Artikel Bioenergi 2-97

nr 2/97

En uthållig energiförsörjning

Så kallas regeringens proposition 1996/97:84 (energipropositionen), som överlämnades till riksdagen den 14 mars. Dess huvudnummer är avvecklingen av de två kärnkraftaggregaten i Barsebäck och hur det årliga elbortfallet på 8 TWh skall ersättas. Ett nytt energipolitiskt program inrättas för omställningen av energisystemet: På ett kostnadseffektivt sätt skall användningen av el för uppvärmning minskas, det befintliga elsystemet utnyttjas effektivare och tillförseln av el och värme från förnybara energikällor ökas.
3 500 Mkr skall under en 5-årsperiod lämnas som investeringsbidrag för utbyggnad av el och värmeproduktion från förnybara energikällor samt till energirådgivning, effektivisering och minskad användning av el i bostadssektorn. 5 500 Mkr skall under en 7-årsperiod satsas på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik. Målet är att kraftigt öka el- och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering.

När det gäller att ersätta den avvecklade elproduktionen räknar Näringsdepartementet med att elvärmekonvertering ger 2 TWh/år, varav 0,5 TWh genom enskild biobränsleeldning (25 000 hushåll) och 1,5 TWh genom en utvidgning av fjärrvärmen (75 000 hushåll). Elpannor i fjärrvärmeverk ersätts av biobränsle. Detta ger 3 TWh/år. Elbehovet minskar då med totalt 5 TWh/år. Ny eltillförsel enligt energipropositionen fördelas på vind 0,5 TWh, biobränsle 0,75 och småskalig vattenkraft 0,25 TWh. Därutöver planerar Sydkraft utanför energipropositionen att producera el från nya gaskraftverk i Malmö och Göteborg. Dessa bedöms enligt Näringsdepartementet ge 2 TWh/år.

Som synes blir det en kraftig satsning på biobränslen. De olika detaljerna i det energipolitiska programmet presenteras i separat artikel längre fram i tidningen.

Ett flertal myndigheter kopplas in i genomförandet av investerings- och forskningsprogrammen, främst naturligtvis den nya energimyndigheten men även Boverket och Byggforskningsrådet. Detaljutformningen kommer att utarbetas under respektive ansvarsområde inom de olika myndigheterna. Detta innebär att det nu är läge för diskussioner och informationsverksamhet.

Energibeskattningen finns inte med tagen i föreliggande propostion. En del skatteförslag kommer att föreslås i budgetpropostionen för år 1998. Den totala översynen av energibeskattningen beräknas vara genomförd under 1998. Ett nytt energiskattesystem kan träda i kraft tidigast den 1 januari 1999.
Förutsättningarna för att främja användningen av biobränslen och särskilt biobränslebaserad kraftvärme kommer att behandlas i översynen av energiskattesystemet.

En ny energimyndighet inrättas den 1 januari 1998. Vattenfall skall inom ramen för kravet på affärsmässighet ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av ny elproduktionsteknik och därmed bidra till en svensk elförsörjning som är ekologiskt och ekonomiskt uthållig. Vattenfall skall förbli i statlig ägo. För utveckling av ny teknik för etanolproduktion från skogsråvara anvisas 210 Mkr under en 7-årsperiod.

Hela propositionen ropar på biobränsle: Förädlade bränslen till elvärmekonvertering utanför fjärrvärmeområdet, biobränslen av olika slag i fjärrvärmeverk, dels till utökad fjärrvärme och dels som ersättning för elpannor och slutligen mera biobränsleeldad kraftvärme med konventionell teknik och forskning för att ta fram ny, effektivare teknik.

Ur biobränslesynpunkt kunde knappast skrivningen vara mer positiv enligt min mening. Nu gäller det för alla företrädare för branschen att visa vad vi kan. Visa vilka anläggningar och vilken teknik vi redan har i drift, så beslutsfattare och opinionsbildare inte behöver tveka om att det är möjligt att långsiktigt klara ökade krav på biobränslebranschen.

Vad man saknar i propositionen är konkreta åtgärder för att minska CO2 -utsläppen. När man ändå satsar så mycket på konvertering av elvärme skulle man även vilja ersätta oljeeldning med fjärrvärme eller enskild biobränsleeldning. Satsning på att utveckla alternativa drivmedel lyser också med sin frånvaro om man undantar etanol från skogsråvara, som är preciserat i propositionen. Glöm inte heller att även om denna proposition är positiv ur biobränslesynpunkt förtjänar den andra halvan av styrmedelspolitiken, skatterna, stor uppmärksamhet i samband med tilläggspropostionen i vår.

Hälsningar Kent Nyström

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, www.novator.se
info@novator.se