Artikel Bioenergi 5-97

nr 5/97

Svenska Torvproducentföreningen

Redaktör: Reidar Pettersson. Hästhagsvägen 14, 291 75 Färlöv. Tel & Fax 044/714 02

Information för kunskap

Dialog ger ömsesidig kunskap och förståelse. Det är denna visshet som naturvårdsverk och torvbransch sedan en tid djuputreder fakta kring tillgångarna på myrmarker av skilda naturtyper, till att börja med i ett antal namngivna regioner.

Eventuella skärningspunkter mellan nyttjande- och bevarandeintressen kan man lämpligen studera i fält. I det syftet gjorde representanter för Naturvårdsverket med generaldirektören Rolf Annerberg i spetsen en studieresa i Småland den 25 september. Torvbrukets representanter ledda av STPF- ordföranden Sören Johansson var värdar och dialogpartners.

För att se möjligheter och analysera frågeställningar ville man se:
- Öppen torvtäkt
- Avslutad täkt med spontan ny myrbildning
- Avslutad täkt med planterad resp spontan skog
- Avslutad täkt med godtagen efterbehandling
- Orörd myr, skyddad som reservat.

Allt detta fanns på programmet och gav deltagarna möjligheter till argumentering. Man var eniga om linjerna för det fortsatta arbetet och nog förefaller det som att möjligheterna finns att utöka både den skyddade arealen, - som idag är en kvarts miljon hektar, och torvtäktsarealen som är cirka 10 000 hektar. Totaltillgångarna är som bekant 10 miljoner hektar myrmark.

Miljöbalken
Torvlagen ingår inte i den föreslagna miljöbalken, men hör till den grupp av 23 lagar som berörs av balken och som kan behöva korrigeras i olika delar. I ett yttrande har STPF ställt sig positiv till föreslagna förändringar eftersom de innebär förenklingar. Ett preliminärt förslag som skulle ge myndigheterna ökade möjligheter att återkalla koncessioner har dessbättre tagits bort från den slutliga texten.

Uppvaktning
Den 2 oktober fick föreningen tillfälle att informera bland annat den politiskt sakkunnige Ola Fritiofsson hos Anders Sundström. Delegationen från STPF hade förstärkts med representanter för flera torvanvändande kommuner och från Bioenergiföreningen. En allmän information gavs och särskilt betonades den aktuella frågan om kraftvärmestöd för biobränsle.

Det framfördes med kraft att torven här måste vara stödberättigad likaväl som andra biobränslen. Frithiofsson lyssnade kunnigt till argumenten, och torvbranschen har bara att förhoppningsfullt avvakta tills besluten är tagna.

Motion
Motioner till torvens förmån har i riksdagen lämnats av flera partier. Förhoppningsvis skall de inte drunkna i floden.

Odlingstorven
som är den stora torvprodukten i ett internationellt perspektiv, får uppmärksamhet i höst genom den av IPS organiserade konferensen "Peat in Horticulture" i Amsterdam 2-7 november. Den inleds inofficiellt av en arbetskonferens som hålls 2/11, där bortemot hundra representanter för odlingstorvproducenterna kommer till tals under okonventionella former.
Skapande av personliga kontakter är en av avsikterna med mötet. En rapport kan väntas i nästa kommuniké.

Nästa fråga
Certifiering och kvalitetssäkring, enskilt eller i grupp, kan vara en stor fråga för torvproducenterna inom en nära framtid. Den står på agendan inför nästa styrelsemöte.

Reidar Pettersson
Torvproduktionen slog nya miljonrekord i Finland

Torvproduktionen i Finland uppnådde för första gången nivån 30 milj. m3 under den gågna sommaren. Det tidigare rekordet var från 1994 då drygt 28 milj. m3 skördades. Enligt preliminära uppgifter producerade företag som ingår i Finska Torvproducentförbundets (FTPF´s) statistik 31 milj. m3. Den bästa skördemånaden var juli då nästan 12 milj. m3 torv lades i stack.

Frästorven stod för 90 procent eller 28 milj. m3. Stycketorv producerades till en volym av 1,5 milj. m3. Produktionen av stycke- torv har sjunkit till nästan hälften av nivån på 2,6 milj. m3 från 1994. Grunden till den minskade produktionen var skattereformen som trädde i kraft i början av 1995 varmed priset på stycketorv steg med över 10 FIM/MVh.

Produktionen av växttorv uppgick till 1,5 milj. m3 vilket motsvarar den årliga konsumtionen. 60 procent av västttorven producerades i Västra Finlands län där resurserna av låghumifierad torv är som störst.

Väderleksförhållandena under den gågna sommaren var för det mesta goda, dock förekom lokala skillnader. Vindarna var svaga och dagg förekom till och med i juli vilket gjorde att torven torkade långsammare. Regnmängder-na låg varje månad under nivån på flerårsmedeltalet. Undantaget blev Jokioinentrakten där regnmängen överskred medeltalssiffrorna. Regnsumman i maj-augusti var 73 procent av flerårsmedeltalet på 230 mm på de stationer som ingår i FTPF´s statistik.

Torvtäktsarealen omfattar cirka 56 000 hektar, vilket utgör 0,6 procent av den nuvarande myrarealen i Finland. Allt som allt ingick 430 torvtäkter i produktionen. FTPF´s statistik grundar sig på data som erhållits från 65 torvproducenter, bland dem de största producenterna i Finland. 92 procent av den angivna produktionsmängden blev producerad av FTPF´s medlemsföretag. Antalet enskilda torvproducenter i Finland är cirka 250.

Under det årliga torvseminariet i Kuopio i början av oktober tilldelades det fjärde årsstipendiet från FTPF´s 50-årsjubileumsfond Dr Eino Lappalainen för det utmärkta arbete han gjorde inom torvmarksgeologin, både nationellt och internationellt.

Lennart Ljungblom

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se