Artikel från Kretslopp nr 3 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Moderaternas miljöansvarige:

Konsumentmakt styr miljöpolitiken

Det finns ingen motsatsställning mellan välstånd och god miljö. Tvärtom, den som har det knapert har inte råd att kosta på sig en god miljövård. Så motiverar Göte Jonsson moderaternas grundinställning i miljöpolitiken.

Den enskildes makt kan åstadkomma myck- et mer än statligt tvång och andra styrmedel. De senaste årens utveckling visar detta. - Producentansvaret är helt enkelt en konsumentfråga. Det är när konsumenterna efterfrågar miljömärkta varor som miljön blir ett konkurrensmedel, säger Göte Jonsson. Göte Jonsson är ny som riksdagsman och moderaternas företrädare i Jordbruksutskottet, som är det utskott där miljöfrågorna behandlas. Tidigare har han varit kommunalråd i Jönköping och i samband med detta arbetat med miljöfrågor.


Politikerna skapar ramarna

Enligt Göte Jonsson bygger demokratin på den enskildes ansvar. Politikerna skall skapa ramarna och fatta övergripande beslut. Det gäller framför allt för politikerna att skaffa fram vetenskapligt grundad information och kunnande åt konsumenten.
- Miljöpolitiken måste bygga på normala relationer mellan köpare och säljare. Det är kunden som väljer vara. Det är även kunden som ställer frågorna till producenten. Därför behöver vi ingen långt gående lagstiftning om varudeklarationer. Producentansvaret ligger helt enkelt i producentens intresse.

En bra miljöpolitik kräver en öppen debatt och ett demokratiskt samhälle. Östeuropa är ett skräckexempel på miljö. Länderna hade inte råd att satsa på en god miljö. Situationen förvärrades ytterligare i och med att den styrande makten, staten, också var den som tog hem vinsterna på produktionen. - Internationellt arbete är viktigt för modera-terna. Partiets representanter i EU-kommissionen har haft en viktig roll i det svenska arbetet med att driva på utvecklingen.


EU kan fatta juridiska beslut

- Vi måste komma ihåg att EU bygger många beslut på konsensus, det vill säga att alla måste vara överens. Därför kanske det inte går att komma fram lika fort. Riktningen är klart utstakad även om det ibland kommer grus i maskineriet. EU kan till skillnad från FN, fatta beslut som är juridiskt bindande för medlemsländerna.


Insatt i bioenergifrågor

Bioenergi är vår viktigaste förnybara energikälla, menar Göte Jonsson. Han är väl insatt i bioenergifrågor. Jönköping, som är hans hemstad ligger mitt i det svenska bioenergibältet.
- Det är viktigt att bioenergin byggs ut i en rimlig takt som den tekniska utvecklingen tillåter och bioenergins tillväxt klarar. Beslutet om kärnkraftens avveckling medför allvarliga störningar. Vi kan tvingas öka våra koldioxidutsläpp.
- Om oljekondensverken i Karlshamn och Stenungsund körs för fullt, så släpper de ut lika mycket koldioxid som Sveriges personbilspark. Det skulle också vara förödande om vi bygger fast oss i ett gasberoende. Regeringen talar tyst om miljökonsekvenserna av sina beslut.


Landskapet format av jordbruket

Biologiska mångfald är en viktig fråga för Göte Jonsson. Det öppna kulturlandskapet har formats av jordbruket. På senare år har arealen öppen hagmark ökat. bild

"Miljöavgifter skall vara ett sätt att få ner utsläpp, inte en inkomstkälla för staten"

Bildtext: Det är kunden som ställer krav på marknaden. Producenterna måste klara att leverera varor som uppfyller köparens miljökrav, säger Göte Jonsson, ansvarig för moderaternas miljöpolitik.

Markägare måste få ersättning för att bevara viktiga biotoper menar moderaterna. Det kan antingen ske genom att marken köps av staten, men ett bra alternativ är att staten tecknar ett naturvårdsavtal med markägaren. Markägaren får då ersättning för att vårda sin mark på ett visst sätt. Avtalen måste bli så juridiskt bindande att de följer marken vid en eventuell försäljning. En skatteväxling för miljön är en björntjänst, menar Göte Jonsson. Skatteinkomsten urholkas av en påtaglig miljövinst. Det går inte att ersätta teknik med mänsklig arbetskraft. Maskiner har större precision - Miljöavgifter skall vara ett sätt att få ner utsläpp, inte en inkomstkälla för staten.
Göte Jonsson ler lite vid påpekandet att Anna Lindh kunde ha gjort samma uttalande.


BÖRJE ÅHGREN, TEXT & FOTO
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi