Artikel nr 7/96


KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Företagen vill ha miljöledning

MSI Miljökonsulter utförde i samarbete med Bonniers Företagsinfo en undersökning där 1100 st ISO 9000 certifierade svenska företag tillfrågades om deras nuvarande inställning till miljöarbete och deras framtida planer på att utveckla kvalitetsstyrning även på miljöområdet. Majoriteten 75% av företagen som svarade härrörde från tillverkningsindustrin.

Ladda ner en sammanställning av enkätsvaren

Resultatet
Av de 1100 företag som tillfrågades med enkät svarade 26%, det vill säga 286 st spontant. Resultatet av undersökning kan betraktas som en indikation på företagens ställning på miljöområdet.

Kan miljöfrågor idag få samma betydelse som kvalitetstänkandet fick för tio år sedan?
Av svaren framgår att hela 90% betraktar miljöfrågor som en kvalitetsfråga och 73%, eller 210 företag, avser att införa ett miljöledningssystem . Av dessa har nästan 100 st under 1996 redan påbörjat eller tänker påbörja införandet av ett miljöledningssystem. De flesta l5% lutar åt att tillämpa ISO 14000-serien, vilket sannolikt beror på att frågorna besvarades av kvalitetsansvariga bekanta med ISO 9000-systemet. Det europeiska miljöledningssystem EMAS favoriseras av 17% av de tillfrågade.

Anmärkningsvärt var att hela 62% anser att resurser redan finns tillgängliga inom företaget för att genomföra miljöledningsarbetet. Detta till trots att arbetet bitvis kan vara mycket omfattande. Nästan 70% av företagen har redan en miljöansvarig.

På frågan om vilka aktörer som upplevs ställa de största kraven på företagen avseende miljökrav svarade majoriteten myndigheter, kunder och ägare i nämnd ordning. Minst tryck kom från leverantörer, återförsäljare, konkurrenter och sist finansiärer.

Slutsatsen
av undersökningen är att hos de företag som är ISO 9000 certifierade har de olikaledningssystemen kommit för att stanna. De flesta företagen bedriver en offensiv miljöstrategi. Miljön ses som en kvalitetsfråga och det finns ett behov av att utbilda den egna personalen.

Fakta om miljöledningssystem
EMAS, Eco Management and Audit Scheme, är en europeisk antagen standard för miljöledning och ISO-9000 systemet är internationell. ISO betyder International Organisation for Standardisation. Systemen kan tillämpas på tillverkningsindustrin, tjänsteföretag, men även på tex en kommuns verksamhet. Arbetet som genomförs av företaget självt eller inhyrd konsult kontrolleras av en opartisk kontrollant godkänd av SWEDAC. Ett godkänt företag certifieras och kan därmed använda en certifieringssymbol i sin marknadsföring, men ej på produkter.

Ett större perspektiv
Syftet med miljöstyrningsystemen är att företagen skall gå ett steg före myndigheternas och miljökrav och på så sätt delvis leda utvecklingen av miljöanpassning i samhället. Viktigt att nämna är även att hela produktionsledet påverkas positivt av miljöledningsarbetet. Eftersom varje produkt eller råvara sätts i ett större sammanhang med hjälp av förenklade livscykelanalyser och genom att påtryckning sker gentemot underleverantörer av t ex råvaror kan på sikt även utvecklingsländer dra nytta av miljöarbetet industriländerna. En konsekvens av att rika industriländer arbetar med miljöstyrning är att handelshinder kan uppstå för företag i fattigare länder som inte klarar av att genomföra miljöförbättringar som matchar våra krav. Volvo är i sammanhanget ett bra exempel på ett företag som inte vänder sina underleverantörer ryggen utan istället erbjuder dessa hjälp att komma igång med arbetet.

Ladda ner en sammanställning av enkätsvaren

Frågor kan även ställas till undertecknad.

Länk till EMAS Svenska Fakta.

Torbjörn Sassersson
ts@novator.se


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi