Artikel Bioenergi 2-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Politik är möjligheternas konst

I skrivande stund har (s)-kongressen just avslutats, (s) har fått en ny partiledare, Sverige en ny statsminister. Inom energiområdet fattade kongressen ett konkret beslut, nämligen angående kärnkraftavvecklingen, där partilinjen segrade. Beslutet innebär att:

"Avvecklingen bör inledas under mandatperioden och därefter fortsätta i jämn takt. Omställningen ska genomföras så att den elintensiva industrins konkurrenskraft inte äventyras". Detta torde innebära att elprisökningar skall hållas inom snäva gränser (om inte den elintensiva industrin skall behöva subventioner). Elbehovet skall istället sänkas. Med hänvisning till rubriken använder jag "skall".
Det är naturligtvis så, att lyckas man bara formulera klara mål, gäller det att använda tillgängliga eller omformulerade styrmedel för att uppnå målen.

Vilket elbehov är då enklast att styra bort ifrån?
Bostadsuppvärmning är enkelt att tillgodose med andra energiformer än el. För småhusuppvärmning finns redan idag kommersiellt acceptabla system för konvertering av el och olja till förädlade biobränslen (pellets). Av de 42 TWh el som 1993 användes som elvärme gick 21 TWh till elvärme i småhus. Här har vi alltså en enorm potential.
Att vi på 70- och 80-talet styrde in småhussektorn mot eluppvärmning är inte på något sätt förvånande, inte heller felaktigt enligt min uppfattning. Med den mycket starka elbalans vi då hade måste vi hitta ett lämpligt användningsområde. Det är ju samhällsekonomiskt rationellt. Problem uppkommer först då andra, mer angelägna behov uppstår. Som att industrin inte skall drabbas, då kärnkraften har tjänat ut till exempel.
Om vi då anser att vi måste flytta användning av el från uppvärmningssektorn till industrin ställer vi upp det konkreta, politiska målet att avveckla el för uppvärmning och ersätta den med förnybar, förädlad bioenergi.

Hur skall vi då uppnå målet, och vilka styrmedel har vi till förfogande?
Kommersiellt acceptabel utrustning finns redan idag. Pelletsbrännare och pelletskaminer finns medan pelletspannor för ersättning av vattenburen el inte är utvecklade. En storskalig satsning kräver en omfattande tillämpad forskning omkring hela systemet för att säkerställa en optimal resursanvändning.
Vi behöver alltså pengar till forskning, inte för att subventionera en olönsam verksamhet utan för att optimera verksamheten. Från integrerat skogsbruk, askåterföring, pelletsfabriker med torkar, distributionssystem och olika förbränningsutrustningar.
Som sagt, det fungerar redan idag. Cirka 4000 småhus är konverterade här i landet, men systemet är fortfarande outvecklat. Med en intensiv utveckling och information skulle man snabbt kunna frigöra stora kvantiteter uppvärmningsel för andra ändamål.

Varför ska en småhusägare byta ett bekvämt eluppvärmningssystem mot ett annat obekvämare och inte ens tjäna pengar på det, åtminstone inte mycket?
Här krävs det information. Det finns ingen automatik i att människor väljer ett ur samhällets synpunkt rationellt system. Att gå in i ett kretslopp, där man inte tär på ändliga resurser, är naturligtvis självklart, om någon påpekar detta för en på ett trovärdigt sätt.
Här finns således en angelägen uppgift för politikerna. Att verka för ett samhälle som är anpassat till vad naturen tål och förmår och därmed har möjligheter att överleva långsiktigt är nödvändigt, men inte tillräckligt. Eftersom "politik är möjligheternas konst" har politikerna en unik möjlighet att med smart utformade styrmedel få hela samhället att ändra färdriktning och gå in i ett hållbart energisystem. Vi är många som skulle vilja hjälpa till med att skapa dessa styrmedel.

Hälsningar Kent Nyström