Artikel från Kretslopp nr 5 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Agenda 21-arbetet utvärderas

Alla människor ska kunna påverka sin omgivning och få leva i en bra miljö. Den enades världens ledande politiker om i Rio för fem år sedan, när de undertecknade dokumentet agenda 21. I Sverige har agendaarbetet främst bedrivits av kommunerna. Nu har ungdomsnätverket Q2000 utvärderat detta arbete

Mycket har hänt i kommunerna, men mycket mer kan göras. Skillnaden mellan kommunerna är stor. Det konstaterar nätverket Q2000 efter att ha undersökt 111 svenska kommuners agenda 21 arbete.

Beslut ska fattas av de som berörs av besluten, det är en av grundtankarna i agendan. Sala kommun är den kommun som kanske kommit längst när det gäller medborgarnas deltagande, enligt Q2000.

Lars Wiklund, samordare för Agenda 21 i Sala: - Vi vill underlätta för Salaborna att träffas och utveckla visioner om hur samhället ska se ut i framtiden. Det gäller alla områden, inte bara ett uthålligt samhälle och andra miljöfrågor.

I studiecirklar diskuteras hur Sala ska bli ekologiskt hållbart men även i övrigt en bra plats att bo på. Cirklarna är gratis och uppdelade så att människor med olika bakgrund ska möta varandra.
- Individer, företag, kommuner och organisationer ska hjälpas åt att nå de gemensamma målen, då måste det finnas en kontaktyta dem emellan, säger Lars Wiklund. Åtgärder kan ofta delas upp på tre nivåer, vissa åtgärder kan individen göra, andra föreningar eller företag i samarbete medans annat är uppgifter för kommunen.

Kommunen organiserar även något de kallar visionsverkstäder.
- Ordet miljö sammanknippas ofta med problem, vi försöker vända på detta och istället prata om de visioner vi har om samhället, berättar Lars Wiklund. När målen väl formulerats kan de första stegen dit tas. Han säger sig ha förvånats över hur lika människors visioner ser ut, trots skillnad i politisk färg. Ofta handlar det om mer tid med familj och vänner. Administratörer och politiker i Sala åker ut i kommunen på öppna möten för att diskutera med medborgarna.

Wiklund hävdar att kommunen tar och tänker ta tillvara invånarnas initiativ; - Om vi inte gör det nu när vi nu uppmanat folk att engagera sig, då har vi förbrukat vårt förtroende för lång tid framöver, säger han.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är ett eftersatt område av många kommuner. Hälften av alla tillfrågade kommuner vet inte vilka naturvärden de har, och kan därför inte bedöma hur de ska skyddas. Botkyrka kommun är en av få med ambitioner att skydda sin natur.

Nils Gunnar Salemann, miljöchef:
- Vi har sedan 1980 två biologer anställda som letar upp de mest skyddsvärda naturområdena, berättar han. Hittills har kommunen löst in nio områden. Budgeten för detta är 1 miljon kronor om året. Botkyrka och övriga kommuner på Södertörn hjälps nu åt för att göra naturvården så effektiv som möjlig.

Växjö fossilfri kommun
Många miljöproblem är kopplade till energi och transportfrågor, ändå är det de områden där minst gjorts, enligt Q2000. 80 procent av kommunerna vet inte hur stor del av invånarna som åker kollektivt, och 60 procent vet inte hur den energi de förbrukar produceras.
- Hur ska kommunerna kunna planera för en hållbar utveckling, om de inte tagit reda på sin situation, frågar sig Sara Karlsson på Q2000. Här liksom inom övriga områden finns det de som har varit ambitiösa. Växjö kommun tillhör undantagen - målet är att göra kommunala verksamheten fri från fossilt bränsle och halvera hela kommunens.
förbrukning till år 2010. Det gäller även för företag och privatpersoner. - Om man vill förändra sin situation måste man veta vad man gör, säger Roger Hildingsson, som arbetar med att förverkliga målet. Alla kunder, förvaltningar och bolag kartlägger därför nu sina koldioxidutsläpp. Uppvärmningen sker med biobränslen och transporter skall i framtiden övergå till alternativa drivmedel.

Vi har analyserat hela områdets koldioxidutsläpp och kan nu tillsammans med övriga samhället arbeta för målen, säger Hildingsson. Han menar att intresset från flera företag varit stort. de största energiföretagen sparar el och flera företag deltar i försök med alternativa bränslen.

Roger Hildingsson tror på idéerna, de här företagen är med för att tjäna pengar, menar han. När miljöintresserade människor i och utanför företag möts kan samförstånd uppstå. Att anordna miljöfika har varit ett anspråkslöst sätt för kommunen att föra samman dessa.
Växjö har börjat ställa om sitt transport- och energisystem. Alla ställer sig bakom målet att bli en fossilbränslefri kommun, men mycket hade inte gjorts om inte energibolaget i Växjö, Veab, drivit på. De ser fossilfritt bränsle som en del av sin affärsidé. Konsumenterna kan inte klaga hittills. Bolaget har ett av Sveriges lägsta priser på el.

Petter Palmgren

Andel kommuner som har ett forum där invånarna kan framföra sina åsikter.
Kommunernas kunskap om kollektivtrafik.
Komunernas kännedom om antal utrotningshotade arter.
Andel kommuner som har naturvårdsplan. Kommunernas.
Utvecklingen av förnyelsebar energi i kommunen.

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi