Artikel Bioenergi 6-95

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Energiminister Jörgen Andersson inviger Ljusne Pelletfabrik

"Långsiktig energipolitik viktig för alla parter"

- Bioenergin behöver mer tid för att kunna utgöra ett alternativ till kärn- kraft. Därför behövs en långsiktigt stabil energipolitik. Det budskapet gav energiminister Jörgen Andersson i samband med invigningen av Pellet-och Brikett- fabriken i Ljusne. Börje Åhgren sammanfattar seminarieinvigningen i text och bild.


Med en långsiktigt stabil politik avsåg energiministern en politik som sträcker sig över minst två mandatperioder, gärna längre. Naturgas och vattenkraft är de enda alternativen vid en total avveckling av kärnkraft till år 2010, menade Jörgen Andersson. Naturgasen innebär långsiktiga bindningar av infrastruktur. Regeringen kommer inte att anslå medel till en sådan uppbyggnad.
Naturgasen kan däremot få utvecklas på det sätt som marknaden finner lämpligt. Jag kan tänka mig att ledning byggs från västkusten till olika befolkningscentra för att sedan nå Mälardalen.

Baltiskt intresse
Energiministern menade dock att svensk naturgas inte bara är av nationellt intresse. De baltiska staterna liksom Finland och Vitryssland har uttryckt en önskan att komma från beroendet av rysk gas. Nordsjögasen kan vara ett alternativ.
- Men en möjlighet är ju att bygga gaskraftverk vid norska kusten och sälja elströmmen direkt.
- Biobränsle måste få möjlighet att spela en större roll om vi skall nå vårt mål för koldioxidutsläppen, fortsatte Jörgen Andersson. Styrmedlen skall stimulera införandet.

Höga koldioxid-avgifter
Den exakta utformningen av styrmedlen ville energiministern vänta med tills Energikommissionen är klara med sitt arbete. Han påpekade att Sverige redan har Europas högsta koldioxidavgifter. Arbete pågår inom EU för att få övriga länder att följa efter.
Koldioxidskatt på elproduktion är inte det enda alternativet. Energiminstern visade på kopplingen till elskatten. Han kan tänka sig att premiera den som producerar elström utan koldioxidutsläpp.

Potentialen för biobränslen var en fråga som väckte debatt under konferensen. Professor Göran Lönner, SIMS-SLU presenterade sin utredning om biobränslenas potential. Den är beställd av Energikommissionen och även publicerad i Bioenergi nummer 5-95.
Arbetet bygger på gängse beräkningsmodeller för skogstaxering, menade Göran Lönner. Därför bör det finnas samförstånd även kring resultaten. Omkring 130 terawattimmar anser vi är möjligt att ta ut ur skogen år 2020.

Potentiell ram
Göran Lönner har beräknat den teoretiska potentialen för skogsbränslen och det ger ramen för potentialen, kommenterade Tage Klingberg, ordförande i Skogsägarföreningen. Praktiska och ekonomiska begränsningar ger en ökningstakt på en till två terawattimmar per år under tjugo års tid.

Miljöavgifter
Den möjliga ökningstakten är beroende av politiska styrmedel som energiskatter och miljöavgifter. Om miljöavgifter även införs på elproduktion och industrier kommer vi att kunna öka biobränslenas utnyttjande, menade Tage Klingberg.
Kent Nyström, vd för Svebio, menade i sitt anförande att energisystemet måste utvecklas i en uthållig riktning.

Växthuseffekten motverkas
Vi kan minska utsläpp av försurande ämnen med bättre rening och miljöföroreningar av typen PAH med hjälp av bättre förbränningsteknik, men växt-huseffekten kan endast motverkas genom att välja ett bränsle som är i koldioxidbalans med naturen som till exempel bioenergin. I de gröna växternas fotosyntesen bildas biomassa ur luftens koldioxid.
De småskaliga systemen utgör en stor del av det svenska energisystemet. Jag saknar en aktör som kan gå in till villaägare med ett budskap om fulla systemgarantier - i princip "färdig-värme-konceptet".

Det vill säga budskapet till villaägarna skall vara: "Låt oss ansvara för värmen i ditt hus under fem år. Du får samma service till samma pris som Du har i Ditt hus i dag.
Vi byter ut Din olje- eller elanläggning mot en pelletspanna, som Du får överta gratis om fem år. Det enda Du behöver göra är att fylla på pannlagret med bränsle.
Ingen nappade på Kent Nyströms idé under själva seminariet så det är fortfarande en öppen fråga. Text och bilder: Börje Åhgren

Text: Börje Ågren