Artikel Bioenergi 3-98

nr 3/98

Träpulver värmer Smedjebacken

I en ny anläggning på 6 MW levererad av Petrokraft ersätter Smedjebacken olja med träpulver från Svensk Brikettenergi. Anläggningen ligger inne på Fundia AB:s stålverksområde. Huvuddelen av tätortens fjärrvärme produceras av spillvärme från elektro-stålverket.

Smedjebacken önskade ersät de oljeeldade hetvattenpannor som var komplement då värmeåtervinningen inte var tillräcklig med biobränsle och samtidigt bibehålla drifttekniska fördelar. Från hösten 1997 ersätter en träpulvereldad panna huvuddelen av oljeeldningen. Pannorna är installerade i en separat byggnad i en industrihall. Träpulver till biopannan kommer från Svensk Brikettenergis anläggning i Norberg. Pulvret transporteras från Norberg till Smedjebacken i bulkbil. Petrokraft AB i Göteborg har levererat den nya pulvereldningsanläggningen.

Teknisk beskrivning över PPES*
Leveransomfattningen är så kallad turnkey från lossning av pulver till och med skorstenstopp, inklusive styr-, reglerutrustning och elkraft. Lossning av bränslet sker med ett pneumatiskt system till lagringssilon. Lossningskompressorn är placerad under silon.
Bränslet lagras i en galvad stålsilo med en bruttovolym av cirka 450 m3, vilket räcker för cirka tre dygns drift vid en effekt av 6 MW.
Silons betongfundament har en höjd så att en framtida kvarn kan installeras. I lagringssilons botten finns en hydraulisk glidram som matar bränslet till en frekvensstyrd doserare vars varvtal bestäms av pannans kapacitetsregulator.

Genom cellmatare
Efter doseringen passerar träpulvret genom en cellmatare. Under cellmataren placeras en injektor för det pneumatiska transportsystemet till brännaren. Injektorn är ansluten till en ljudisolerad blåsmaskin.

Pannan
Pannan är designad för pulvereldning. Den är av vattenrörstyp med gastäta membranväggar kring eldstad och konvektiva värmeytor. Pannan är helt självbärande och står på panelväggarnas fördelningslådor.

Bilden till vänster: Pulverbrännare, typ Petro-PTO 6, med steglös reglering 1:3 är monterad på toppen av pannan. Brännaren har fyra luftregister som regleras individuellt. En del av förbränningsluften tillförs eldstaden i OFA-portar. Förbränningsluften tillförs brännaren med två fläktar - en för sekundärluft och en för primär- och OFA-luft. Sekundär-luften förvärms till 110 °C. OFA = Overfired air dvs. extra lufttillförsel ovanför brännaren.

TEKNISKA DATA /Smedjebacken

Träpulver med:
Fukthalt 8,0 +/-1,0 %
Askhalt 0,5 %
Värmevärde 17,3 MJ/kg
Eldningsolja Eo 5

Panna

Typ Vattenrörpanna
Effekt med träpulver 6,0 MW
Effekt med olja 6,0 MW
Antal brännare 1
Träpulvermängd 500-1 500 kg/h
Oljemängd 200-600 kg/h

Panneffekt, MW 6,0
Rökgastemp, °C 120
O2-halt vg, % 4,5
CO, mg/MJ < 150
NOx, mg/MJ < 80
Stoft, g/m3n max 3,5
Utbrinning, % 98,5
Verkningsgrad, % 93


Eldstaden består av sammansvetsade tuber. Rökgaserna lämnar eldstaden via en öppning nedtill och strömmar över till den konvektiva delen av pannan som är en integrerad del av konstruktionen.
Den består av vertikala vattenrör, sammansvetsade med breda fenor. Tuberna och fenorna bildar gaskanaler och i dessa strömmar rökgaserna längs tuberna. Upptill och nedtill är vändkammare anordnade.

Rengöring sker medelst vattensotning. Sotvattnet samlas upp i ett bottentråg anslutet till befintlig sotvattentank. Alla mellanrum mellan tuberna är dessutom åtkomliga för mekanisk rengöring genom luckor i tak och botten. Vid effekten 6 MW kyler pannan rökgaserna till 120 °C med en ingående vattentemperatur av 70 °C.

Av Karl-Axel Berndt


Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se