Artikel Bioenergi 5-97

nr 5/97

"Möt Bioenergin!" och skapa ett hållbart skattesystem

Kent Nyström, verkställande ledamot, SVEBIO.

Rubriken anger de för SVEBIO mest angelägna uppgifterna just nu, nämligen för det första den informationskampanj, som vi beskrev i förra numret och vars syfte är att förhindra en underminering av allmänhetens förtroende för bioenergins förmåga att förbättra miljön, stoppa klimatförändringarna, skapa sysselsättning, förbättra handelsbalansen och överhuvudtaget hjälpa oss in i de hållbara system som krävs för en framtida stabilitet utan den överexploatering som resulterar i en utarmning av vårt enda jordklot.

För det andra har skattedebatten börjat hetta till. En intern, interdepartemental arbetsgrupp har bildats med Agneta Bergqvist från finansdepartementet som ordförande. I gruppen deltar tjänstemän från fem olika departement och SVEBIO förbereder en uppvaktning. Gruppens arbete avrapporteras i slutet av nästa år. Det innebär att en proposition kan förväntas under våren 1999.

Vad beträffar allmänhetens förtroende för bioenergin måste jag väl i ärlighetens namn tillstå att jag inte tror att det är så värst lågt, de massmediala svartmålningsförsöken till trots.

I det medlemsbrev, som vi skickade ut i början av oktober skrev vi:
”Bakgrunden är den att vi anser att allmänheten och många slutkunder är dåligt informerade om bioenergin till följd av en osaklig debatt och information i media. Med såväl beslutsfattare på central nivå som branschfolk har vi däremot en bra kommunikation.
Denna kommunikation har säkerligen bidragit till många positiva effekter för bioenergin och som exempel kan vi peka på Riksdagens energipolitiska beslut, där bioenergin betraktas som en stor del av lösningen på problemet att föra in Sverige i ett långsiktigt hållbart energisystem.

Kommunikationen med allmänheten är det sämre ställt med. Bioenergin har politiskt lovordats så starkt att den har börjat ses som ett alternativ till och därmed ett hot mot kärnkraften. Bland annat därför har starka opinionsbildande krafter börjat leta fel i samband med ett ökat bioenergiuttag.

Man kan se ru- briker som ”Naturkatastrof hotar”, ”Dammsugning av våra skogar”, ”Företagsekonomiskt en förlustaffär” och andra likadana. Det är främst rikspressen som sprider dessa för bioenergin negativa åsikter. Landsortspressen är mer nyanserad. Vi måste alltså från branschen få ut en objektiv information, där vi presenterar kända fakta på ett lättbegripligt sätt. Även våra åsikter som ju är mer subjektiva skall vi torgföra på ett tillgängligt vis.”

Vi anser således inom föreningen att det är nödvändigt med en faktaspridning om bioenergin samt att vi även brett sprider våra åsikter om Sveriges energiframtid. Detta för att bioenergin ska kunna befästa sin expanderande position i energisystemet.

Hela kampanjen, ”Möt bioenergin!”, går ut på att vi skapar kontaktvägar och material för distribution till olika grupper såsom tidningsredaktioner (lokala och regionala), vissa journalister, lokalpolitiker, lokala Agenda 21-samordnare, kommunala energirådgivare, vissa lärare, de som står i begrepp att byta värmesy-stem, övriga intresserade och i slutänden allmänheten. För att få kontakt med allmänheten startar vi upp ett lätt ihågkommet 020-nummer, som är bemannat.

Vi ska alltså:
  • göra bioenergifakta och dess företrädare tillgängliga
  • se till att positiv bioenergikunskap finns hos media
  • underlätta för branschens marknadsmässiga utveckling
  • vid behov snabbt ge riktad information till beslutsfattare


Utfallet beror naturligtvis på om vår bransch anser att behovet är påkallat och därmed är villiga att bidra till finansieringen. Målet med kampanjen är som SVEBIOs mål anger ”att på saklig grund få till stånd en ökad användning av bioenergi på ett miljövänligt och optimalt sätt”. Det är ju först när bioenergin utnyttjas fullständigt optimalt, som vi kan luta oss tillbaka i full förtröstan över att vår bransch har gjort sitt. Med andra ord det föreligger ingen risk för arbetsbrist.

När det gäller energiskatter och miljöavgifter är det verkligen nödvändigt med en förändring. I dag styr vi ju helt fel om vi vill uppnå koldioxidmålet och en effektiv energiomvandling.

  • Dagens skattesystem premierar elproduktion med fossilbränslen före biobränslen, genom att samhället tar över kostnaderna för de miljö- och klimatstörningar som uppkommer till följd av fossilbränsleanvändning vid elproduktion.
  • Vidare premieras kondenselproduktion, där man spiller värmet i havet, före mottrycksproduktion, där man tar till vara värmeproduktionen.
  • Ytterligare ett exempel på tokigheter-na är att fossilt producerad värme inom industrin premieras före biofjärrvärme.


De flesta organisationer som engagerar sig i skattefrågorna är överens om att man måste skilja på fiskala och miljöstyrande skatter/avgifter, där de fiskala tas ut som konsumtionsskatter och de miljöstyrande som produktskatter, antingen som NOx-avgiften med återföring eller som rena skatter, med den risken att de då blir fiskala.

Ja, som sagt blir det en höst full av informations- och skattefrågor. Hör gärna av er till kansliet med synpunkter på de här frågorna och tänk på att informationskampanjen kostar pengar, men med gemensamma krafter fixar vi det hållbara energisystemet.

Med förtröstanfulla SVEBIO-hälsningar

Stockholm, Kent NyströmBioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se