Artikel Bioenergi 3-96

Etanol Nytt

Stiftelsen Svensk Etanolutveckling (SSEU) ger ut ett nyhetsbrev ur vilket vi saxat följande information

För närvarande planerar Svensk Etanolkemi AB (Sekab) att utöka destillationskapaciteten vid Domsjöfabriken genom en investering på cirka sex miljoner kronor. Målsättningen är att utnyttja så mycket som möjligt av sockret i luten från MoDos sulfitfabrik.

Långsiktigheten måste säkerställas Agroetanol, ett dotterföretag till LRF/SLR med flera arbetar på att skapa förutsättningar för en spanmålsbaserad anläggning i mellansverige. Förprojekteringen är genomförd, men det återstår att säkerställa långsiktiga villkor och långsiktiga kontrakt. Den svenska drivmedelsmarknaden förbrukar i dag cirka 4 000 ton etanol per år. En spannmålsbaserad anläggning kommer årligen att tillverka tio gånger denna mängd. Långsiktiga miljökrav liksom skatte- och avgiftsfrågor blir helt avgörande för verksamheten.

Utarbetas ytterligare
När det gäller den cellulosabaserade etanolen, så behövs ytterligare teknikutveckling för att nå fram till tillverkningsstadiet. SSEU lyckades inte skapa förutsättningar under 1995 för att bygga en pilotanläggning baserad på kontinuerlig svagsyrateknik. Det är viktigt att lyckas informera beslutsfattare om att man genom en integration av ett bioraffinaderi och till exempel ett kraftvärmeverk kan få ut etanol, ligninpellets, elkraft och fjärrvärme till en så hög energiverkningsgrad som 75-80 procent.

Om man utnyttjar överskottsvärmen från en processindustri, är det möjligt att nå ännu längre. Med SWAN Biomassteknik kan man från lövved få ut cirka 45 procent av energin som etanol. SWAN Biomass är ett amerikanskt teknikföretag som bildats för att utveckla och marknadsföra teknik för etanolproduktion från biomassa.
Företaget ägs av petroleumföretaget AMOCO och ingenjörsföretaget Stone & Webster, SSEU och en av SSEU:s huvudmän, Chematur Engineering AB, ett svenskt ingenjörsföretag AB, ett svenskt ingenjörsföretag med dotterbolaget Whetherly i USA, inleder nu en studie av hur SWAN Biomassteknik kan tillämpas i Sverige. Första objektet blir etanolproduktion baserad på avfallspapper.

Vad kostar det att producera etanol?
I USA har det beräknade produktionspriset för cellulosabaserad etanol genom metod- och processförbättringar reducerats från cirka 7, 20 kr/liter 1980 till strax under 2,00 kr/liter 1995. Motsvarande pris år 2010 har

DOE, US Departement of Energy, beräknat till cirka 1,40 kr/ liter. Ännu har dock ingen anläggning byggts. Marknadspriset för spannmålsbaserade etanol är i dag cirka 2,25-2,50 kr/liter i USA. Med olika bidrag halveras dock detta pris för användning som drivmedel, vilket gör etanolen konkurrenskraftig gentemot bensinen.

Motiverad investerig
I projektet SVEA räknar man med en produktionskostnad, inklusive kapitalkostnader, på strax under 4,00 kr/liter för den första spannmålsbaserade anläggningen i Sverige. Med ett marknadspris för etanol på cirka 4,00-4,50 kr/liter kan en sådan investering motiveras. Vinetanolen för busstrafiken ligger i dag cirka 1,00 kr/liter lägre.
Enligt nuvarande kalkyler kommer etanol baserad på cellulosa producerad i integrerade anläggningar att hamna på cirka 2,50-3,25 kr/liter i produktionskostnad när tekniken är etablerad vid sekelskiftet. Spannmålsbaserad och cellulosabaserad etanol kan sedan produceras till samma kostnad eftersom spannmålsanläggningarna då till stor del är avskrivna.


Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv