Artikel Bioenergi 3-97

nr 3/97

Svenska Torvproducentföreningen

Redaktör: Reidar Pettersson. Hästhagsvägen 14, 291 75 Färlöv. Tel & Fax 044/714 02

Föreningen växer
Torvproducentföreningen stadgar medger medelemsskap för producenter av energitorv såväl som av odlingstorv. Balansen kommer att bli ojämnare nu när man beslutat att bilda en jordsektion inom föreningen. Inom denna återfinner man några av de hittillsvarande medlemmarna samt ett antal producenter som marknadsför bara odlingstorvprodukter. Nu kommer de specifika frågor som rör odlingstorv att få mer utrymme.

Samtal med naturvårdsverket
har inletts. Torvbranschen i form av STPF och SST har tillsammans med NV identifierat några ämnesområden där våra gemensamma kunskaper kan förbättras. Det handlar om en närmare analys av Våtmarksinventeringens våtmarksklasser fördelade på skyddsvärdeklasser. Här av följer också en inventering av sådana torvmarker som är starkt påverkade av tidigare dikning för olika ändamål. Vidare skall man undersöka möjligheterna att utveckla några äldre täkter genom aktiv efterbehandling.
Slutligen är det aktuellt att inleda studier som kan ge förnyande uppgifter om den samlade volymtillväxten av landets torvtillgångar.

Torv i riksradion
I "Vetenskapens värld, Miljöupplagan", på söndag morgon har torvbruket glädjande nog uppmärksammats två veckor i rad. Intervjuer och kommentarer i en positiv ända med både naturvårdare och branschfolk förekom i det första programmet. I det andra intervjuades två riksdagsledamöter, en för och emot torvbruket. Vidare gjordes en intervju med Dan Asplund, tidigare chef för torvforskning vid VTT i Finland, numera ansvarig för trädbränsleutveckling. Han avslutade intervjun på ett sätt som gav en missvisande negativ bild av verkligheten i Finland, vad användningen av torv beträffar.

I ett tillrättaläggande berättar Vapos Vd Esko Muhonen att man på tjänstemannanivå i finska industridepartementet utarbetat scenarios med olika antaganden om energipolitiken fram till år 2025. I ett par scenarios har man räknat med att torv upphör som bränsle vid produktion av kondenskraft, men att övrig torvanvändning fortsätter. Muhonen bedömer situationen så, att torven i Finland blivit ett verktyg i slagväxlingen mellan partierna.

Den minskade torvanvändningen skisseras av det parti som, vill undersöka möjligheterna att bygga ny kärnkraft. Man spekulerar i att man skall kunna sälja el till Sverige. Hur som helst så blev det en oriktig signal i svensk radio.

Tjälen har släppt
och stycketorvupptagningen är igång på många ställen i södra Sverige. Norrut dröjer det några veckor till starten men sedan blir det full fart med många ljusa timmar på dygnet.

Reidar Pettersson


Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se