Artikel nr 6/96

KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Praktiskt om vedeldning

Med såväl teori som praktiska exempel och en marknadsöversikt avhandlas på 30 kapitel och 400 rikt illustrerade sidor det mesta om vedeldning. Pärmen vänder sig till kommunala handläggare, till branschen, skorstensfejare och den intresserade allmänheten. Vi publicerar här några axplock ur kapitlet kommunen och vedeldningen.

Många lagar reglerar vedeldningen

Plan och Bygg-lagen (PBL)
Kommunerna har ansvaret för den fysiska planering. Kommunens översiktsplan innehåller riktlinjer för kommunens ställningstaganden och målsättningar beträffande markanvändning och planering. Denna kan mer i detalj regleras i områdes- och juridiskt bindande detaljplaner. I detaljplanen kan kommunen bestämma vilken uppvärmning och vilka utsläppskrav med mera som ska accepteras i olika områden.

Boverkets bygg-regler BBR 94
I förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera (BVF) ställs allmäna krav på utsläppen från nya och ändrade byggnadsverk. För en befintlig byggnad gäller de krav som fanns då uppvärmningsutrustningen ursprungligen installerades.

Lagen om kommunal energiplanering
Sedan 1 juli 1991 finns ett krav på att en miljökonsekvensbeskrivning ska finnas som ett av beslutsunderlagen i kommunernas energiplaner.

Miljöskyddslagen (ML)
Den ger möjligheter att i individuella fall vidta åtgärder för att hindra miljöfarlig verksamhet, till exempel utsläpp till luft. Kommunen kan lämna råd både i förebyggande syfte eller då olägenhet uppkommit Sedan kan man ämna förelägganden och förbud. Observera dock att åtgärderna ska vara ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt rimliga.

Hälsoskyddslagen (HL)
Ger möjlighet till åtgärder för att förhindra sanitär olägenhet. För att kunna tillämpa lagen måste man kunna påvisa olägenhet under en längre tid.

Pärmen kan beställas från Novator på
tel: 08-441 70 90 eller på fax: 08-441 70 89.
eller via vårt beställningformulär.


Exemplet Hässleholm

Hässleholms kommun har aktivt arbetat med informationsinsatser. Arbetet började under 1992 med ett telefonväkteri på miljö- och hälsoskyddskontoret.
Med konsulthjälp genomfördes kvällskampanjer på olika platser i kommunen hösten 1993. I samband med detta anordnades även en tvådagars utbildning för ortens VVS-företag sotarna och berörd kommunal personal. En lyckad satsning. Men Hässleholms kommun ville mer. Projektgruppen enades om att att ge samtliga vedeldare en direktverkande information hemma hos dem. Idag har cirka 600 vedeldare besökts och detta arbetssätt har lett till stora förbättringar.

  • Antalet anmärkningar hos sotaren har minskat med 90 procent.
  • Klagomål från grannar har drastiskt minskat.
  • Pannor byts nu tidigare än då de kraschar.
  • Många har installerat ackumulatortank.

Rekommendation/vedeldningspolicy

Ett drygt 50-tal kommuner har infört någon form av vedeldningspolicy. Nedan ges några exempel :

INFORMERA OCH UTBILDA MER!
Orsaken till problemen är ofta okunskap. Ordentlig information ökar dessutom förståelsen av att i tid skaffa bättre utrustning.

STÄLL KRAV VID INSTALLATION OCH ALL ÄNDRING AV ELDSTÄDER OCH RÖKKANALER!
Genom krav på bygganmälan blir alla nyinstallationer och många byten av eldningsanordningar kända. Via kontrollplanen kan man påverka och kontrollera. Rekommendera ackumulatortank! Ackumulatoreldning i äldre pannor minskar utsläppen av tjära, PAH och VOC.

REKOMMENDERA TIDIGARELAGT UTBYTE AV ÄLDRE TEKNIK SOM INTE UPPFYLLER STÄLLDA KRAV!
Eftersom den tekniska livslängden på en installation ofta är mycket lång, så kan utbytet av föråldrad teknik ta mycket lång tid i anspråk.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi