Artikel Bioenergi 1-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Positiva tongångar i bränslebranschen

Bränsleleverantörstatistik 1995

Företag

Typ av bränsle

Omsättning totalt

Förklaringar: F = flis, S = stycketorv, B = briketter, K = kross, F = frästorv, P = pellets, V = ved.
Som brukligt så publicerar Bioenergitidningen årets bränsleleverantörstatistik i nummer 1. Samtidigt har vi ringt runt till företagen och hört oss för rörande planer med mera för framtiden. Vi finner en bransch i snabb utveckling men med pressad och hårt arbetande organisation

Leveransvolymerna i branschen ökar kraftigt och tendensen pekar på fortsatt ökning. Vi ökar nu med 30-40 procent säger till exempel Göran Hedman på Mälarbränsle och fortsätter.
Samtidigt är dock marginalerna mycket små. Under lång tid har investeringarna i skogen släpat efter på grund av att det inte funnits ekonomiskt utrymme.
Flisentreprenörer och andra har tvingats förlänga sina arbetspass för att överhuvudtaget få ekonomin att gå ihop. Nu börjar bränsleföretagen få vidkännas vissa prisökningar i produktionsledet, alltså till markägaren och till entreprenörerna och det innebär förstås en press uppåt på priserna gentemot bränsleköparna.

Nominellt oförändrade
Som framgår ur bland annat energikommissionens material så har priserna på biobränsle varit nominellt oförändrade i över tio år och därför är det inte så förvånande att nu vissa justeringar görs. Prisändringarna ligger på 5 till 10 procent, med andra ord kring 1 öre per kWh.
- Ännu medger dock vare sig efterfråga eller prisnivå att också gallringsvirket tas tillvara i någon större omfattning berättar Kjell Larsson på Fastbränsleleveranser. - Om denna stora bränsleresurs skall komma till användning behövs ytterligare en ett -öring på priset. Men det kommer inte att ske förän nuvarande bränslepotential är ianspråktagen.
Inget företag som Bioenergi pratat med framhåller råvarutillgången som ett större problem. Det gäller att succesivt slussa in nya entreprenörer i verksamheten, sköta kvaliteterna och i slutändan mixa ett optimalt bränsle för respektive kund. Dessutom har en av Sveriges största skogsägare ASSI Domän en mycket blygsam bränsleverksamhet. Där ligger en stor potential.

Många nya bränslefabriker
Under året tas flera nya bränslefabriker i drift. Det är stora anläggningar, till exempel Södras i Mönsterås, Sydveds i Östergötland och SÅBIS i Vaggeryd. Åke Andersson på SÅBI berättar att den nya fabriken i Vaggeryd är utrustad med två pressar och tork och att den befintliga brikettillverkningen fortsätter som tidigare. SÅBI:s nya vd Bertil I Andersson kompletterar med att företaget nu också satsar på villamarknaden.
- Vi har redan klart med huvuddelen av vår avsättning säger Sören Romberg på Södra. Leveranser går nu till såväl Helsingborg som till Hässelby i Stockholm. För Stockholms del utgör leverenserna komplement till de som de redan tidigare får från pelletfabriken i Härnösand som Stockholm Energi äger tillsammans med Graningeverken och SÅTAB.

Kraftig utveckling
Mellanskog som driver bränsleverksamheten i dotterföretaget Mellanskogs Bränsle AB berättar också om en kraftig utveckling. Nu har man två bränslefabriker igång med leveranser till i första hand Söderhamn och Väsby straxt norr om Stockholm. Den småskaliga distributionen har man dock överlåtit till Lantmännen att ta hand om. Lantmännen i första hand det tidigare Svea lantmän, numera ombildat till Mellansvenska Lantmännen Odal har tagit upp pellet och briketter i sitt normala sortiment för distribution till villakunder.

ISO ger trygghet
- Ett viktigt projekt för oss är vårt värmeverk i Hagfors som nyligen tagits i drift. Vi har där uppfört värmecentralen och driver den under en femårsperiod berättar vd Claes Rosengren. På samma sätt resonerar lokalkollegan Mellansvenska Biobränsle AB (MEBIO) som nu uppfört och driver värmeverket i Hedemora. Den som annars drivit denna tanke längst är Jarl Mared på Svensk Brikettenergi AB i Husqvarna vars företag har ett flertal värmeverk igång i södra Sverige. Jarl Mared framhåller för sin del deras kvalitetssatsning som mycket betydelsefull. ISO 9002 certifieringen innebär en trygghet och garanti för samtliga inblandade.
Även i Norrbotten planeras det för pellet av Skellefteå och Luleås respektive energibolag. Bränslegiganten längst i norr SCA Norrbränslen har likaså planer. Mälarbränsle har dock ingen egen produktion av förädlat biobränsle berättar Göran Hedman.

