Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 4/98

EU tredubblar bioenergin


I en vitbok av europeiska gemenskapens kommision, daterad november 1997, har en strategi- och handlingsplan för energisektorn fastlagts.
I denna ingår fördubblad andel förnybar energi från dagsläget till år 2010. Denna är idag cirka sex procent men skall alltså nå tolv procent år 2010. Kommisionen anser att bioenergianvändningen måst tredubblas för att detta mål ska kunna nås.

EU:s energiförbrukning väntas öka
I en vitbok av europeiska gemenskapens kommission, daterad november 1997, har en strategi- och handlingsplan för energisektorn fastlagts.
I denna ingår fördubblad andel förnybar energi från dagsläget till år 2010. Denna är i dag cirka sex procent men skall alltså nå tolv procent år 2010. Kommis-sionen anser att bioenergianvändningen måste tredubblas för att detta mål skall kunna nås.


EU:s energiförbrukning väntas öka
Prognosen är 16 procents ökning till år 2010. En ökning av ett energislags användning med 16 procent ger alltså oförändrad andel av EU:s energiförbrukning.


Importberoendet ökar om inget görs

EU:s energiimport är i dagsläget 50 procent. Enligt beräkningar stiger andelen till 70 procent år 2020 om inget görs.
Transportavstånden för importen ökar då också. Kommissionen anser en sådan ökning vara oacceptabel. Satsning på förnybar energi blir en åtgärd för att förhindra en oönskad importökning.


Klimatfrågan är en annan drivkraft
EU har i samband med klimatkonferensen i Kyoto i Japan hösten 1997 utfäst sig att minska nettoutsläppen av klimatpåverkande så kallade växthusgaser med 15 procent från 1990 fram till år 2010. För att nå denna minskning är det nödvändigt att öka andelen förnybar energi i EU.


Vattenkraften bedöms ej kunna öka sin andel
Av bland annat miljöskäl bedömer kommissionen att vattenkraften kan byggas ut med cirka 15 procent till år 2010, det vill säga behålla sin andel i EU:s energitillförsel. Andra förnybara energislag måste därför öka betydligt mer för att fördubblings-målet skall kunna nås.


För bioenergin krävs tredubblad användning

Då övriga förnybara energislag trots procentuellt stark ökning endast kan få låg andel av EU:s energiförsörjning år 2010, krävs en tredubbling av bioenergianvändningen från 45 i dag till 135 miljoner toe (ton oljeekvivalenter) år 2010.
För värmeproduktion bedöms att användningen fördubblas från 38 miljoner toe 1995 till 75 miljoner toe år 2010.
För elproduktion bedöms att bioenergianvändningen tiodubblas från 22,5 till 230 TWh år 2010. Detta motsvarar en ökad andel från en till åtta procent av EU:s elproduktion år 2010.


För drivmedel

Kommissionen bedömer att biodrivmedelssektorn har sämre konkurrensförutsättningar än bioenergianvändning inom värme- och elsektorn.
Trots detta förordnar kommissionen en satsning på agrara grödor för produktion av grödor för biodrivmedel på cirka tio miljoner hektar.
Detta krävs för att bioenergianvändningen skall kunna tredubblas. Odlingen av energigrödor beräknas motsvara 45 miljoner toe år 2010.
Produktion av skogsbränsle och restprodukter från jordbruk bedöms uppgå till 30 miljoner toe år 2010 och biogas till 15 miljoner toe.

1990 1995
Sverige 24,7 25,4
Österrike 22,1 24,3
Finland 18,9 21,3
Portugal 17,6 15,7
Grekland 7,1 7,3
Danmark 6,3 7,3
Frankrike 6,4 7,1
Spanien 6,7 5,7
Italien 5,3 5,5
Irland 1,6 2,0
Tyskland 1,7 1,8
Holland 1,3 1,4
Luxemburg 1,3 1,4
Belgien 1,0 1,0
Storbrittanien 0,5 0,7
EU 5,0 5,3


Övriga förnybara energislag

(enligt Eurostatkonventionen)
Vindkraft: Andelen planeras öka från 0,02 procent 1995 till 1,07 procent år 2010, det vill säga en 50-dubbling.
Jordvärme/värmepumpar: Andelen 0,2 procent väntas öka till 0,33 procent (55 procents ökning).
Solfångare: Andelen 0,02 procent väntas öka till 0,25 procent (en 12-dubbling).
Solceller: Andelen 0,002 procent väntas öka till 0,02 procent för elproduktion (en 10-dubbling).


Investeringsbehov

Totalt beräknas investeringsbehovet för förnybara energislag uppgå till 165 miljarder ECU till år 2010.


Sysselsättning
Nettosysselsättningen genom satsningen på förnybara energislag bedöms öka med 500 000 till 900 000 manår till år 2010.


Fossila bränslens miljöskador bör prissättas

Detta uttalande av kommissionen kan sägas utgöra ett stöd för den svenska politiken med miljöskatter och miljöavgifter varigenom miljöskadorna inkluderas i konsumentpriserna.


Mina reflexioner

Vitbokens ambitioner att på tolv år tredubbla bioenergianvändningen är ett starkt stöd för den bioenergisatsning som pågår i Sverige med stark politisk majoritet bakom.
Statistiken visar också starkt olika förutsättningar i olika länder. Länder med stora bioenergi- och vattenkraftresurser bör kunna nå 50-procentig andel förnybar energi en bit in på 2000-talet. Länder med små sådana resurser per capita kan få svårt att nå upp till tio procent förnybara energislag.
Inom de senare bör naturgasen öka ytterligare för att ersätta kol och olja för att klara Kyotokraven.
I Sverige saknas motsvarande behov av naturgas. För värme- och elproduktion finns mycket små mängder kol och olja att ersätta och bioenergitillgångarna räcker mer än väl för denna fossilbränsleersättning.
Det är således en myt att Sverige skulle vara efterblivet på grund av lägre naturgasandel än EU-länderna på kontinenten. Tvärtom är det en styrka för Sverige att ha stora förnybara resurser för energiproduktion i förhållande till kontinentala EU.

Av Jan Häckner

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se