Artikel Bioenergi 1-98

nr 4/97

Nytt år - Nya utmaningar

Kent Nyström, verkställande ledamot, SVEBIO.

Det verkar som om man skulle kun- na blåsa ”faran över” när det gäller spånskatt för den här gången. Näringsminister Anders Sundström förnekar bestämt att den ska kunna effektueras och menar att en beskattning av sågspån motverkar möjligheten att införa biobränslen i landet.

- Det ger helt fel signaler till dem som funderar på att investera i biobränsle, säger han.
Det oroar dock att sådana förslag läggs fram över huvud taget. Att föreslå en ensidig skatt på råvara till biobränsleframställning utan motsvarande fossilskatter ger en mycket märklig och olycklig signal till allmänheten. När sedan förslaget kommer i ett läge där många aktörer, inte minst statliga, försöker stimulera en introduktion av biopellets till uppvärmning, verkar det närmast befängt.

Allmänheten och potentiella aktörer var snara att uttrycka sin misstro mot biobränslesatsningen när spånbeskattning fördes på tal. Vid kontakter med näringsdepartementet beskylldes SVEBIO för att uttrycka en ”negativ defatism” då vi tolkade spånskatt som något som kunde höja priset på pellets. Det viktiga är dock inte vad SVEBIO tror utan vad allmänheten uppfattar som hotfullt. En viss skada är redan skedd. Man har ju visat att ensidiga biobränsleskatter är tänkbara. Trovärdigheten i att differensen i de rörliga priserna mellan olja och pellets inte kommer att minska har fått sig en knäck. Därför måste nu med kraft förklaras att förslaget var ett olycksfall i arbetet och att det inte kommer att upprepas.

Då produktionskapaciteten av pellets 1998 kommer att överstiga behovet med 50 %, måste i stället alla ansträngar inriktas på att bygga upp system för konvertering av olja och el till pellets. I systemen ingår förbränningsutrustning, installation, bränsleanskaffning (eventuellt med prisgaranti), detaljdistribution och underhåll. Om de garanterades av någon stabil aktör skulle vi troligen få den pelletsbehovsökning, som branschen behöver för att vi inte ska behöva uppleva en rekyl, som i slutändan kan innebära nedläggning av pelletsfabriker.

Jag har just haft förmånen att få hålla ett anförande på edbergsseminariet i Karlstad. Rolf Edberg var en fantastisk människa, som tidigt såg konsekvenserna av exploateringen av våra naturresurser mycket klart. Förutom att vara riksdagsman, ambassadör i Oslo och landshövding i Värmland hann han skriva mer än 20 böcker, där han beskriver nödvändigheten av att anpassa vårt leverne till naturlagarna. Han insåg tidigt betydelsen av långsiktigt hållbara system. De flesta har tyvärr fortfarande inte förstått detta och kommer väl heller aldrig att begripa.
Rolf Edberg var en vis man som vädjade till mänsklighetens förnuft. ”Tro inte den som säger att det inte går! Vi kan leva på jordens villkor, vi kan ta oss igenom den ideologiska krisen. Det viktiga för individen är att aldrig känna sig färdig, alltid vara öppen för något nytt. Att inte ta något för givet, att ständigt ifrågasätta.” Deltagandet i edbergsseminariet gav verkligen en bekräftelse på att vi är på rätt väg i våra ansträngningar för att medverka till införandet av ett förnybart och långsiktigt hållbart energisystem.

Näringsdepartementet har bildat en samrådsgrupp för internationella energifrågor. Olika organisationer däribland SVEBIO har inbjudits att delta.Det är ett bra initiativ och en intressant möjlighet dels för departementet att få snabb respons och dels för de deltagande organisationerna att få ge sina synpunkter. Nyligen har första mötet avhållits.

Där behandlades ett förslag till ramprogram för energiåtgärder inom EU i syfte att samla alla gemenskapens program och aktiviteter på energiområdet för att få bättre överblick och ett bättre resursutnyttjande. Det innebär att Altener, Save, Synergy, Analysprogram, Fastbränslesamarbete och Kärnkraftsamarbete föreslås utgöra delar av ramprogrammet.
Vidare diskuterades ”Energi för framtiden: Förnybara energikällor”, som är EUs vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan. Biobränslets roll kommer enligt denna att förstärkas kraftigt. Från 450 TWh år 1995 till 1350 TWh år 2010, det vill säga en tredubbling!

Nästa fråga som diskuterades var klimatfrågan efter Kyoto. Resultatet blev att industriländerna skall minska sina utsläpp av CO2 med 5,2 % från 1990 års nivå till 2008-2012, EU - 8 %, USA -7 %, Japan - 6 %, Ryssland ± 0 och Norge + 1 % för att ta några exempel. Man kom vidare överens om att avveckla fossilbränslesubventioner, att införa gemensamt genomförande (kostnadseffektivitet) och handel med utsläppsrätter. Överenskommelsen träder i kraft då minst 55 länder, som står för minst 55 % av utsläppen har skrivit på.

Slutligen behandlades frågor i samband med östersjöarbetet och arbetet i Nordiska Ministerrådet. Arbetsområdet är mycket brett som energiförsörjningen kring Östersjön, det nordiska energiforskningsprogrammet, klimat- och miljöområdet och EU- och EES-frågor.

De av våra medlemmar som har frågor eller uppgifter som rör internationella energifrågor uppmanas ta kontakt med SVEBIO, så skall vi ta upp, diskutera eller förmedla ärendet i samrådsgruppen.

Med SVEBIO-hälsningar

Stockholm, Kent NyströmBioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se