G. Kommunerna och vedeldningen

Kommunerna har ansvaret för den fysiska planering. I översiktsplan och detaljplaner leds kommunens utveckling för att ge kommuninnevånarna en bra livsmiljö med tanke på hälsa och säkerhet. Kommunens översiktsplan innehåller även kommunens ställningstaganden och målsättningar beträffande hushållning med naturresurser, miljömål, energifrågor och övrig markanvändning.

I lagen om kommunal energiplanering (1977:438, 1991:738) finns sedan 1 juli 1991 ett krav på att en miljökonsekvensbeskrivning ska finnas som ett av beslutsunderlagen i kommunernas energiplaner. Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan som genomförandet av energiplanen kommer att ha på bland annat miljö, hälsa och säkerhet samt hushållning med naturresurser. Det innebär till exempel belysning av hur den lokala miljön påverkas av val på uppvärmningsform och olika bränslen.
Till energiplan och miljökonsekvensbeskrivning kan det på sikt vara lämpligt att koppla kommunens syn på vedeldning och omfattningen av den framtida vedeldningen. Det är önskvärt att det finns ett långsiktigt och tydligt rättesnöre och handlingsprogram.

Sammanfattning av dagens lagstiftning

Miljöskyddslagen (ML) ger möjligheter att i individuella fall vidta åtgärder för att hindra miljöfarlig verksamhet, till exempel utsläpp till luft:

Åtgärderna ska vara ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt rimliga.
Hälsoskyddslagen (HL) ger möjlighet till åtgärder för att förhindra sanitär olägenhet. Enligt §14 kan kommunen i särskilda fall meddela villkor, och enligt §18 förelägganden och förbud.

HL §11 ger vissa möjligheter till mera generella åtgärder i vissa avgränsade områden:Plan och Bygglagen (PBL) ger kommuner möjlighet att i detaljplan bestämma vilken uppvärmning och vilka utsläppskrav med mera som ska accepteras i olika områden inom kommunen. Genom områdesbestämmelser kan krav på utformningen av byggnader ställas för att minska luftföroreningar. Sådana beslut gäller dock nyinstallationer och kan inte användas för att ställa retroaktiva krav på befintliga pannor eller dylikt i bebyggelsen.
I förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera (BVF) ställs allmäna krav på utsläppen från nya och ändrade byggnadsverk. En del av kraven har specificerats i Boverkets Byggregler, BBR 94. Bestämmelserna i BBR 94 gäller vid nyinstallation och när en byggnad uppförs eller byggs till. För en befintlig byggnad gäller de krav som fanns då uppvärmningsutrustningen ursprungligen installerades.
Krav på bygganmälan gäller vid nyinstallation och vid väsentlig ändring.

Aktuella uppdrag om kommande krav

Naturvårdsverket har i Regleringsbrev 12 för budgetåret 1994/95 fått i uppdrag av regeringen

- att i samråd med Boverket och Nutek, senast den 31 december 1996, utarbeta nya föreskrifter med skärpta krav på pannor, kaminer och andra anordningar för småskalig vedeldning.

- att senast den 31 december 1996 redovisa hur kommunerna har använt möjligheten att meddela föreskrifter om eldning med fasta bränslen och vilka åtgärder som vidtagits för att minska utsläppen från småskalig vedeldning.

- att utreda behovet av att ge kommunerna ytterligare möjlighet att vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp och lämna förslag till hur sådana åtgärder bör utformas.


I proposition 1994/95:119 anges vidare att då utsläppen från vedpannor och kaminer är starkt beroende av anläggningens funktion, handhavande och utformning bör Naturvårdsverket

- överväga hur en funktionskontroll från miljösynpunkt kan utformas som möjliggör en bedömning av den enskilda anläggningens miljöprestanda och om en sådan funktionskontroll kan vara till stöd för det fortsatta åtgärdsarbetet.

- samt tillsammans med Boverket och Nutek överväga behovet av särskilda informationsinsatser.


Resultaten av arbetet med dessa uppdrag kommer löpande att redovisas i framtida uppdateringar av vedpärmen.

Innehållsförteckning


Novator
Torsgatan 12, 111 23 STHLM
Telefon: 08-441 70 90
Telefax: 08-441 70 89
Internet: www.novator.se
E-post: info@novator.se