Artikel Bioenergi 3-97

nr 3/97

IVA möte

Skog och energi

På IVA-sammanträdet diskuterades skogen och energin - vad kan utvinnas, vad gör industrin?

Åke Gustavsson från skogsindustrin framhöll industrins positiva utveckling. Han trodde på att industrins vedförbrukning skulle öka från dagens 70 milj kubikmeter skog till 100 miljoner vilket motsvarar den årliga tillväxten.

Han slog vidare fast att skogsindustrin är mycket beroende av stora mängder billig el. De elbaserade processerna medför dessutom ett bättre vedutnyttjande vilket framhölls som viktigt. Industrin kan öka sin egen el-produktion men man ansåg att möjligheterna till att övergå till svartlutsförgasning och därmed effektivare elproduktionsmetoder som mycket små under en överskådlig framtid.
Göran Lönner var också ombedd att redovisa sina bedömningar om möjligheterna för energiuttag i skogen. Det var flera av deltagarna som innan Lönners anförande som i ganska höga viskningar ifrågasatte om Lönners potentialnivåer.

Efter att han fått chansen att redovisa de olika nivåerna och sambandet med industrins råvaruavverkning fanns kanske en större förståelse hos deltagarna på mötet, men fortfarande en stor skepsis. Kan verkligen skogen bidra med så stora energimängder utan att råvaran eller ekologin hotas. Ingen kunde dock peka på något fel i siffrorna, men som sagt skepsisen var stor.
Lönner visade också med önskvärd tydlighet vilken betydelse som de politiska miljöbesluten haft för utvecklingen av skogsbränsleanvändningen.
Det första beslutet om NOx och svavelavgifter gav en skjuts i början av 80-talet och beslutet om koldioxidavgifterna en skjuts i början av 90-talet.

En annan föredragshållare som fick många ifrågasättande frågor var Jan Lindstedt från Stiftelsen Svensk Etanolutveckling som berättade om arbetet med att lansera och producera drivmedlet etanol i Sverige och internationellt.

Erik Herland från LRF redogjorde för lantbrukarnas energiscenario som innebär ett nyttjande av bioenergi på 220 TWh. Han berättade även om deras etanol projekt avseende en fullskalefabrik baserad på åkergrödor att placeras i Norrköping eller Köping förutsatt att en överenskommelse med regeringen blir klar.

Lars Stigsson från Kvärner Chemrec AB, världens största leverantör av sodapannor, berättade mycket inspirerande om möjligheterna med förgasning. Han menade på att tekniken är kommersiell, här och nu. För svartlutsalternativet arbetar man med två olika koncept. Dels ett tillägg till befintlig sodapanna, en booster, dels nya IGCC-anläggningar.

Boosteranläggningarna såg han bara som tillfälliga lösningar under en kortare tid som möjliggör för vissa bruk att senarelägga ett komplett utbyte av sodapannan. En kommersiell fullformatsanläggning har nyligen tagits i drift av Weyerhouser i USA.

Ingemar Öhrn ordförande i Skogs- och lantbruksakademien och tidigare också ordförande i Svebio framhöll i mötets sista inlägg att han var förvånad och besviken över att skogsindustrin är så passiv och ser så, mycket svårigheter när det gäller möjligheterna för energiproduktion i industrin.

Av Lennart LjungblomBioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se