Artikel nr 1/97


KRETSLOPP HEMSIDA

Till nr 1/97 entresida


Krister Skånberg, Kretsloppsborgarråd i Stockholm Stockholm kan och bör ta initiativet

Staden kan och bör påskynda en hållbar utveckling även ge- nom att förverkliga nya affärsidéer, gärna tillsammans med näringslivet. Det menar Krister Skånberg kretsloppsborgarråd i Stock-holm och miljöpartiets representant i Stockholm. - Verksamheter som hör hemma i den privata sektorn kan överlåtas när de väl är etablerade

Krister Skånberg ser Stockholms stad som en drivande aktör i kretsloppsarbetet. Stockholm kan ge förutsättningar för nya verksamheter som leder mot bättre miljö.
Pellets är ett bra bränsle för uppvärmning och används i fjärrvärmecentralerna. Tyvärr är det svårare för villor och fastigheter som inte är anslutna till värmenätet. - Vi skulle kunna hjälpa villaägarna till en bättre miljö, vi är ju stora köpare av biobränslepellets, menar Krister Skånberg. Vi kan medverka att Stockholm får ett fungerande distributionssystem. Det här menar Krister Skånberg är ett sätt. Stockholm bygger upp ett system som miljön tjänar på och när marknaden är etablerad kan privata aktörer ta över.
- Kanske kan vi också medverka till förmånliga betalningsvillkor för den tillsatsutrustning som behövs för att elda med pellets. Om och när villapannan ersätts med hetvatten från en lokal panncentral eller fjärrvärmenätet kan jag tänka mig att staden ersätter villaägarna för en del av biobränsleinvesteringen.
På så sätt skulle villaägaren få en ekonomisk garanti för att gå över till ett renare bränsle och på det sättet blir luften renare i Stockholm.

Bild: Krister Skånberg, Kretsloppsborgarråd i Stockholm


Fjärrvärmen miljövänlig
Fjärrvärme är det mest miljövänliga uppvärmningssättet. Stockholm Energi har släckt skorstenarna i Stockholm, som Krister Skånberg uttrycker det. Vattnet från avloppsverket är fortfarande varmt när det skall släppas ut i Östersjön. Den värmen utvinns med värmepump och tillförs fjärrvärmenätet. Med värmepump hämtas också värme ut vattnet i Värtan och Mälaren I dag får Stockholm en betydande del av sitt värmebehov täckt med värmepump.
- Dessutom har vi nu börjat satsa på fjärrkyla. Genom att leda in kallt vatten i fjärrvärmenätet kan vi ersätta luftkonditionering i många lokaler. Det minskar behovet av freon eller andra kylmedier hos många användare. Stockholm är en stor aktör som kan skapa förutsättningar för miljövänliga produkter att komma ut på marknaden.
Materialförsöjningsenheten, MFO, är en mycket viktig aktör. MFO svarar för en betydande del av upphandlingen i Stockholm, från arbetsfordon och tjänstebilar till toalettpapper. Det är en själklarhet att lägga miljöaspekter på inköp. MFO miljöutbildar alla inköpare för att de i sin tur skall kunna vara rådgivare åt sina kunder i stadens förvaltningsbolag. - Det Naturliga Steget har en viktig grundprincip, nämligen att miljöpåverkande ämnen i jordskorpan inte får föras upp i det tunna skikt där allt biologiskt liv förekommer.
Posten som kretsloppsborgarråd, innebär att Krister Skånberg är ordförande i såväl Stockholm vatten som Stockholm Energi, avfallsförädlingsbolaget Skafab och materilförsörjningorganisationen MFO, uppdrag som hänger ihop.

Stor värmepumpsanvändare
- Sjuttio års samarbete inom mälarregionen har gjort att vi nu har kontroll över vårt avloppsvatten. Det går att bada ända in i Riddarfjärden. Det skulle faktiskt gå att ta upp de gamla Stockholmsimningarna igen.
Simtävlingarna i Stockholm gick längs stränderna utefter Kungsholmen och Strandvägen. De upphörde på tjugotalet på grund av att föroreningarna blev för svåra. Arne Borg och andra storsimmare har vittnat om hur det var att möta de orenade avloppen i Nybroviken.

Hjälp åt baltikum
Vattenreningen i Stockholm har kommit långt. Stockholm Vatten bistånd bidrar också till vattenreningen i våra östra grannländer. Vi är nedströms de som använt vattenmolekylerna före oss och uppströms framtidens användare. Stockholm Vatten tar sitt ansvar för god vattenvård genom att medverka i biståndsprojekt för avloppsrening i Riga i Lettland och i Kaunas Litauen. Deras vattenbolag får hjälp att driva sina verksamheter effektivare och på ett milljöriktigt sätt både med inlånade projektledare och med utbildning av den egna personalen.
Den viktigaste uppgiften som Stockholm Vatten har i dag är att åstadkomma ett slam som går att återföra till växande gröda. Slammet skall hålla en sådan kvalitet att det är går att sprida. Näringsämnena måste komma tillbaka till naturen.
- Vi klarar de krav på tungmetallinnehåll som gäller i dag, men vi måste få ett ännu renare slam.

Kvicksilver gammalt problem
Ett problem är kvicksilver som samlats i fickor i avloppsnätet. Det följer med i avloppsvattnet till exempel vid renspolning av systemen. Detta är gamla försyndelser som kostar miljontals kronor att sanera. Avloppsvattenreningen har kommit långt i de tre stora reningsverken. I fortsättningen kan det ge en god utdelning att rena avloppsvatten direkt ute i vissa verksamheter och skilja olika typer av avloppsvatten som har olika behov av rening.
Staden driver ett miljöbilsprojekt som in-nebär att 300 av stadens egna fordon skall bytas ut eller byggas om för biogas, eldrift, etanol ellerandra biobränslen.
Vid två av stadens tre avloppsreningsverk utvinns redan rötgas vid slamrötningen. Vid Brommaverket renas en del av rötgsen till nästan ren metan som används för att tanka de första gasdrivna bilarna. Om försöken går bra finns mycket mer rötgas även från matavfall att rena till ett mycket miljövänligt bilbränsle. Matavfallet har rötats i en provanläggning. Hittills har försöken lyckats när det gäller att använda rötslammet i jordbruket. Nu skall rötningav hushållens avfall också provas.
Före år 2000 bör producentansvaret och källsorteringen ha byggts ut till att gälla textil, elektronik, bygg- och rivningsavfall och plast i alla former. Då kommer hushållen efter källsortering att dela upp sitt avfall i tre fraktioner, biologiskt nedbrytbart, brännbart och icke brännbart avfall.
- Det blir i stort sett kattsand bara kattsand kvar och för kattsand finns nu ett alternativ - träpellets.

Inte ensam
Kretsloppsroteln i Stockholm är en del av miljöpartiets arbete i Stockholms stadshus. Krister Skånberg är noggran med att påpeka att flera många miljöpartister deltar i abrtete med att kretsloppsanpassa Stockholm.
- Miljöpartiet har ju en tradition i att tänka på helheten, så vi förde halt enkelt in Stockholm Energi, Stockholm Vatten, avfallsbolaget Skafab och materialförsörjningen i en ny ro, MFO tel, kretsloppsroteln.
- Energi, vatten och avlopp samt avfallshantering är ju frågor som hänger ihop, avslutar Krister Skånberg.

BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi