Artikel Bioenergi 4-97

nr 4/97

Svenska Torvproducentföreningen

Redaktör: Reidar Pettersson. Hästhagsvägen 14, 291 75 Färlöv. Tel & Fax 044/714 02

”Tjälen har släppt”...

- löd sista rubriken i vår senaste rapport på försommaren. Påståendet gäller i ovanligt hög grad fortfarande.
Torvbruket hör självfallet till de branscher som gynnas av en sommar som denna. En stor skörd blir det utan tvekan, men om produktionen kommer att slå rekordet från 1994 vet vi ännu inte.

Regnig försommar
Fram till omkring 5 juli var sommaren regnig. Även senare har man lokalt fått ta emot kraftiga skurar. Resultatet skiljer sig mycket mellan företagen, men budgeterad kvatitet har i regel nåtts. Även i Härjedalen närmar man sig budgetmålen, även om den uppmärksammade branden på Bådhusflyet utgjorde ett avbräck, - inte främst genom den brunna torven, utan mer genom att alla resurser styrdes om från skörd till brandbekämpning under ett par veckor.

Inom torvforknings-stiftelsen, SST,
i samarbete med Naturvårdsverket och SGU, har ett projekt pågått under sommaren, innebärande analys av tillgängliga uppgifter om landets myrarealer och dess skyddsvärden, - liksom läget vad gäller utnyttjandegraden av beviljade koncessioner för energitorv.
Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatta överläggningar mellan torvbranschen och Naturvårdsverket om torvmarksresursens möjligheter i olika avseenden.

I Bryssel
pågår ständigt arbete med utveckling, kunskapsuppbyggnad och förslagsställande inom området ”skatter, energi och miljö”. Både trädbränslen och torvbränslen och torvbränslen är emellertid ganska okända begrepp inom EU, och talar man där om biobränslen så handlar det oftast om biodrivmedel, jordbruksgrödor, vin eller olivkärnor. Inom torvbranschen samarbetar Irland, Finland och Sverige på olika sätt för att informera om biobränslet torv.
Från STPF:s sida har vice ordföranden Lars Åstrand under sommaren besökt nyckelpersoner, i huvudsak vid DG XVII.
Sakta men säkert tycks kunskaperna om biobränslet torv öka. Närmast på programmet står nu en informationsdag, planerad att organiseras i Bryssel av International Peat Society.

Studieresa
I maj gästades Sverige av Finska Torvindustriförbundets efterbehandlingsgrupp, som i STPF:s arrangemang besökte torvtäkter hos Råsjö Torv, HMAB och Mebio.
Resan uppskattades av såväl gäster som värdar, och goda tillfällen fanns till erfarenhetsutbyten.
De finska vännerna har något decenniums försprång när det gäller att förädla den resurs som färdigskördade torvtäkter utgör. Det ger oss anledning att se österut.

Torvresa med riksdagens Näringsutskott
Den 21 augusti hade ordnats en studieresa för ledamöter ur NU samt från Näringsdepartementet. Huvudtemat var även här ”efterbehandling av torvtäkter”. Exkursionen gick fram i området Karlstad-Örebro, och Krontorp AB såväl som Hasselfors Garden AB besöktes.
Färdigskördad och skogsplanterd torvtäkt studerades, liksom våtmark som genom enkla åtgärder omstöpts till vilt- och fågelvatten. Skördearbete med både energi- och odlingstorv demonstrerades också. Dialogen mellaqn värdar och besökande myndighetsrepresentanter vittnade om att budskapet gått hem, - det vill säga ”när torven nyttiggjorts återstår ännu en resurs, - den färdigskördade marken”.

Torven betydande bränslekälla
I en senkommen TT-kommuniké bekräftar Statiska centralbyrån att torveldningen i Sverige under säsongen 1996/97 nådde den högsta nivån sedan nystarten på 1980-talet, det vill säga 336 000 ton.

Reidar Pettersson


Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se