Artikel från Kretslopp nr 5 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Dan Ericsson, kristdemokraterna

Inrätta lokala miljödomstolar

Utsläppen kan i huvudsak påverkas lokalt. Det är där kompetensen finns om miljön. Därför bör vattendomstolarna kunna omvandlas till lokala miljödomstolar. Det är viktigt att ett bidrag till verksamheten följer med om uppdraget lämnas över

Hörnpelaren i kristdemokraternas miljöpolitik är förvaltaransvaret. Nuvarande generation har alltid som uppgift att förvalta jord, miljö och naturresurser på ett hållbart sätt och lämna över dessa till kommande generationer.
- Miljöpolitiken måste drivas utifrån en tydlig ideologisk grund, menar Dan Ericsson, miljötalesman för kristdemokraterna. Det har vi. Huvuddelen av miljöarbetet i riksdagen sker i jordbruksutskottet, där kristdemokraterna endast har en suppleantplats. För att kunna påverka besluten måste partiet ta debatten i riksdagen.
- Det var väl skälet till att jag blivit utnämnd som den flitigaste motionären i miljöfrågor.

Dan Ericsson har arbetat i nära kontakt med miljörörelsen sedan tidigt åttiotal. Redan 1983 följde han med Björn Gillberg på turné i landet och pläderade för katalysatorer på bilar. Det blev obligatoriskt i Sverige 1989, tio år efter Californien och Japan.
Arbetet i den politiska kretsen är mindre revolutionär. Det gäller att gneta på, att förstå arbetsmetoden och vinna gehör för idéerna.

ETISKT UTGÅNGSPUNKT
Dan Ericsson menar att mycket av arbetet sker på intuition. Därför är den ideologiska grunden viktig. Någon form av värdeneutralitet fungerar inte, och värdesystemen bygger på en etisk utgångspunkt.
Dan Ericsson återkommer ofta till vikten av att bedriva ett långsamt träget arbete mot ett bestämt mål. Annars är risken att vi får för snabba kast. Det är en åsikt han har om regeringens nuvarande politik. - Regeringen talar vackert om miljöfrågor samtidigt som miljöpolitiken avrustas. Naturvårdsverket har fått minskade anslag, miljökontrollen dras ned och Agenda 21-arbetet avstannar i kommunerna.
- Vi har gått så långt att vi har KU-anmält regeringen för att de inte fattar beslut vad gäller gränsvärden för radon i dricksvatten. Beslutet har skjutits upp flera gånger.

REGIONALA DOMSTOLAR
Kommunernas och regionernas roll i miljöarbetet måste tvärtom förstärkas. Särskilda regionala domstolar måste inrättas. Det är där kompetensen finns om miljöskadorna, menar kristdemokraterna.
Förra året skedde 464 oljeutsläpp i Östersjön. Inte i något fall har åtal väckts mot den skyldiga.
Skatteväxling har varit en av hjärtefrågorna för kristdemokraterna. Partiet var först med förslaget, om vi får tro Dan Ericsson. Skatter och avgifter måste höjas på uttag av mineraler och annat utnyttjande av resurser och miljö.
Samtidigt skall skatten sänkas inom tjänstesektorn, så att de blir billigare med vård omsorg och även konsulttjänster. Hushållsarbete måste bli en vit sektor. I dag är den präglad av alltför mycket svartjobb. - Det är helt förödande för samhällsmoralen när det är naturligt med svart arbetskraft.

INDIVIDENS RÄTT TILL REN MILJÖ
Människosynen är viktig för kristdemokraterna. Varje individ har rätt till ren luft, rent vatten och en ren miljö. Det är mot det målet som partiet strävar i sitt arbete.
Under senare tid har det varit en viss turbulens runt partiet och dess miljöpolitik. Förre talesmannen Nina Ekelund Cronberg, lämnade inte bara sin roll som miljötalesman utan även partiet.
- Partiledningen följde inte stämmobesluten, menar Nina Ekelund Cronberg. Partiets inriktning är bra men tyvärr drar ledningen åt annat håll. Som exempel nämner hon beslutet om Öresundsbron. - Vi drev igenom beslutet om en miljöprövning av bron, tillsammans med centerpartiet, kommenterar Dan Ericsson.
- Jag förstår inte varför hon handlade som hon gjorde. Hon behövs i partiet. Kanske har hon lite för bråttom ibland.

Nina Ekelund Cronberg håller inte med om att hon skulle vara otålig. Hon har jobbat tio år i partiets ledning. Nu har hon lämnat uppdraget efter att ha kritiserat beslut hon anser vara fel.
Det är synd, både Nina Ekelund Cronberg och Dan Ericsson behövs i arbetet och de uttalar stort förtroende för varann.

Börje Åhgren
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi