Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 3/98

Informationsbehovet växer -"Möt Bioenergin!" rätt tajmad

Kent Nyström, verkställande ledamot, SVEBIO.

Nyström, Kent
Noggrann faktainsamling, attraktiv förpackning och effektiv distribution är naturligtvis grunden för att få fram sitt budskap. Det är detta informationsprojektet"Möt Bioenergin!" handlar om. Att döma av alla konstiga saker man läser i massmedia är informationsbehovet närmast skriande.


För några dagar sedan läste vi i Dagens Industri att till och med Statens energimyndighet famlar i mörker. Åtminstone var det vad tidningen förmedlade på sin debattsida under rubriken "Bioel - ett högriskprojekt för kommunerna". Efter kontakter med ledningen för Energimyndigheten framgår det att artikelförfattaren har gått ut som privatperson och utan ledningens vetskap. Energimyndighetens ledning anser tvärtom att det är nödvändigt med kraftvärme baserad på biobränsle.

Den 5 maj fattade man i myndighetens utvecklingsnämnd beslut om att ge investeringsstöd just till bioel i Eskilstuna, Sala och Lycksele. Produktionskostnaden för el i dessa och några av de senast byggda ligger på 20-25 öre/kWh enligt vad som framgår av Energimyndighetens pressrelease och kontakter med anläggningsägare. Inte 40 öre/kWh som det står i Dagens Industri. Huvudtesen i artikeln är att det är billigare att importera el från Danmark, Tyskland och Polen än att producera inhemsk bioel.

Påståendet grundas inte bara på för höga produktionskostnader för bioel utan också på att marknadspriset på kontinenten ska sjunka till 15 öre/kWh. Eller att man ska sälja till Sverige för ett pris som vida understiger vad man kan få ut på hemmaplan. Båda alternativen verkar helt befängda. Det troligaste är nog att elpriset internationellt sett kommer att stiga och därmed kommer el producerad i kraftvärmeverk på ett långsiktigt hållbart sätt att vara en god affär i stället för tvärtom.

I ovan nämnda pressrelease som Statens energimyndighet gav ut efter utvecklingsnämndens möte, uttrycks tillfredsställelsen över den låga investeringskostnaden och generaldirektör Thomas Korsfeldt säger att "biokraftvärme börjar bli ekonomiskt intressant även för mindre anläggningar. Det här öppnar för en större marknad, som ger minskad påverkan på miljön bland annat genom minskade transporter." En intressant nyhet är att Eskilstuna blir först i världen med en högspänningsgenerator i ett kraftvärmeverk. Det nya är att man slipper transformatorn, vilket ökar verkningsgraden med 2 procent. Energimyndigheten betraktar detta som ett tekniskt genombrott på grund av att verkningsgraden redan ligger nära den tekniska gränsen. Den nya generatorn tillverkas av ABB Generation.

"Möt Bioenergin!" är nu inne i sitt kampanjskede. De fyra första faktabladen presenterades på de stora energimässorna i Stockholm och Göteborg där alla typer av bioenergiföretag samlades runt Svebios bioenergitorg. På torgets scen fick olika företag presentera sina produkter och där torgförde Svebio dagligen bioenergins fördelar, mest i intervjuform. Den stora informationskampanjen då vi går igenom alla 12 faktabladen med inbjudna nyckelpersoner startar den 13 maj med en frukost för riksdagsledamöter, departements- och myndighetspersoner. Därefter har vi frukost- eller lunchmöten på 39 platser under fyra veckor. Totalt 49 möten är inplanerade. Eventuellt upprepas detta nästa år. Repetition är all kunskaps moder som bekant.

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) har nu presenterat sin slutrapport efter sex års forskning om alternativa drivmedel. Man säger enligt TT att"Det måste bli betydligt billigare att producera etanol och biogas om dessa bränslen ska kunna introduceras som alternativa drivmedel i Sverige. Därtill krävs skatter och avgifter som återspeglar olika drivmedels miljöbelastning." Man säger också att tekniken är tillräckligt bra för en större introduktion. KFB bedömer att det till år 2020 är möjligt att ersätta 10 procent av de fossila drivmedlen bensin och diesel med biobaserade fordonsbränslen. Detta ska främst ske genom inblandning. Då behöver inga motorer byggas om. EU har som mål att få in 5 procent biodrivmedel på marknaden senast år 2005.

I nordiska ministerrådets rapport "Naturgasens möjligheter att medverka till reducerade miljöutsläpp i Norden och närområdena", som presenterades i december anger man att en gasledning genom mellansverige i "naturgasscenariet" skulle sänka de svenska koldioxidutsläppen med 2 miljoner ton till år 2010 genom att man ersätter kol och olja med naturgas. Då väljer man att glömma att mer än hälften av naturgasen ersätter biobränsle eller kärnkraft. I själva verket ökar naturligtvis koldioxidutsläppen då man ersätter biobränsle med naturgas. Lars Dahlgren på Lantbrukarnas Riksförbund har i ett brev till EU-kommissionen DG XVII, som är energidirektoratet, beräknat denna ökning till 4,7 miljoner ton. Det vill säga i stället för en minskning med 2 procent ökar koldioxidutsläppen med 9 procent till år 2010 om naturgasen introduceras enligt ovan nämnda scenario.

Kretsloppsdelegationen har gett ut ett pressmeddelande där man liksom Svebio hävdar att"Det är möjligt att öka användningen av biomassa utan att riskera den biologiska mångfalden eller en ekologiskt hållbar och långsiktig produktion." Man anser att"användningen av biobränslen i möjligaste mån bör ske i kraftvärmeanläggningar", men även annan användning exempelvis som drivmedel i stadstrafik föreslås.

Ett pikant sammanträffande måste jag omnämna så här i vårens knoppningstid och det är att utanför Svebios fönster har Shell just låtit ett tankställe för biogas, etanol och el slå ut.

Många SVEBIO-hälsningar, Kent Nyström

Ingress..........


Bildtext: .......

Rub....
Bröd.....


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se