Artikel nr 1/97


KRETSLOPP HEMSIDA

Till nr 1/97 entresida


Svenska turistföreningen i kretsloppet

En hundraåring med full fart i kretsloppet

Grunden för Svenska turistföreningen, STF, är människors önskan att få uppleva frisk luft och rent vatten, det som vi förknippar med en god miljö. Ändå eller kanske just därför har STF arbetat fram en miljöprofil för hela föreningen och även tillsatt en miljösamordnare Sally Gillan


Miljöarbetet har legat så nära i vårt dagliga arbete att vi inte ens har tänkt på det, säger Sally Gillan. Nu har vi formaliserat det i en miljöpolicy för hela STFs verksamhet. Första punkten i policyn är egentligen heltäckande för all verksamhet. Där står ”STF skall i hela sitt utbud sträva efter att bedriva en miljöanpassad turism”. Det innebär att ingen del av verksamheten får bedrivas på ett sådant sätt att miljön belastas. Många vill kanske använda begreppet ekoturism för detta men STF lägger ribban högre än så. Med ekoturism menas att resan skall ske på naturens, kulturens och lokalbefolkningens villkor, ge stöd till miljön samt stärka lokalbefolkningens välbefinnande.

MILJÖUTBILDNING FRÅN FÖRSTA DAGEN
Verksamheten inom STFs egna anläggningar, fjällstationer och fjällstugor, skall bedrivas efter hårt ställda miljökrav. Utgångspunkten är att all personal skall informeras och utbildas i miljöfrågor från första dagen på jobbet. Detta ökar personalens förståelse och ger dem förutsättningar att medverka i ytterligare utveckling. - Redan vid inköpen frågar vaktmästare och kökspersonal efter miljömärkta alternativ, menar Sally Gillan.
Miljöpolicyn för hela STF togs 1994 och det har hunnit hända mycket sedan dess. Transporterna har en central roll i miljöarbetet. Alla transporter måste minimeras och samordnas. Fordonen skall helst drivas med förnyelsebar energi. Miljövänligt resande skall premieras.
Sally Gillan framhåller att Turistföreningen har en gedigen kunskap om Sverige och svensk turism. Många kontaktar föreningen enbart för att få information om sevärdheter med mera. STF genomför nu en omorganisering av hela resebyråverksamheten. Med hjälp av modern telefonteknik skall medlemmarna snabbt kunna få svar på sina frågor.

020-NUMMER FÖR MEDLEMMAR
Själva resebyråverksamheten kommer att bedrivas med modern telefonteknik. Medlemmar och andra kommer att kunna ringa ett 020-nummer och få hjälp av personal. Det kommer att bli tre sektioner, privat-, affärs-, gruppresor och konferenser. Inom turistföreningen finns ett unikt kunnande även på tågresor så kan även detta miljövänliga resande gynnas.
Turisföreningen bedriver även en omfattande kretsverksamhet med föredrag och studiebesök på hemorten. Kretsarna uppmanas att alltid tänka på miljön i samband med sin verksamhet. Program med miljöinriktning skall arrangeras och deltagarna skall uppmanas att ta hänsyn till naturen. Undvik ljud som inte är naturens egna står det bland uppmaningarna.
Givetvis skall kollektivtrafik utnyttjas. Vid längre resor är tåg att föredra.

FRANCHINGAVTAL FÖR VANDRARHEM
STFs vandrarhem bedrivs enligt franchising. En fastighetsägare tecknar ett avtal om att få ingå bland STFs vandrarhem och förbinder sig därmed att följa en rad villkor, bland annat miljökrav. Framför allt framhålls där hur viktigt det är för vandrarhemsvärden att tänka miljö redan vid sina inköp.
Mängden varor skall minskas och de som köps in skall vara miljövänliga och återvinningsbara. Källsortering och lokala leverantörer och återvinnare är att föredra. Inte minst viktigt för STF är att informera gästerna om miljöarbetet. De kommer ju faktiskt för att få uppleva en ren miljö.

BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi