Artikel från Kretslopp nr 6 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

EKOARKITEKTURENS SAMLADE VETANDE I NY BOKSERIE

Vi har byggt hus som skall möta ekologiska krav sedan sjuttiotalet. Ändå är hus byggda under vårt årtionde de sämsta ur ekologisk synpunkt. Det menar Varis Bokalders, landets mest namnkunnige arkitekt inom ekobygg och lärare i ekologiskt byggande på KTH i Stockholm

Konventionellt husbyggande sker allt mer under tidspress. Spackel limmer med mera hinner inte torka ordentligt mellan olika moment. Hus byggda i slutet av åttiotalet kan vara verkligt dåliga exempel ur ekologisk synpunkt. Samtidigt börjar byggbranschen uppvisa ett större intresse för sunt husbygge. Varudeklaration av byggprodukter finns redan i andra länder och börjar komma till Sverige.

-Det är egentligen märkligt vi vet exakt vad som finns i kattmat, men inte vad vi har i våra väggar, kommenterar Varis Bokalders. Lim kan innehålla de mest skrämmande produkter.

-"Vi har bara väntat på att någon skall fråga" , så svarade en tillverkare när vi hörde av oss. De ändrade innehållet direkt. Långt ifrån allt byggande idag sker efter ekologiska principer, även om de stora bolagen nu börjar intressera sig för marknaden. -Vi kräver att byggaren skall ta hänsyn till sexton olika punkter vid bygget för att klassa det som ekologiskt. Alla punkter skall beaktas även om de inte är fullständigt lösta i det slutliga bygget.

Punkterna är grupperade i grupper om fyra: 1. Att bygga sunda hus. 2. Att hushålla med resurser, 3. Att sluta kretslopp och 4. Att anpassa till platsen. Varis Bokalders publicerar just nu en serie handböcker om detta. Första delen har just kommit ut och del fyra väntas i november i år. Svensk Byggtjänst har kallat serien för Byggekologi.

Delen sunda hus handlar om att välja sunda material ur hälso- och miljösynpunkt. Punkt två handlar om ventilation. -Ventilationssystemen är underutvecklade i vårt land, menar Varis Bokalders. Det kan ge ett skrämmande resultat att skicka in en videokamera i en ventilationstrumma. Där kan det ligga allt från damm till döda råttor. Varis Bokalders ställer fyra krav på ett ekologiskt ventilationssystem. För det första skall det inte ge buller vare sig hörbart eller infraljud, det vill säga svaga vibrationer. Det skall vara lätt att rengöra och styrningen skall ske så att luften blir angenäm hela året.

-Det är bättre att styra ventilationen efter luftfuktighet än med hjälp av koldioxidhalten som sker i dag, menar Varis Bokalders. Den fjärde punkten är att ventilationssystemet skall vara så lättskött att fastighetsskötaren kan klara det.

Tredje delen inom avdelningen sunda hus inriktar sig på konstruktionen av huset. Alla byggmateriel kan ge problem om det används fel. För det fjärde skall det ske en efterkontroll av miljöintentionerna. -Många i branschen bygger så som de alltid gjort oavsett vilka instruktioner de får.

Den andra delen när det gäller byggekologi handlar om att hushålla med resurser. De fyra delpunkterna handlar om vatten, eleffektivitet, värmeeffektivitet och slutligen material.

-Vi använder material för elva våningar när vi bygger ett tiovåningshus, berättar Varis Bokalders. Motsvarande en våning blir avfall. Tredje delen i bokserien handlar om att sluta kretsloppen, att använda förnybara energikällor för värme och elproduktion, att utforma avloppsystemen så att näringsämnena kan komma till nytta och om att integrera odling i bebyggelsen.
Lägenhetsträdgårdar, växthus och gröna tak är sådant som behandlas under detta kapitel. Författarna beskriver även ekologiskt jordbruk och anläggning och skötsel av vattendammar.
Fjärde och siste delen handlar om att anpassa bygget till platsen, inte bara om bygget sker i skog eller i slättlandskap utan även till den bebyggelse som finns i området sedan tidigare, hur infrastrukturen, vägar, järnvägar, kraftledningar med mera, är ordnad. Till sist handlar det om att anpassa bygget efter de människor som skall bo där. Ett ekologiskt samhälle skall ge förutsättningar för ett gott liv och inte enbart avse att minska miljöproblemen.

Det är egentligen förvånande att inte allt bygge sker efter dessa principer, men så är det.
Varis Bokalders undervisar blivande arkitekter vid KTH i ekologiskt byggande. Han har en lärartjänst. Tanken på ekologiskt byggande uppstod först under sjuttiotalet, som var experimenthusens decennium. Den stora inspirationskällan var FNs miljökonferens i Stockholm 1972.
Varis Bokalders deltog där och var även en av männen bakom Ararat-utställningen som byggdes upp i samband med konferensen. Åttiotalet var ekobyarnas epok och nu har vi kommit därhän att de stora byggbolagen börjar intressera sig för att bygga med ekologiska förtecken. -De har upptäckt att det finns pengar att tjäna på att miljöanpassa sin produktion, men vi är bara i början, menar Varis Bokalders. Det finns mycket kvar att lära och att lära ut.
Det finns ingen professur i dag i ämnet Ekologisk arkitektur. Det betyder att ämnet i sig inte har egen forskningsstatus utan måste ingå under andra institutioner.

Text: Börje Åhgren
Foto: Mikael Damkier


Varis Bokalders

"-Det är egentligen märkligt vi vet exakt vad som finns i kattmat, men inte vad vi har i våra väggar. Lim kan innehålla de mest skrämmande produkter."

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi