Artikel Bioenergi 3-96

AB Forssjö Bruk

Sågverk och pelletfabrik i lyckad samverkan

Sågverken har länge använt spån, bark och annat spill för värmeproduktion, men integrationen mellan såg och värmeproduktion går att driva längre än så. Forssjö Bruks nya pelletfabrik har byggts så att även spillvärme från sågen återanvänds.

Pelletfabriken vid Forssjöbruk togs i drift under maj 1995. Just nu går fabriken i tvåskift men ytterligare ett skift kommer att anställas efter semestern i år.
Det tog drygt ett halvt år att bygga fabriken. Vid full drift kommer den att producera 40 000 ton per år.
- Vi arbetar på att utveckla branschen. Vi söker bygga upp ett fungerande disributionsnät, villaägaren måste ju ha säkerhet i sitt system. Just nu får han hämta pellet i tjugo kilogram säckar hos oss. - Vid Katrineholmsmässan byggde vi ihop vår monter med E K Teknik. Via en rörledning leddes vår pellet in i deras brännare direkt på plats. Vi hade ett specialtillstånd att elda från brandmyndigheterna. Det väckte uppmärksamhet bland mässans tolvtusen besökare. Pelletfabriken är systematiskt uppbyggd. Alla fickor för råvara ligger på rad. Torrflis från torkad plank, sågspån, cellulosaflis och bark töms i varsin ficka. Hela systemet med bandtransportörer är sammandragna.
Från lastfickorna transporteras barken och annat lågvärdigt bränsle till hetgasugnen, där 1000 °C varm gas produceras. Saxlunds har levererat hetgasanläggningen, transportörer och stått för know how och idriftsättning. Hetvattenpannan som är byggd av Veå AB ger värme till sågverkets virkestorkar och industribyggnader.

- Nittio procent av vår produktion går på export, berättar Björn Nedin. Vi säljer till olika länder i Europa, men även till Saudiarabien, Egypten och Japan. All vår produktion sker på kundens beställning.

Halva gasströmmen, sju megawatt, blandas med rökgas så att den torkande gasen får en temperatur på 250 °C till 600 °C. Råvaran torkas från drygt 50 procent fukthalt till cirka tolv. Efter malning i en stor kvarn tillsätts lignin som bindemedel och därefter går spånet till de två parallella pelletpressarna, levererade av Jesma Matador. Det finns utrymme för en tredje pelletpress.
Hela fabriken är uppbyggd med tanke på integration och möjliga utvecklingar. Till exempel är hetgaspannan förberedd för en möjlig framtida ånggenerator.

- Finessen med vår anläggning är att vi kunat bygga ihop hetvattenpannan för virkestorken med torken för sågspån. Virkestorken måste ju gå kontinuerligt, berättar Per Stenegard, marknadschef och ansvarig för pelletfabriken. Spåntorken körs än så länge i tvåskift. Efter sommaren planerar vi att gå över till treskift.
- Vi stänger av pelletproduktionen i helgerna, vi drar bara ner pannans effekt, men vi stänger den inte helt. Den ombyggnad av torken som pågår är ett annat bevis för helhetssynen.
- Ombyggnaden syftar till att utnyttja spillvärme för att hålla 100 ton stål varmt. På det sättet undviks bland annat besvär med kondensering på kalla väggar.
- Våra köpare av pellet är säsongberoende så vi måste kunna lagra sommarens produktion, 12 000 ton. Virkestorken måste gå kontinuerligt, medan pelletfabriken bara körs treskift efter semestern.
- Här på Forssjö bruk har vi haft ett fint samarbete, berättar Ulf Bojner, vd för Torkapparater AB. De försöker hela tiden utveckla processerna och lämnar inte oss entreprenörer vind för våg. Ulf Bojner är tredje generationen i Torkapparater AB och vd för företaget, som hittills levererat 1100 anläggningar i världen bland annat slamtorkar till livsmedelsindustrin.

- Firefly har installerat indikatorer för gnistbildning på tre olika ställen. Det är den första av den här typen och de fungerar utmärkt berättar Per Stenegard. På mindre än en sekund injicerar de vatten och släcker innan en brand eller explosion hinner utvecklas.
Även ställverket ligger avskilt från kontrollrummet för att inte onödigtvis utsätta personalen för magnetfält.
Pellestillverkningen utgör en liten del av brukets totala verksamhet. Ändå måste hälften av nödvändig spån köpas utifrån.
Forssjö Bruk undersöker möjligheterna att arbeta för ISO 14 001 certifiering.

Av Börje Åhgren


Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv