dahlström (9 sidor)
  Jan Erik fick i mycket stå som en symbol för den tidiga pelletsutvecklingen i Sverige. Vi lanserade pelletsklubben i Svebio som han höll igång under många år som sedermera ersattes av pelletsproducentföreningen, numer pelletsförbundet, när branschen växte till sig.
 8. En lyckad lantbrukssatsning – Jonas Tortensson (4 sidor)
  Kapitlet beskriver hur jordbrukare runt Vänern går ihop och bildar lokal bränslebolag för framställning av pellets och andra biobränslen.
 9. Värmeentreprenören, den nye företagaren – Anders Haaker (4 sidor)
  Anders som var jounalist, numer chefredaktör, på tidningen Bioenergi gjorde en intressant artikel Erik Gunnarsson som då drev och levererade värme från 14 mindre biobränsleeldade värmecentraler i Voxnadalen som ligger i Hälsingland.
 10. Energiskog – Håkan Johansson (6 sidor)
  Håkan började som student på skogshögskolan under PO Nilsson och fortsatte sedan på SLU där han arbetade nära Gustaf Sirén och fick därmed tidigt i sin yrkeskarriär en grundlig kunskap om energiskog.
 11. Återföring av aska till skogen  Eva Ström (6 sidor)
  Eva Ström ledde Vattenfalls program för askåterföring och tjänstgjorde också som sekreterare i biobränslekommissionen.
 12. En exportindustri som växer – Anders Haaker (5sidor)
  Anders Haaker presenterade Kährs, golvtillverkaren i Nybro som producerade träpulver av restprodukterna från golvtillverkningen och levererade dessa bl a till Kalmar Energi.
 13. Skogsindustrins ändrade synsätt – Bo Hektor och Göran Lönner (7 sidor)
  Författarna arbetade då på SLU på institutionen för skog marknadsstudier (SIMS) Man förde fram många värdefulla teser och presentationer om hur bra bioenergi i verkligheten var för skogsindustrin. Industrin var i begynnelsen negativa och såg energi som en konkurrent om fibern.
 14. Lindström och kilowattpinnen – Lennart Ljungblom (11 sidor)
  Professor Olle Lindström var en av dem som allra mest kom att förknippas med bioenergi som möjlighet att ersätta olja. Han var expert i Energikommissionen men mötte där hårt motstånd. Tillsammans med professor Gustav Sirén fick han dock ett stort genomslag.  Olle Lindström hade en lång bakgrund och var innehavare av många patent och hed erfarenheter från kärnkraftindustrin och från en lång verksamhet i USA.
 15. Biobränslen för fjärr- och kraftvärme – Lars Åstrand (5 sidor)
  Lars Åstrand var energiverkschef i Uppsala som gjort en storsatsning på torv.
 16. Den stora biosatsningen i Norrköping – Göran Tunesson (2 sidor)
  Han presenterar Norrköping energis storsatsning på en 125 MW biobränsleeldat kraftvärmeverk i Händelö.
 17. Bioalkoholer – Irene Kolare (5 sidor)
  Irene arbetade som handläggare på Nutek, en föregångare till dagens Energimyndighet.
 18. Bioenergi i Sverige, en historisk återblick – Lennart Ljungblom (11 sidor)
  En översikt om väsentliga händelser från tidigt sjuttiotal fram till 1990 talet.

Boken avslutades med Företagsförteckning, ordförklaringar och sortomvandlingar samt författarpresentationer. Svebios ordförande Roger Bergström undertecknade förordet.

Lennart Ljungblom

@lennart.ljungblom/novator.se/2017-01-29

Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990

Nordisk Bioenergi och Miljö 1989 – 1991
1990 arrangerade vi med eget ansvar och i samarbete med bioenergiföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige en  mycket stor konferens i Kista som en del av ett projekt vi döpt till Nordisk Bioenergi och Miljö.  Det hade tre mål dels etablera en samordnad nordisk bioenergi verksamhet med oss i bra position, dels etablera en ny tidning med samma namn dels genomföra den första konferensen i en serie av flera som var tänkta att rotera mellan länderna framöver.  Lennart Ljungblom var projektledare och Sylvia Lundell som var anställd av Novator var projektsekreterare. Efter det lyckade genomförandet av konferensen och utgivningen av två utgåvor av tidningen så blev resultatet att konferensserien etablerades och har sedan dess utan Novators medverkan fortsatt på ett roterande schema hos de medverkande bioenergiföreningarna.

Eventet blev en stor succé. Det förbereddes under ett år av en projektgrupp bestående av Lennart Ljungblom (proj.ledare), Ulf Meyer Henius (Dk), Arnold Martinsen (Nobio) och Raimo Sopo (SF). Till projektet fanns också en honnörskommitté och den stöddes också av NLVF Energiforskningen, Nordiska Ministerrådet, SLU, Samarbetsnämnden för Nordisk Skogsforskning och Vattenfall.  I projektet medverkade också Olav Gislerud, Ursula Krische, Sten Liljedahl och Sven Stridsberg med stora insatser.

Konferensen hade över 20 sessioner och cirka 300 deltagare. Konferensen öppnades med ett videoinslag där norska statsministern  Gro Harlem Brundtland gav en hälsning.

För att aktivera deltagarna ytterligare hade vi dessutom fysiska aktiviteter i pausen där deltagarna fick lära sig kampsort rutiner.

