Artikel Bioenergi 3-96

ALTENER
- Resultat från nätverksarbetet

ALTENER är ett EU program som är helt inriktat på att främja produktion och användning av energi från förnybara energikällor som Biomassa, vind, sol och avfall. Målet är att till år 2000 ha stabiliserat koldioxidutsläppen från medlemsländerna tilll 1990 års nivå.
En stor del av arbetet inom ALTENER är att sprida information genom nationella och europeiska nätverk. Det finns nätverk inom områdena biomassa från jord- och skogsbruk, alternativa drivmedel och avfall. Sverige är sedan drygt ett år engagerat i nätverken för avfall (EfW-nett) och biomassa från jord- och skogsbruk (AFB-nett).

Den första fasen av AFB-nett projektet avslutades under 1995. I denna första fas har arbetet till stor del inriktats på att kartlägga olika hinder för en ökad biomassaanvändning inom EU. De största restriktionerna är enligt studien; avsaknad av övergripande policy, en för hög kostnadsnivå samt en för låg kunskapsnivå om förnybar energi.

Policy
Inom EU är målsättningen att användningen av förnybar energi ska öka. Ambitionsnivån hos de olika EU-länderna för att uppnå detta mål varierar. Flertalet länder, inklusive Sverige har en uttalad strategi att förnybar energi ska utgöra basen i ett framtida energiförsörjningssystem. Konkreta mål och strategier för en ökad biomassaanvändning är dock mer ovanligt. Finland och Italien är exempel på länder med en preciserad målsättning, att år 2000 ha 25 procent respektive 1,5 procent av sin energiförsörjning från biomassa.
Studien visar att det finns en skillnad inom EU när det gäller typ av biomassa som prioriteras. Detta kan förklaras utifrån en variation i olika länders energitillgångar och energisituation. I Frankrike och Italien prioriteras en satsning på alternativa drivmedel framför fasta bränslen. För Frankrikes del beror detta på låga el- och värmepriser. Storbritanien, som har relativt liten landareal anser att den bästa användningen av marken är för produktion av fasta bränslen för värme- och elproduktion. Den danska strategin är att utnyttja befintlig potential av skogsavfall och halm före en större satsning på energigrödor.

Forskning och utveckling
Insatserna till FoU inom området biomassa från jord- och skogsbruket varierar inom EU. Sverige har sedan 1970-talet bedrivit FoU inom detta område. Studien visar att Sverige ligger långt framme när det gäller teknik för produktion och användning av skogrester, energiskog, energigräs och halm. På energiskogsområdet är Sverige särskilt långt framme. Finland, Österrike och Sverige är de EU-länder som har kommit längst med en kommersiell utnyttjande av skogsrester. Danmark är i främsta ledet när det gäller användning av halm.

Jordbrukspolitik
Den bedrivna jordbrukspolitiken inom EU är ett hinder för etablering av energiskog ansåg bland annat Irland, Italien, Danmark, Storbritanien och Sverige. Osäkerhet om framtida inriktning på jordbrukspolitik och regleringar påverkar utvecklingen av alternativa grödor negativt. Att etablera en energiskogsodling med en omloppstid på drygt 20 år blir mindre intressant om jordbrukspolitiken ändras. Ett skäl till energiskogens dåliga genomslagskraft i Europa anses också bero på ett för högt statligt stöd till konventionella grödor. Som exempel har intresset för energigräs ökat i Finland efter deras EU-inträde.

Kostnad för produktion av biomassa
Bioenergi anses av många EU-länder inte vara ett tillräckligt konkurrenskraftigt alternativ idag. Skogsbränsle har bäst konkurrenskraft. Det svenska nätverket ansåg också att en hög kapitalkostnad vid investering i ny kraft- och värmeproduktion var det största hindret för en fortsatt ökning av biomassaanvändningen. En stor del av utvecklingen på den svenska bioenergimarknaden har hittills varit konvertering av befintliga el- och värmeproduktionsanläggningar.
En hög projekt- och riskkapitalkostnad ansågs i vissa länder vara ett större problen än höga bränsle- och kapitalkostnader. Att sätta en hög riskpremie vid finansiering av projekt i ett tidigt utvecklingsskede är vanligt. Stöd till FoU och demonstrationsprojekt ansågs vara enkla åtgärder för att minska denna risk.

Stödsystem
De länder som satsat på bioenergi har i de flesta fall någon form av bidrags- och regleringssystem vid investering i biobränslebalanserad kraft- eller värmeproduktion. Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland och Italien, har en mer småskalig inriktning. Anläggningsstöd för etablering av energiskog har tidigare kunnat erhållas i Sverige. I England finns ett sådant stöd även idag. Belgien har ett särskilt stöd för företag som använder en viss mängd förnybar energi. Ett utbyggt stöd- och regleringssystem som gynnar förnybar energi tills det är konkurrenskraftigt ansågs av samtliga länder vara bra.
Under 1996 kommer AFB-nett utnyttjas för affärskontakter och andra samarbetesprojekt mellan EUs medlemsländer. Vill du veta mer om AFB-nett och ALTENER-programmet, kontakta då Josephine Bahr eller Birgitta Olandersson på NUTEK, telefon 08-681 91 00.

Av Birgitta Olandersson


Andra projekt/kontakter

1. Pyne - Pyrolysis Network for Europe

Med stöd av EU arbetar PYNE med syfte • att tillhandahålla ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte:

  • att identifiera forskningsbehov och prioritera bland dessa,
  • att uppmuntra industrin att engagera sig i utveckling och genomförande av snabb pyrolys för vätskor och
  • att etablera en databas inom området.

Pyne är representerat i 13 länder och svensk representant är Erik Rensfelt på TPS.

Ett nyhetsbrev kan beställas av Karen Dowden, tel +441213593611 anknytning 4633, eller via fax +441213596814, samt via e-mail k.dowden@aston.ac.uk


2. UBECA - Utility Biomass Energy Commercialization Association

En amerikansk motsvarighet till Svebio arbetar under kortnamnet UBECA. UBECA försöker underlätta kontakter mellan federala och lokala myndigheter, utrustningstillverkare, användare och producenter av bioenergi. Organisationen ger ut ett nyhetsbrev UBECA Bulletinen.

Information om verksamheten finns på www.paltech.com/ttc/ubeca

Organisationen kan också kontaktas via fax +12022235537.

3. The Cogen Programme

En samverken i bioenergiutveckling mellan EU, Asean och Asian Institute of Technology. Man fungerar som katalysator för bioenergiprojekt och säger sig i sitt senaste nyhetsbrev vara inblandade i projekt för 100 miljoner dollar. Aktuella nya upphandlingar är bland andra ett 10 MW trädbränsleeldat kraftverk i Malaysia, en ångpanna för 35 t/timme vid 35 bar, 380 °C i Indonesien, en träavfallspanna för 5 t ånga per timme vid 12 bar, 193 °C med flera projekt.

Information kan beställas på telefax +6625245396 i Bangkok.


IEA bioenergy

Inom International Energy Agency bedrivs sedan många år ett internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete inom ett antal olika målområden, bland andra Biomass production, Biomass Utilisation, Energy Recover from Municipal Solid Wastes och Greenhouse balances of bioenergy systems. Executive Comittee Secretary är Tor Leif Andersson i Nyköping som kan kontaktas på fax 0155210632 eller per telefon 0155 21 54 40. Sverige representeras av Lars Tegnér på Nutek.

Programmet har också en egen world wide web sida på adressen www.abdn.ac.uk/ieabioenergy

Av Lennart Ljungblom


Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv