Artikel från Kretslopp nr 4 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Sverige skall bli ett föredöme i det internationella kretsloppsarbete. Så löd Göran Perssons stolta deklaration när han tillträdde som statsminister. Fem ministrar har fått i uppgift att genomföra visionen.

Miljarder från Perssons drömlag

Delegationen för en hållbar utveckling består av fem ministrar med Anna Lindh i spetsen. Övriga är Ylva Johansson, Ulrica Messing, Annika Åhnberg och Tomas Östros. Det är laget som skall förverkliga Göran Perssons dröm. Liksom alla generationer har sina projekt har vi vår, det är att skapa det hållbara samhället. Tidigare var det bostadsprogrammet eller ännu tidigare industrialiseringen av Sverige, sade Göran Persson när han presenterade delegationen.

Förslaget från delegationen lades i samband med vårpropositionen. Regeringen avser att satsa pengar i stöd för att kommunerna skall få igång projekt med ekologisk inriktning. 1998 satsas 800 miljoner kronor. Kommunerna får söka pengar till projektprogram som kan drivas med andra lokal aktörer. Agenda 21-arbetet utgör en bra grund för projekten.

- Vi tror att det finns många idéer i landet som kan komma i gång snabbt om vi bara ger dem stöd, sade Anna Lindh när delegationen presenterade sig. Stödet kommer att växa och 1999 planeras det bli 1,8 miljarder kronor. År 2000 kommer 2,8 miljarder att budgeteras för ekologiska projekt. Projekten kommer att kunna få stöd med femton till tjugo procent av investeringskostnaderna.

Landets kommuner har möjlighet att söka stöd för investeringar för en ekologisk hållbar utveckling. I huvudsak skall pengarna gå till byggprojekt, även om miljödepartementet kan tänka sig bidrag till lokal folkbildning och annan stimulans av det lokala näringslivet.
Prioriteras gör åtgärder som minskar miljöbelastningen, gynnar användning av förnybara råvaror, återanvändning och återvinning av resurser.


300 miljarder ny ekologisk marknad

Marknaden för miljövänliga produkter ska stimuleras med enhetliga miljökrav i den offentliga upphandlingen. Varje år köper den offentliga sektorn varor och tjänster för 280 miljarder kronor. Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel, om den miljöanpassas minskar belastningen på miljön samtidigt som marknaden för miljöanpassade produkter ökar. Företagen får då ytterligare skäl att styra mot ekologiskt fördelaktiga produkter.

Ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken har provats med framgång sedan mitten av sjuttiotalet. De bidrar till att företag och hushåll själva får bära kostnaderna för sitt handlande. Därmed kan styrmedlen skapa förutsättningar för ett handlande som är förenligt med en ekologisk hållbar utveckling.

Det är angeläget att styrmedlen utformas på ett sådant sätt att stöd och subventioner inte snedvrider konkurrensen eller motverkar den ekologiska hållbarheten. Riksrevisionsverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att göra en översyn av styrmedlen och hur de påverkar den ekologiska marknaden.

Börje Åhgren, Text & Bil
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi