Artikel Bioenergi 4-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Pellet för hushållen

Marknadsanalys av Bengt Hillring och Johan Vinterbäck

Nutek och SIMS-gruppen vid Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans genomfört en analys över pelletanvändare och även pelletteknik för villamarknaden. Idag levererar ett 50-tal företag cirka 17 000 ton pellet till 4 000 villakunder. I en fram-framtid kan en väsentlig del av den totala villamarknaden på 1,7 miljoner småhus komma att värmas med pellet.

Marknaden för förädla- de trädbränslen, har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Merkostnaderna för förädlingen återfås genom lägre transportkostnader, högre verkningsgrad vid förbränning, lägre investerings- och driftskostnader för förbränningsutrustning samt bättre styrning av förbränningen som i sin tur kan ge goda miljödata.

Produktionen 1995
Under 1995 producerades enligt Trädbränsleföreningens enkät, utförd åt Nutek, 2,5 TWh förädlade trädbränslen. Den råvara som huvudsakligen används för tillverkningen utgörs av kutterspån, sågspån och torrflis. De är billigast att använda men en ökad framtida produktion kommer även att omfatta bark, avverkningsrester, energiskog, returpapper, halm, gräs med mera. I Sverige finns för närvarande ett 15-tal pelletfabriker, från Malmö i söder till Överklinten i norr. Långt framskridna planer finns för ytterligare två stora fabriker i Luleå och Skellefteå. För 1996 prognosticeras den totala pelletproduktionen i landet till cirka 500 000 ton. Detta gör Sverige till världens näst största producent av pellet efter USA.

Användningen
Hittills har den största användningen av förädlade trädbränslen skett i stora kraftvärme och värmepannor i storstäder i mellersta och södra Sverige. Där har de av skatteskäl, i första hand ersatt kol för produktion av värme. Landets största konsument av pellet är Stockholms Energis kraftvärmeverk i Hässelby. Eldningssäsongen 1995/96 förbrukades här 150 000 ton pellet och för nästa eldningssässong skrivs kontrakt på 200 000 ton.

Andra centraler
På lite längre sikt finns en stor potential som ersättning för olja i mindre och medelstora pannor. Oljepannor motsvarande en energiförbrukning av 10 TWh är möjliga att konvertera på kort sikt och på längre sikt är potentialen 17 TWh. Genomsnittspriserna för förädlade bränslen (briketter och pellet) fritt värmeverk har stigit något den senaste tiden. Årsmedelpriserna var enligt Nuteks prisblad för 1994, 143 kronor per MWh och för 1995, 146 kronor per MWh. Ser man till de senaste kvartalen har prisökningen på kort sikt varit tydlig. (Se nedanstående tabell).

Villamarknaden
För villamarknaden är det pellet som är mest intressant. Potentialen för konvertering är mycket stor och lönsamheten jämfört med olika alternativ har hittills varit god. För att på sikt kunna öka användningen av pellet i hushållssektorn måste flaskhalsar i distributionssystemen byggas bort samt ett system med kvalitetsklasser införas.

Hur värms våra småhus?
I Sverige finns cirka 1,7 miljoner småhus. Av dessa småhus har 500 000 direktvärmande elvärme, 250 000 har vattenburen elvärme och 400 000 är oljevärmda (delvis i kombination med el).

Under 1993 förbrukades 21 TWh el och 13 TWh olja till värme i småhus. Vid slutet av 1996 kommer enbart cirka 4 000 småhus (80 GWh) att vara konverterade. Här finns således en enorm potential för omställning. I USA värms cirka 350 000 villor med pellet, så gott som uteslutande med kaminer som värmekälla.

Resultat av studien
Huvudkällan för resultaten är en enkät avseende eldningssäsongen 1995/96. Undersökningen var upplagd som en totalundersökning i vilken 56 potentiella återförsäljare identifierades. Vi fick svar från 46 återförsäljare, över 80 procent i svarsfrekvens. Tre stycken av dessa sålde ej pellet till privatpersoner och en sålde inte alls pellet.
Av de 42 svarande som var i hushållsmarknaden var 30 stycken enbart återförsäljare och 12 stycken både återförsäljare och producenter. Den totala årliga försäljningen i enkätsvaren var 16 280 ton eller 75 GWh. Detta gör ett genomsnitt per återförsäljare med 390 ton. Den som sålde mest omsatte 3 000 ton medan den minsta försäljningen i enkäten var 1 ton. Typvärdet för en återförsäljare var cirka 300 ton.

Bortfallsanalys
I en bortfallsanalys som genomförts bland de som inte svarat på enkäten konstateras att vi kan ha underskattat den totala försäljningen med 5-6 procent, vilket skulle motsvara ytterligare 800-900 ton. Tar man hänsyn till detta kan försäljningen till hushållen utgöra så mycket som 17 200 ton eller 80 GWh.

Priset
Det genomsnittliga priset (inklusive transporter) var 27 öre per kWh.