Artikel Bioenergi 2-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Pulverfabriken i Ulricehamn kompletterar med pellet

Som exempel på hur en bränslefabrik fungerar och är uppbyggd har vi valt att redovisa en av de äldsta fabrikerna, nämligen den i Ulricehamn. Fabriken uppstartades 1981 av Göran Hultén som också drev den under många år och med Göteborgs Bostads AB som den väsentligaste kunden. Nu har fabriken övertagits av Södra Skogsenergi AB under namnet Södra Träpulver. Vd är Tomas Isaksson som här presenterar anläggningen.

Driften startades i november 1981 med en kapacitet på cirka 50 000 ton per år. I maj 1992 förvärvade Södra Skogsenergi AB pulverfabriken i Ulricehamn.

Pelletsatsningen
Investeringsbeslutet för pelletering fastställdes under april 1994. Efter det att vi undersökt marknaden vad gäller maskinleverantörer valde vi Jesma Matador A/S (idag Sprout Matador A/S), Danmark berättar Tomas Isaksson.

Personal
Personalen består av en produktionschef och tio man som bildar fem skiftlag för produktionen, samt två man på service och underhåll dagtid. Vissa tjänster köps externt.

Råvara
Råvaran består av restprodukter från sågverksindustrin såsom sågspån, kutterspån samt en liten andel bark. Spån och bark grovmals, torkas och finmals före pelletering medan kutterspånet endast mals till en lämplig fraktion före pelletering.

Bindemedel
Under nuvarande omständigheter tillsätts inget bindemedel vid produktionen, uteslutande för att undvika en försämring av trädråvarans utmärkta miljöegenskaper.

Produktion
Produktionen av pellet startades i januari och har under 1995 uppgått till cirka 21 000 ton.
- Vi började med att producera 8 millimeters pellet, men hade stora problem avseende livstiden på rullar, rullager och matriser. I sämsta fall inträffade lagerhaverier redan efter 60 tons produktion. Detta medförde att vi provade tillverka 10 millimeters pellet med mycket gott resultat, med i stort sett inga lagerhaveier. Som alla vet är reparations- och underhållskostnaden en tung post för en pelletfabrik.

Processen
I pulverfabriken blandar vi fuktiga råvaror i en mottagningsficka för vidare transport av materialet till en stack. Därefter grovmals materialet till en fraktion mindre än 15 mm. Nästa steg är torkanläggningen där vi använder träpulver för att få rökgaser att torka med, med torken bestämmer vi om det om det skall tillverkas träpulver (5 procent fukthalt) eller pellet (14 procent), sista bearbetningen är finmalningen.
Pelletfabriken har också en ficka för kutterspån, spånet transporteras sedan till en kvarn som bearbetar materialet till en fraktion där 100 procent är mindre än 3 mm.

Sju ton i timmen
Våra två pelletpressar, typ M 30 har en sammanlagd kapacitet på 7 ton per timma. Sedan kyls pelleten före transport ut till lager, efter frånsiktning av finfraktionen, släpps pelleten ner i lagerhallen där det finns plats för cirka 10 000 ton.

Marknad
Vi har sett en markant ökning av det småskaliga segmentet mindre än 1 MW, vilket innebär att vi får fler kunder som förbrukar små volymer istället för få kunder som förbrukar sora volymer.

Framtid
Vi ser en möjlighet att dubblera vår pelletproduktion så att vi når en kapacitet på 100 000 ton per år i Ulricehamn. Samtidigt som Södras andra industrier också kan starta pelletproduktion.

Lennart Ljungblom