Artikel Bioenergi 3-97

nr 3/97

Udo Jansen, Balt Scand Bioenergi AB:

Nyansera importdebatten

Det är fel att generalisera om import och export av bränsleflis anser Udo Jansen från handelsföretaget Balt Scand Bioenergi AB. Det finns både bra och dåliga leverantörer.

Som importör av bränsleflis sedan eldningssäsongen 90/91 har vi givetvis följt den pågående debatten om importerat återvinningsflis.

Kontrollera
Man kan fråga sig varför en så viktig debatt måste vara så generaliserande. Generaliserande i den meningen att man drar allt och alla, alla leveranser av varierande kvalitet och alla producenter/ leverantörer i de exporterande länderna, över en kam. Användare och även hamnmyndigheter, med hänsyn till sina stuveriarbetare, ställer klara krav på hur varan de köper respektive hanterar skall vara beskaffad. Krav som bygger dels på varierande tekniska förutsättningar i respektive anläggningar men givetvis även på svenska myndigheters krav som är reflekterade i tillståndsgivningen för eldning med detta bränsle.

Det blir producenternas ansvar, av ren självbevarelsedrift om de vill fortsätta vara leverantörer till Sverige, att tillmötesgå dessa krav. Många producenter har redan gjort stora investeringar för att förbättra kvaliten på sin återvinningsflis, fler följer säkert efter. Producenter som inte har något att dölja visar gärna vilka åtgärder de vidtagit för att förbättra sin produkt, såsom sortering, metallrening, siktning. Utöver detta arbetar dessa företag under mycket sträng och kontinuerlig kontroll av myndigheterna, åtminstone i Tyskland. En anläggning arbetar exempelvis med tillstånd från och under kontroll av totalt tre myndigheter Skall flis från sådana anläggningar med någon sorts automatik klassas som "miljöfarligt avfall"?

Ytterligare en kontroll mot import av olämpligt bränsle till Sverige utövas givetvis av de svenska myndigheterna. Att dessa - lokala eller centrala - kanske inte alltid "har hunnit med i svängarna" må vara förståeligt med hänsyn till den på bara de gångna året kraftigt ökade importen. Dagens debatt rättar säkert snabbt till en eventuell eftersläpning i våra myndigheters agerande. I den mån det är möjligt är det alla berörda parters skyldighet att tillhandahålla nödvändig och korrekt, dvs saklig, information for att underlätta myndigheternas uppdrag.

Priset stabiliseras
Vad priser anbelangar har en del av debatten och lobby-verksamheten förorsakats av ett påstått extremt lågt pris. Priset på importflis tycks ha sjunkit och självklart framkallar detta reaktioner hos inhemska producenter. Återigen kan det även i detta sammanhang vara fråga om alltför mycket generaliserande. Den snabbt ökande användningen av biobränslen med korttristiga flukruationer i tillgång och efterfrågan på återvinningsflis från kontinenten har lett till att en del nya aktörer har känt sig manade att pröva sin Iycka i handeln med importerad återvinningsflis.

Genom några av dessa mellanhänder skapas ett intryck av återvinningsflis finns att hämta från utlandet i obegränsade mängder. Givetvis leder detta och andra felaktigheter, t.ex. fel information om varans beskaffenhet/kvalitet, till prispress. Producenter som har gjort stora investeringar för att förbättra kvaliten på sin produkt sorterad och siktad återvinningsflis - har ingen möjlighet eller intresse att medverka till sådan prispress. Med en förväntad stabilisering av tillgång och efterfrågan kan dagens prisfluktuationer antas vara övergående.

Import?
Skall då Sverige överhuvudtaget importera återvinningsflis? Kan inhemska producenter leverera all den återvinningsflis som kommer att behövs, kan man som konsument och skattebetalare bara hoppas att svenskt bränsle kommer till användning till 100 procent. Detta kan dock inte regleras lagstiftningsvägen. Det finns ingen anledning att tvivla på att även denna handel kommer att självsaneras i en värld av fri handel.

Av Udo Jansen

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se