Artikel Bioenergi 4-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Pelleteldning i villa

Pelletkaminen uppfanns i USA 1983 av Jerry Whitfield. Till Sverige och Kil i Värmland kom en första pelletkamin för nio år sedan. I Sverige är vattenburna värmesystem vanliga i äldre villor. Därför har även förugnar/brännare för pellet utvecklats som enkelt kan monteras på en befintlig olje- eller vedpanna.

Energikostnad och driftsekonomi
Uppvärmningskostnaden utgör 3-4 procent av den privata konsumtionen (hushållskostnaden), gäller alla uppvärmningsformer. Vid konvertering till pelleteldning kan villaägaren normalt sänka sin energikostnad med 30 procent jämfört med oljeuppvärmning och 50 procent jämfört med elvärme. Sotning och service är obetydligt dyrare jämfört med oljeeldning. Vid prov med pelletkamin i ett försökshus uppvärmt med el, beläget i mellansverige, kunde 70 procent av elvärmen ersättas av kaminen.

Investeringskostnad
En pelletbrännare kostar cirka 10-20 000 kr, en pelletkamin cirka 15 000 kr och uppåt. En ny skorsten kostar cirka 1 000 kronor per meter. Payofftid för konvertering till pelleteldning är i allmänhet 3-10 år.

Bränsleåtgång
Energiinnehållet i pellet är knappt hälften av energiinnehållet i villaolja. För att ersätta en kubikmeter villaolja krävs därför drygt två ton pellet. Vid drift förbrukas i en medelvilla cirka 20 kg/dygn under eldningssäsongen. Eldar man i en kamin fyller man alltså på ungefär en småsäck per dygn.

Transporter och distribution
Distributionen av pellet har länge betraktats som den svagaste länken i det energisystem där småhus är kunder. De vanligaste transportförpackningarna är småsäckar, 20-25 kg engångssäckar i papper (även retursäckar i plast finns i denna storlek), storsäckar (retursäckar) på 200-1 000 kg eller i lösvikt. Småsäckar är skonsamma mot pellet men kostar mer än de andra alternativen. Det skiljer ungefär 100 kr/ton mellan småsäcksalternativet och distribution med bulkbil. I Nordamerika är distribution i 20 kg småsäckar dominerande. Dessa går lokalt att få tag på vid stormarknader eller hos kaminförsäljare.

Köpa vid fabrik eller hos återförsäljare?
Hittills har det varit möjligt för småkunder att själva hämta pellet direkt hos tillverkarna. En allt större andel av försäljningsvolymema kommer i framtiden att förmedlas via återförsäljare. Vid fabrik kan pellet köpas i lösvikt för cirka 800 kr/ton och hos återförsäljare är medelpriset runt 1 300 kr/ton. Vid leverans av årsbehovet till villa från återförsäljare är medelpriset 27öre/kWh. Ett återförsäljarnät håller successivt på att byggas upp. Våren 1996 fanns minst ett 50-tal återförsäljare, med en relativt jämn spridning över landet.

Konverteringsalternativ: Förugn/kamin
Idag finns både pelletbrännare och pelletkaminer med höga verkningsgrader, låga emissionsvärden och tillgängligheter på nära 100 procent. För närvarande finns dock inte så många fabrikat av pelletpannor för ersättning av vattenburen el.


Miljöfaktorer

Aska
Pelleteldning ger liten askmängd. Det är tillräckligt att aska ur pannan ungefär en gång i månaden. För att bibehålla en hög verkninsgrad bör man dock aska ur cirka en gång i veckan. Sotaren måste komma två gånger om året. Undermatning av kamin/brännare medger att högre askhalter hos bränslet kan tolereras. Ett standardiseringsarbete pågår för närvarande för att ta fram lämpliga kvalitetsklasser för pellet.
En av dessa är askhalt där den bästa klassen föreslås ha en askhalt understigande 0,5 procent. Askan från pelleteldning är möjlig att använda som jordförbättring i villarabatterna.

Emissioner
Konsumentverket har i ett test, utfört av Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP, kommit fram till att pelletbrännarna generellt ger bättre utsläppsvärden än de bästa vedpannorna vid full effekt.

Storlek
I synnerhet pellettkaminer får en bättre reglerbarhet om pelleten har en diameter på högst 6-8 mm. En färdig standard kan förväntas till slutet av 1997.

Bildtext:
Den vanligaste transportförpack-ningen är pelletsäckar på 25 kg. Här hos Sydved i Österbymo.

24 återförsäljare kunde leverera med bulkbil och ytterligare tre kunde leverera med annan specialbil. Tjugosju återförsäljare sålde i storsäck (billeverans och säck kan förekomma hos samma återförsäljare varför delsummorna ej överensstämmer med totalen). Av 42 återförsäljare i hushållsmarknaden hade åtta stycken av olika skäl inte möjligheter att leverera till villor.
Den genomsnittliga transportkostnaden för bulkbil eller spe-cialfordon vid ett maximalt avstånd av 15 km uppgick till 228 kronor per ton. Sågspån, kutterspån med flera biprodukter från skogsindustrin var i särklass den vanligaste råvaran. Det var bara enstaka som använde annan råvara såsom avrens från halm och raps, skogsbränsle och bark.
Många sålde pellet producerade med hjälp av bindemedel (13 stycken) men de största kvantiteterna går ut utan inblandning av bindemedel. Vaffolin och lignosulfonat var lika vanligt förekommande (5 stycken av varje). Tre stycken kunde inte uppge vilket bindmedel som använts.
Den vanligaste diametern på pellet var 8 mm (27 stycken) foljd av 10 mm (16 stycken), 12 mm (9 stycken), 6 mm (4 stycken) och 5 mm, 2 stycken (några levererar olika kvaliteter varför delsummorna inte överensstämmer med totalen).

Johan Winterbäck och Bengt Hillring