Artikel Kretslopp nr 2 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Källsortering i Stockholm

Liten arbetsinsats ger vinst i Myrstacken

Många enskilda insatser görs i Stockholm för att kretsloppsanpassa boendet och införa källsortering. Idealitet, engagemang och ett visst mått av envishet krävs för att lyckas när staden inte kommit igång på allvar. Vår internetredaktör rapporterar här om sina erfarenheter som fastighetsskötare på fritiden

Bostadsrättsföreningen Myrstacken med sina 144 lägenheter är en HSB-förening i Stockolm som sedan november 1995 källsorterat på allvar. Kompostering av köksavfall inleddes redan året innan med maskkomposter på bakgårdarna. Förutsättningarna i föreningen har varit goda med två stora bakgårdar, fyra relativt stora soprum och kryputrymmen i källaren för tillfällig lagring.

Komposten först
Miljöarbetet började 1994 med att en maskkompost av märket Combi-Kompost placerades på den ena bakgården. Innan dess skickades en enkät ut till berörda boende om intresset att delta och grannföreningen tillfrågades. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen lämnade ett skriftligt tillstånd efter att ha fått ritning på behållarens placering etcetera. Idag har denna procedur förenklats genom minskade krav på tillstånd, men det rekommenderas att berörda grannföreningar tillfrågas i "good will"-syfte. Det inledande försöket lyckades så till vida att många ställde upp med att fylla behållaren. Nackdelen var att behållaren blev full direkt. Fler behållare köptes in till bägge gårdarna och nya behållare har köpts in efter hand som behovet ökat till sex stycken idag.

Komposteringsproblem
Problem har förekommit i samband med komposteringen i form av dålig lukt och tillfälliga invasioner av flugor. Sista gången Myrstacken hade allvarliga problem var våren 1996 då ett par behållare invaderades av fluglarver som kläcktes samtidigt. Horder av flugor sökte sig ut i det fria mot de soldränkta fasaderna och de boendes matosande kök i grannföreningen. En utredning från deras sida avslöjade komposterna, vilket inte var svårt då komposterna under perioden luktade illa. En miljöskyddsinspektör tillkallades och konstaterade problemet, men Myrstacken blev inte ombedd att avsluta komposteringen utan istället att lösa problemet. Med hjälp av anti-larv-medel, täckning med jord och omrörning kunde problemet snabbt avhjälpas. Problem av typen flugor och lukt kan dock enkelt förebyggas med tillsyn två gånger snarare än en gång per vecka.
Det positiva med incidenten var att en kontakt och diskussion uppstod mellan föreningarna. Det var även upptakten till ett lokalt samarbete mot inbrott i kvarteren.

Mer källsortering
Miljöarbetet utvecklades kraftigt i november 1996 då föreningen även började med källsortering av metall, plast, glas, miljöfarligt avfall, elektronik och kläder och prylar. Sortering och hämtning av papper och wellpapp/kartong fun-gerade redan tidigare.
Hämtning av glas i fraktionerna, färgat och ofärgat, utan extra kostnader löstes med lokala underentreprenörer till SKAFAB, Stockholms Avfalls AB. U-landshjälp från folk till folk, UFF hämtar kläder och prylar samt även möbler. Myrstacken i Stockholm var den första föreningen som fick en prototyp av en klädinsamlingsbehållare för innerstadsfastigheter. Den är något mindre än de som står ute i staden. UFF har ett så kallat 90-konto sedan sommaren 1996. Det betyder att de har underkastat sig kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll. Stiftelsen mål är att se om hjälporganisationen uppfyller 50 procentmålet. Det vill säga att minst 50 procent av omsättningen kommer de behövande till direkt hjälp. Den stora fördelen med UFF är att de hämtar kläder, prylar och möbler samt att de accepeterar en lägre kvalitet på materialen i jämförelse med andra.

Återvinningsanläggningar
Metall, miljöfarligt avfall, eventuella kylskåp och diverse grovsopor körs med hyrd pickup tre gånger per år till Lövsta återvinningsanläggning nära Hässelby.
Strax intill denna anläggning ligger Gotthards elektronikåtervinning som tar 6 kr + moms per kilo ”hemelektronik” till skillnad från Lövstaanläggningen som tar emot de andra fraktionerna kostnadsfritt. Att få ett kylskåp hämtat av SKAFAB kostar 137 kr + moms/kolli.

Myrstackens mål gällande elektronik, miljöfarligt avfall, datorer, musikanläggningar mediciner, bildäck och kylskåp är att förmå de boende att själva återlämna det till återförsäljaren enligt lagen om producentansvar.

Bild: Sara Larsson kastar konservburk i rätt kärl.

Hård- och mjukplast
Plasten som källsorteras i Myrstacken samlas som en fraktion bestående av hårda och mjuka förpackningar samt övrig plast som inte är förpackningar. Plasten lagras sedan i säckar i föreningens kryputrymmen i källaren. Den kostnadsfria hämtningen som erbjuds av SKAFAB innebär att hårdplast hämtas, medan övrig hårdplats av typen förpackningar går som sopor. Mjukplasten får gå till energiåtervinning istället. SKAFAB kräver att mjukplasten komprimeras med en komprimator som kostar 10.000 kr. Där står Myrstacken efter drygt ett år med 50 säckar källsorterad, men ändå osorterad och voluminös plast! Det blir till att sortera en omgång till innan hämtning.

Cyklar och gardinstänger
Samma sak gäller insamlad metall. Föreningen blandar förpackningar av metall med annan metall till exempel beslag, cykeldelar, järngalgar och gardinstänger. Förpackningsförordningen omfattar inte de senare fraktionerna trots att de är av metall. Endast förpackningar samlas in. SKAFAB medger att det vore bättre att blanda all metall, men tillägger att det inte är ekonomiskt genomförbart att omhänderta det idag. Myrstacken kommer nu att ändra metallinsamlingsrutinerna. Konservburkar vilka innehåller tennlödningar samlas separat och hämtas av SKAFAB. Övrig metall körs till Gotthards Metallåtervinning i Spånga.

Resultat och fastighetssköteri
Myrstacken har minskat grovsophämtningskostnaderna med 60 procent och totala sophämtningskostnaderna med 30 procent. Tillkommer ett fåtal timmars extraarbete vid bortfrakt till återvinningsanläggning tre gånger per år. Dessa kostnader bortfaller nästan helt när nya hämtningsrutiner inleds. Miljöarbetet har smidigt kunnat samordnas med fastighetsskötarnas ordinarie arbetsuppgifter. Ungefär en timme per vecka går åt för tillsyn av soprum.

Innan miljöarbetet påbörjades var flera av soprummen i ett konstant tillstånd av kaos. De boende kastade in allt möjligt hur som helst och ofta var enda lösningen rejäla grovsophämtningar. Soprummen hålls rena och välstädade sköter och de boende sophanteringen avsevärt bättre.

Källsortering i SKAFABS regi
SKAFAB hämtar källsorterat material i Stockholm. Fri hämtning gäller för föreningar anslutna till HSB, Riksbyggen, SKB, Stockholmshem, Familjebostäder samt Stockholms fastighetsägarförening. De kan välja hel eller reducerad baslösning.
Hel baslösning omfattar färgat glas, ofärgat glas, konservburkar, kartong, wellpapp samt hårdplast. Reglerna säger vidare att avståndet mellan sopbilen och kärlen får vara max 20 meter och transportsträckan skall ha en hårdgjord yta, ej grus.
Kärlen måste ha särskilda volymmått och hämtning kan ske max en gång var 14:e dag. Om villkoren inte uppfylls debiteras fas-tighetsägaren eller föreningen en extra avgift. Reducerad baslösning innebär att plast, kartong och wellpapp utgår som fraktioner.

TORBJÖRN SASSERSSON
TEXT & BILD
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi