Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 3/98

Svenska Torvproducentföreningen

Redaktör: Reidar Pettersson, Hästhagsvägen 14, 291 75 Färlöv. Tel & Fax: 044-714 02 e-post: reidar.pettersson@torvproducenterna.se

Reidar Pettersson STPF
Några soliga och torra veckor i början av maj lovar gott för en bra start på torvskördandet i stora delar av landet i år. På några håll är man redan igång i mitten av maj.


Bild: Reidar Pettersson

En bra start
Svebios kampanj ”Möt Bioenergin” fick också en bra start i och med upptaktsmötet vid en frukost i riksdagsrestaurangen den 13 maj. Torvbränslet fick sin rättmätiga uppmärksamhet, och man kan med tillfredsställelse notera att Faktablad nr 6/98, Torv - tillgång och marknad, ger en vederhäftig och väl täckande information om torven som bränsle, odlingssubstrat och allmän industriråvara. Faktabladet är lämpligt för spridning i informationssyfte, och kan beställas hos Svebio.

Omättligt behov
Ju längre man arbetar med torvbranschens angelägenheter, ju mer inser man att behovet av information är nästan omättligt. Argumenten för en utveckling av torvbruket är hållbara och har kraft att bryta mycket av det motstånd som vi ibland möter. Alltså, - beställ Svebios faktablad Torv, sprid det, och tvinga gärna fram en nytryckning när upplagan är slut.

Naturskyddsföreningen och STPF
träffades häromveckan för att ge respektive organisationers syn på torvmarkerna och torvbruket.

En närmare belysning av växthusgasfrågan gjordes, och i synnerhet diskuterades mätnoggrannheten för metanavgång i orörda myrar. Kyotoprotokollet stod också på agendan, och man konstaterar att här finns inslag som påverkar flödeskalkylerna. Till exempel hänförs nu metanet till de ämnen som FN räknar till växthusgaserna. Vidare får man i ekvationen som en så kallad sänka tillgodoräkna sig den koldioxid som binds av beskogning genom människans försorg.

Båda synsätten är i linje med aktuella vetenskapliga beräkningar, bland annat ÅEN-rapporten1), och - vilket påpekades, - grundläggande begrepp i STPF:s uppfattning om torven som biobränsle. Naturskyddsföreningen och STPF är eniga om att samtalen skall fortsätta, bland annat med genomgångar av torvmarkernas fördelning på torvmarkstyper med mera.

Internationellt
har det varit fortsatta aktiviteter i torvvärlden. I den periodiska tidskrift som publiceras av IPS, ”Peatlands International” 1/98, finns referat från odlingstorvkonferensen i Amsterdam i november. Vidare finner man en omfattande redogörelse för de resultat som nåddes vid överläggningar mellan IPS och International Mire Conservation Group vid ett weekendmöte i höstas. Ökad förståelse för varandras motiv nåddes, och gemensamma fortsatta arbetsuppgifter planerades av de 17 deltagarna från nio länder.

Schablonartade
Det finns, på båda sidor gubevars, schablonartade uppfattningar om den andra partens motiv och handlande. Som sagts många gånger tidigare skall det till samtal och lyssnande för att ryggmärgstänkandet skall kunna ruckas på. Det krävs en del inlevelseförmåga för att finnar, svenskar och kanadensare verkligen skall inse hur illa åtgångna torvmarkerna är i England och Tyskland. Det tar ett tag innan kontinentens folk får klart för sig att vi med en förståndig användning av torv i vissa länder kan tränga undan kolet och begränsa växt-huseffekten.

Skogsdikningar
Inte heller har man överallt reda på att till exempel finsk skogsindustri tillförts ett betydelsefullt årligt råvarutillskott om cirka 15 milj m3 genom dikning av torvmarker. Man kan ha synpunkter på detta men man får aldrig bortse från att det finns andra riksin-tressen än bevarandeintresset, - i varje fall i de torvrika länderna. En sak tycks man numera ha insett i olika kretsar; - Förnybarhet och hållbarhet är begrepp som, när de används om torvbruk och torvmarker, har vitt skild innebörd i skilda länder och regioner, beroende på torvuttag i förhållande till årlig torvtillväxt

.

Reidar Pettersson

1) Torvbränsle och Växthuseffekten, Vattenfalls gröna serie 1997-8.
BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se