Artikel Bioenergi 1-97

nr 1/97

Bränsleleverantörer 1996

Som brukligt redovisar Bioenergi en sammanställning över biobränsleleverantörer till den svenska marknaden i årets första nummer

Vi kan se tillbaka på ett mycket intensivt 1996. Ökningen i användningen av bioenergi var mycket stor, cirka 5 TWh. Flera nya bränslefabriker invigdes och ytterligare några påbörjades. 1997 kommer också bli ett mäktigt bioenergiår med stora volymökningar. Bland annat kommer de nya kraftvärmeverken i Skellefteå, Brista och Växjö . De nya pelletfabrikerna som invigdes under 1996 får sina första hela produktionsår samt därtill kommer nya i Skellefteå, Luleå, Orsa med fler ställen. Det snabba volymökningen kommer dock sannolikt att minska 98-99. Expansionen ligger då framförallt i mindre anläggningar och det krävs många för att nå upp i 4-5 TWh per år. De höga elpriserna ger dock ett kraftigt sug på marknaden. Sedan är nog tiden mogen för ytterligare en utveckling på den storskaliga sidan som en effekt av trepartiöverenskommelsen om kärnkraften, om den nu står sig genom riksdagsbehandlingen.

Växtverk
Flera av branschens företag lider av växtverk. Några kommer trots de positiva tiderna att visa röda siffror 1997. Investeringarna är tunga i alla led. Ute i skogen är många maskiner närmare 15 år gamla efter den stora investeringsvågen i början på 80-talet. Nu förnyas beståndet. Satsningarna på förädlingsfabriker kostar också pengar och marknaderna på den småskaliga och medelskaliga sidan skall nu byggas upp vilket drar stora resurser från företagen.Diagram 1: De 10 största bränsleleverantörerna räknat på omsättningen i kronor i energiförsäljningen. På nästa sida finns ett diagram som visar ordningen aveende bränsleomsättningen i GWh.

Pressade priser
Man skulle kunna tro att priserna borde stiga i en situation med så stark efterfrågan. En liten uppgång kan noteras, kanske 1 öre per kWh, men priserna hålls tillbaka av råvaruöverskottet. De svenska leverantörerna har dessutom hård konkurrens från utlandet. Finska Vapo är etablerat i Sverige och så även norrmännen fast i mindre skala. De stora norska oljebolagen har också under senare tid visat ett stort intresse för pelletmarknaden. Den stora importen kommer annars från kontinenten genom Norköpingsföretaget Cogab som importerar så kallad RT flis. Från Estland importerar Söderenergi torvbriketter i stor skala och från Finland kommer också tallebecksolja i stora mängder. Man skall notera att realt sett så har priserna genom den skarpa konkurrensen sjunkit under hela 80 och 90-talet. Det är inte många andra branscher som kan uppvisa något liknande.Diagram 2: Bioleverantörerna ordnade efter omsättning i kronor av energileveranserna under 1996.

De svenska leverantörerna är som framgår många. Dominerar gör dock de sju största företagen vilka svarar för 50 procent av marknaden. Värt att notera är också den fina spridningen i ägarbilden mellan företagen. Skogsägarföretag finns på 1, 8, 9 och 10 plats. Skogsindustrin har företagen på 2 och 3 plats och båda växer snabbt. Sågverken svarar för platserna 7 och 12, fristående privata företag finns på 5 och 6 plats och ett kommunägt finns på 4 plats.Diagram 3: Arrangeras företagen i ordning efter levererade GWh så blir följden något förändrad. Företagen med stor andel lågförädlat bränsle avancerar.

Diagram 3: Härjedalens mineral samt Svensk Brikettenergi dominerar tungt bland bränsleförädlarna men nästa år kommer bilden ändras då de nya pelletfabrikerna får fulla årsproduktioner.

Se även "Bränsleleverantörsenkäten"!

Lennart Ljungblom

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv