Artikel från Kretslopp nr 2-3 98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Lokalt investeringsstöd

Fyrtio kommuner delar på 2,3 miljarder

Regeringens stöd till lokala investeringsprogram, är nu fördelad för 1998. 42 kommuner erhåller sammanlagt 2,3 miljarder i stöd. Miljöminister Anna Lindh menar att gensvaret är mycket tillfredsställande. 286 av landets 288 kommuner har anmält intresse för lokalt investeringsstöd. - Aldrig tidigare har så många varit engagerade i krets-loppsanpassningen av vårt samhälle, kommenterar hon. Satsningarna hittills har lett till att över 8000 årsarbeten har kunnat skapas. Intresseanmälningarna för nästa års fördelning skall vara inne den första juni i år. För åren 1999 och 2000 finns 3,1 miljarder kronor reserverade. I vårbudgeten föreslår rege-ringen att ytterligare två miljarder kronor avsätts för år 2001.

Alingsås
57 miljoner /300 årsarbeten/
Minska utsläppen från kommunens reningsverk. Skydda den biologiska mångfalden. Ombyggnad av Östlyckans bostadsområde. Sanering av sediment.

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäs- hamn, Salem och Stockholm
50 miljoner
Bygge av en gemensam rötanläggning för matavfall, ”Från Bord till Jord”.

Eksjö
13 miljoner /50 årsarbeten/
Övergång från olja till biobränslen, källsortering i skolor, kompostering och ombyggnad av regementsbyggnader på före detta I 12-området.

Fagersta
28,7 miljoner /105 årsarbeten/
Förbättrad vattenkvalitet, energibesparing, kretslopp, återvinning av restprodukter, återvinningstorg.

Falkenberg
20,9 miljoner /147 årsarbeten/
Bioenergisatsning, återvinningsstation, ekologiska bostäder och marksanering.

Färgelanda och Dals-Ed
8,4 miljoner 5,6 respektive 2,8 miljoner kronor.
Tillsammans med Munkedal anlägga cirka 70 våtmarker.

Göteborg
101 miljoner /480 årsarbeten/
Utveckling av kollektivtrafik, ekologisk hållbarhet i bostads- området Bergsjön, ersätta diesel med el i hamnen.

Hedemora
64 miljoner /400 årsarbeten/
Minska utsläppen av kväve och fosfor. Öka användningen av biobränslen. Fjärrvärmenätet byggs ut.

Helsingborg
9 miljoner
Anläggning av våtmarker inom Rååns och Vegeåns avrinningsområde. Effektivare uppvärmning av kommunens lokaler.

Hjo
14,8 miljoner /180 årsarbete/
Skydd av naturvärden, vattenkvalitet, flisel-dat värmeverk, fjärrvärme.

Härnösand
40 miljoner /240 årsarbeten/
Solfångaranläggning, biogas, folkbildning.

KaLmar
53,3 miljoner /240 årsarbeten/
Ombyggnad, energianvändning, vattenvård, transporter, avfall, folkbildning.

Karlstad
38 miljoner /330 årsarbeten/
Miljösatsningar i bostadsområdet Kronoparken. Projekt med biogas, fjärrvärme, marksanering och åtgärder för att värna biologisk mångfald vid Vänerns stränder.

Lindesberg
30 miljoner /70 årsarbeten/
Minska fossilbränslen och el för uppvärmning, spillvärme från industri, effektivare gatubelysning, energieffektivisering på lasarettet.

Ljungby
57 miljoner /41 årsarbeten/
34 projekt med huvudlinje att ersätta fossilbränsle och elström med biobränslen. Ny anläggning för förbränning av avfall, träbränslen och torv.

Lund
126 miljoner /510 årsarbeten/
Minskade koldioxidutsläpp, ökad biologisk mångfald, kretslopp, cirkulation av växtnäringsämnen, miljöanpassning av trafik, cykel- och bussgator, storklandskapet.

Malmö
147 miljoner /600 årsarbeten/
Sanering av industrimark, stärka biologisk mångfald, öka cirkulation av växtnäringsämnen. Ekologisk omställning av områdena Rosengård och Augustenborg.

Mark
66 miljoner /164 årsarbeten/
Projekt med anknytning till den lokala textilindustrin. Nyinvesteringar i energibesparing och minskad miljöbelastning skall göras i industrin.

Munkedal
20 miljoner /43 årsarbeten/
Vatten och energifrågor, minska övergödning och försurning, Nytt fjärrvärmenät, övergång till biobränsle, biogas från gödsel, slam och fiskavfall.

Mönsterås
61 miljoner /55 årsarbeten/
Sanering av Jungnerholmarnas industriområde.

Norrköping
260 miljoner /400 årsarbeten/
Kretsloppsanpassning av miljonprogrammets bostäder, nytt energisystem, källsortering, och kompostering, folkbildning och lokal delaktighet.

Sala
30 miljoner /217 årsarbeten/
Ombyggnad av miljonprogramsområde, renovering av kulturhistoriska miljöer. Avfall, vatten och energi.

Skara
20 miljoner /41 årsarbeten/
Projekt inom jordbruk och livsmedelsindustri. Biogas från livsmedelsindustrin, lokal lakvattenrening och membrankompostering.

Stockholm
610 miljoner /2.500 årsarbeten/
Kretsloppsanpassning av bostäder i Skärholmen och Östberga. Nyproduktion i Hammarby Sjöstad. Marksanering vid Gasverket, Hammarby sjöstad och Klara Sjö.

Sundsvall
29 miljoner /226 årsarbeten/
Ombyggnad av miljonprogramsområdena Bergsåker och Nacksta, biobränslesatsningar och avfallsprojekt.

Södertälje
28,4 miljoner /20 årsarbeten/
Sanering av sediment.

Tomelilla
7,2 miljoner /33 årsarbeten/
Projekt med biogas, fjärrvärme och återvinning. Kommunal solfångaranläggning.

Trollhättan, Vänersborg
47 miljoner /80 årsarbeten/
Vidareutveckla biogasdrift av fordon inklu-sive byggande av en biogasanläggning.

Töreboda
1 miljon /1 årsarbete/
Bygga en anläggning för samkompostering av reningsverksslam och annat kompos- terbart material.

Växjö
97 miljoner /240 årsarbeten/
Utveckling av alternativa drivmedel, ny biogasanläggning, lokalt fjärrvärmesystem med spillvärme. Nybyggnation med ekologiska material och återvunnet. Påverka dagvatten, vattendrag och fiskens vandringsvägar.

Örebro, Kumla och Hallsberg
62,1 miljoner /350 årsarbeten/
54, 7 respektive 1,1 miljoner kronor. Sammanbyggande av fjärrvärmenät, restaurera sjön Tysslingen optimering av energi med metangas, samt rening av dagvatten från ett industriområde.

Dessutom
Landets sjuttio kommuner med mindre än 10.000 invånare får 50.000 kronor vardera för att utveckla arbetet med ekologisk hållbarhet.

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi