Artikel från Kretslopp nr 5/98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA | INGRESSER NR 5/98

Ny teknik för avloppsrening stärker Kosters satsning på lokal utveckling

Strömstads kommun har beslutat att bygga ett avlopps- och slambehandlingsanläggning på Sydkoster med tillhörande ledningsnät också från Nordkoster. För projektet har man valt en norsk teknik som stöder kommunens ambition att utveckla Kosters näringsliv.

Verket skall klara av de stora säsongsvariationerna i antalet personekvivalenter (pe), vintertid cirka 370 pe och sommartid mer än 1.500 pe.
Verket skall även behandla externslam från trekammarbrunnar och ett reningsverk utrustat med biorotor. Anläggningen skall vara i drift under våren 1999.
Progressiv inställning
Kommunen valde att pröva ett norskt koncept som ger mer än 90 procents rening av kväve och fosfor samt en aerob nedbrytning av slam. För verket räcker en anmälan som C verk enligt miljöskyddslagen.
Ökad självförsörjning
På Koster pågår ett projekt om ökad självförsörjningsgrad av mat samt ökad utkomstmöjlighet på öarna. På sommaren ökar behovet av vatten kraftigt.
Det renade vattnet från det nya verket kan återanvändas för bland annat spolning av toaletterna och bevattning av gräsvallar för den ökade djurhållningen.
Information och attityd
Verket kan också ta hand om komposterbart hushållsavfall från hushåll och restauranger.
För att få systemet att fungera väl betonar man behovet av information. Anläggningen och verksamheten skall ge ett intryck av sundhet och friskhet ej gammaldags avloppsverksamhet.
För utformning av byggnaden har man därför anlitat arkitekt Hans Ahrén och därtill satsar man också på en utställning med en mindre konferenslokal.

 


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
Novator Media www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se