Pausverksamhet på Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990 på Electum i Kista. Från vänster Jarl Mared, Elsie Lundberg, Jan Häckner, Ulf Wallin och Arnold Kyrre Martinsen

 

Projekt

Under åren har ett stort antal olika projekt dragits igång eller också endast formulerats men efter prövning ej fått klartecken att starta.  Vissa har gjorts i samverkan med andra eller på uppdrag under det att andra genomförts i egen regi. De stora verksamhetsblocken som de olika tidningarna och konferenserna samt Svebio presenteras i egna rubriker.

Lennart Ljungblom

Svenska Torvproducentföreningen STPF

Vi skötte kansliet för föreningen, medverkade vid styrelsemöten och tog fram den omfattande torvstatistiken.  Karin Haara och Lennart Ljungblom medverkade.

Handbok Bioenergi, samarbete mellan Vattenfall och Svebio
Lennart Ljungblom arbetade med Per Ivar Nylander på Vattenfall. Ett svårt projekt som tog fram en kompakt handbok men som innehöll Vattenfalls stora projekt upplägg applicerade på små bioenergi projekt.

Aspekter på marknadsutvecklingen av biobränslen genom bl a effekter av ny teknik. Redovisning av årets torvproduktion.
1986.02.03 PM 20 sidor skrivet för Elin utredningen av Lennart Ljungblom som var anlitad som expert.

1987 Statens energiverks skogsbränslebok
Lennart Ljungblom bidrog med texten om bränsleberedning och förädling inklusive bilder och diagram.

Torvbränsle information 90
På uppdrag av Torvproducentföreningen tog Novator fram en serie informationsbilder samt en argumentationssamling för torv som bränsle.  Lennart Ljungblom var projektledare och en extern illustratör anlitades.

Exemplet ovan visar likheten mellan bränslena att man alltså inte skall säga att torven bryts utan torven skördas på samma sätt som åker- och skogsbränslena.

 

Nordisk Bioenergi och Miljö var ett konferens och tidningsprojekt som lyckades utmärkt

Nordisk Bioenergi och Miljö 1989 – 1991
1990 arrangerade vi med eget ansvar och i samarbete med bioenergiföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige en  mycket stor konferens i Kista som en del av ett projekt vi döpt till Nordisk Bioenergi och Miljö.  Det hade tre mål dels etablera en samordnad nordisk bioenergi verksamhet med oss i bra position, dels etablera en ny tidning med samma namn dels genomföra den första konferensen i en serie av flera som var tänkta att rotera mellan länderna framöver.  Lennart Ljungblom var projektledare och Sylvia Lundell som var anställd av Novator var projektsekreterare. Efter det lyckade genomförandet av konferensen och utgivningen av två utgåvor av tidningen så blev resultatet att konferensserien etablerades och har sedan dess utan Novators medverkan fortsatt på ett roterande schema hos de medverkande bioenergiföreningarna.

Istället för att utveckla en ny tidning fick vi möjlighet att köpa tidningen Bioenergi för 1 krona som då skulle läggas ned som vi bedömde ha ett starkare varumärke.  Svebio måste ge sitt medgivande trots att de inte ägde tidningen,  skulle vi inte fått medgivandet hade vi istället fortsatt med vår nya produkt. Vi etablerade nu ett bra samarbete och tidningen som ägdes av oss var fortsatt medlemsorgan för Svebio som disponerade sidor för medlemsinformation. Samarbetet fortsatte i samma form till 2004 då tidningen såldes till Svebio. Under ytterligare tre år fortsatte vi att göra Bioenergi på entreprenad. 2007 togs den över helt av Svebio och redaktör och annonssäljare gick över som anställda i föreningen.

Projekt initiativ Pelletslandet
Två gånger tog vi initiativ till att dra igång aktiviteten som vi döpt till Pelletslandet. Vi ville öppna ett showrum i centralt läge i Stockholm där vi och tillsammans med fasta utställare kunde presentera den expanderande pelletsverksamheten. Pelletsnäringen liksom bioenerginäringen hade länge problemet att vara osynliga i Storstockholmsområdet vilket innebar att en marknad på 2 miljoner människor fick mycket liten marknadsföring. Vi tänkte oss också en säljverksamhet där vi presenterade produkter i showrummet men affärerna sedan avslutades av företagets representant på distans. Vi förhandlade om att överta en  f.d banklokal på Torsgatan i centrala Stockholm men stängde projektet då vi ej kunde räkna ihop ekonomin.

Pelletslandet ett försök till centralt placerat showrum i Stockholm

Pellets update Bangkok

På uppmaning av Victam som arrangerade utställningar inom feed arrangerade vi med egen ekonomi en årlig pelletskonferens i Bangkok

Vi genomförde konferenser i såväl egen regi som i samarbete. De flesta med Svebio under 80 och 90 talet men också på 2000 talet hade vi en egen konferensserie som vi kallade Pelles Update. Dessa konferenser gjordes under varumärket Bioenergy International och i samarbete med olika mässarrangörer. Bilden ovanför är från Bangkok där vi arrangerade vår konferens på Victams varannanårs mässa om feedteknik.  Vi gjorde också under flera år Pellets Update i Bydgoscz Polen i samarbete med en lokal mässarrangör.

©novator.se