Brista ger ökning
- Markant hos oss just nu är annars ökningen av energiskogsflis i leverenserna. Mälarbränsle är ju delägt av Agrobränsle AB Sveriges största aktör på energiskogssidan. Nu förbereder vi också leveranser till det stora kraftvärmeverket i Brista i närheten av Arlanda som kommer igång till vintern.
Ett annat företag som också räknar med leverenser till Brista är Fastbränsleleveranser i Uppsala. Kjell Larsson berättar att man för tillfället har mycket att göra, dels med den löpande verksamheten, men också med nyutvecklingen i Estland.

Hamnen frös
- Nu är de första leveranspartierna klara från pelletfabriken därborta berättar Kjell men vi hade maximal otur med att detta sammanföll med igenfrysning av hamnen i Pärnu som tyvärr stoppar upp det hela. Vi tycker annars att vi fått ordning på verksamheten och tror det kommer att ge mycket positiva resultat under året.

Stor affär av Råssjö
- Råsjö Torv AB gör en storaffär. Bernt Hedlund vd berättar att man köpt Hasselfors Garden av AssiDomän. Det innebär att Råsjö mycket kraftfullt kompletterar sin energiverksamhet med en komplett odlingstorvdel. Hasselfors Garden har en omslutning på hela 120 miljoner kronor och inbegriper en verksamhet ända in i butiksledet.
Han berättar också att Peter Rempe tidigare vd på Hasselfors Garden lämnar verksamheten om några månader och att Nils Boman marknadschef på Råsjö går i pension. Han ersätts av Olle Grip.

Mixad brikett
Sören Johansson vd på det andra stora torvföretaget Härjedalens Mineral AB berätta att produktionen löper mycket bra och att man ligger så bra till att man har tid att experimentera med nya bränslemixer.
Vi skall ha tre basprodukter berättar han en vit, en brun och en mixad brikett.

Av Lennart Ljungblom

Leverantörsstatistiken

En gång per år sänder Bioenergi ut enkätformulär till kända bränsleföretag. Vi anstränger oss för att nå ut till samtliga företag och att de också skall svara på begärda uppgifter. För uppgifternas riktighet svarar företagen. Ur redovisningen framgår klart att omsättningen i branschen ökar men nästa år så kommer det vara än tydligare. I år har 8 företag redovisat omsättning större än 100 Mkr i bränsleverksamheten. 1996 kommer sannolikt den siffran öka med 50 procent. Till sist läs siffrorna med försiktighet. Företagen kan göra olika bedömninga avseende bränslerelaterad verksamhet och dessutom kan redovisningsperioden ibland inte avse kalenderåret utan istället det närmast liggande verksamhetsåret.

Av Torbjörn Sassersson

Härjedalens Minera B Värme 200
Södra Skogsenerg F, S, F P, M Biprodukter 200
Råsjö Torv F, K S, F 171
SCA Skog, Norrbränslen F, K S, F 165
Såbi F, K S, F B, P 158,3
Sydved Energileveranser F, K, P 144
SBE Svensk Brikettenergi B, P, M, Värme 136
Tall Oil Tallbeckolja 100
Mälarbränsle F, B 86
Mellanskogs Bränsle F, S, B, P 70
Sydbränsle F, K, M Biprodukter 67
SÅTAB F, P Bark o spån 58
Stora Skog, Virke Öst F 56
Trädenergi Väst F, B 55
Södra Träpulver P, M 53
Gustaf Kähr F, B, M 45
Bio Energi I Norrland P 50
Sågverkens Råvaruför- medling, Falun F, K, Biprodukter 39,5
Sågab trädprodukter F, B 36,5
Mellansvenska Biobränsle F, S, P Spån o värme 34,7
Fastbränsle F 30
EKAB K 35
Svensk Etanolkemi Etanol 29
Vänerbränsle F, B, Spån o bark 27
Anderssons Sågverk F, B, Spån o bark 23
Agrobränsle F 20
Vänerbygdens Pellets B, P Pappersbriketter 19
Forssjö Bruk, Katrineholm P 17,1
Sävsjö Trädbränsle B, P 17
Notnäs Skog F, V, B Bark o spån 16
Derome Såg F, K, B 15,3
Skaraborgs Bioenergi K 15
Linköpings Skogstjänst F, K, V 15
Assi Domän Skog & Trä F, Grot, torrflis 15
Graninge Skog o Trä F, Spån o bark 14,3
Gällivare Torv F 14
Gotlands Flis F, K 12
M Bäckman Försäljning B, P 9
Martinssons Trä KB F, B, Bark 10,5
Kiruna Grus & Stenförädl S 6
Bräcke Torv S, F 4,5
Nårab, Klippan F, K 4
Skellefteå Kraft S 4,1
Svea Bränsle F, K 3
WMI Sellbergs F, K, Bark 2,3
Borås Kommun LFK F 1,9
Bobergs Valltork ek för P 1,3
Bäckegårds List B 1
Kronmull F 1,1
Krontorp S, F 1
Kommunbränsle i Ådalen F, S
Edsbyns Träförädling P 1
Trestadsregionens Avfall F, Deponigas
Förklaringar:
F = flis
S = stycketorv
B = briketter
K = kross
F = frästorv
P = pellets
V = ved.