Artikel nr 9-10 96


KRETSLOPP HEMSIDA

Länkar till
Novator Internet:
Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Naturen skall ha sista ordet

Låt marknadskrafterna verka med fasta och tydliga spelregler. Det är ytterst naturen som sätter upp spelreglerna. Naturlagarna har alltid sista ordet och måste ges tolkningsföreträde vid intressekonflikter mellan vår mer eller mindre miljöfarliga verksamhet och dess påverkan på vår omvärld.

Enligt folkpartiets miljöprogram är miljöpolitikens viktigaste mål är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, att främja en långsiktig hushållning med naturresurserna samt att värna natur- och kulturlandskapen. Detta står att läsa i en regeringsproposition som är antagen av Riksdagen. Det är lätt att göra långtgående utfästelser i riksdag eller vid internationella konferenser, skriver folkpartiet i miljömotionen till årets Riksdag, men vi måste också gå till konkret handling. Miljöpolitiken och övrig politik hänger ihop och bildar ett sammanhang. Det gäller inte minst den ekonomiska utvecklingen. En hållbar utveckling bygger i praktiken på en positiv ekonomisk utveckling. - Den socialdemokratiska politiken med skattehöjningar motverkar tillkomsten av nya jobb, skriver folkpartiet. Istället för att ta ut skatt på arbete måste vi prova med skatt på miljöförstörande verksamheter och resursutnyttjande.

Det är viktigt att en höjd skatt på resurser verkligen motsvaras av en skattesänkning på arbete. I annat fall åstadkommer vi en skattehöjning snarare än en skatteväxling. Ett viktigt kriterium för en skatteväxling är att skatten sänks på de resurser vi vill gynna ur miljösynpunkt. Folkpartiet för fram tanken på en grön skatteväxling även på kommunal nivå. Ett företag eller annan juridisk person betalar endast avgifter för tekniska tjänster, till exempel vatten och avlopp och sophämtning. Dessa avgifter tas ut efter självkostnadsprinciper. Det gör att kommunen inte har möjlighet att beskatta eller på annat sätt ta betalt för företagens resursutnyttjande.

SAMLAD KRAFT FÖR SVÅRA FRÅGOR
Den största internationella aktören är den europeiska unionen, EU. Förutom de femton medlemsstaterna har EU omfattande avtal med alla i omgivningen. Det innebär att det finns en enorm samlad politisk kraft för att ta itu med svåra och gränsöverskridande frågor.
Det kräver dock att den svenska regeringen driver på för att föra upp de avgörande miljöfrågorna på dagordningen. En skatteväxling bör införas även på europeisk nivå för att undvika en regional snedvridning. En lägsta nivå på koldioxidavgift bör gälla i alla medlemsstater. Det är en central uppgift för EU att uppnå målen för koldioxidutsläpp i vår del av världen.
Energisystemets utformning är avgörande för såväl den lokala som den globala miljön. Därför måste vårt energisystem bygga på förnyelsebara källor. Fossila bränslen och kärnkraft kan av naturliga skäl endast bli parenteser i mänsklighetens energiförsörjning.
På kort sikt måste energi finnas att tillgå till konkurrenskraftiga priser. Det är avgörande för välfärden. Införandet av förnyelsebara energikällor måste ske i den takt som de utvecklas så att energin kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser. Det går att sätta pris på miljöbelastningen från de fossila energikällorna med hjälp av ekonomiska styrmedel. Ekologiskt hållbar energi får därmed en ökad konkurrenskraft.

Konsumenternas kraft kan ökas
Avregleringen av elmarknaden leder till att konsumenterna får ökad makt att påverka de produkter som erbjuds. Konsumenternas kraft kan ökas om den nationella avregleringen följs upp och genom att skapa system som uppmuntrar till energibesparing.
Avregleringen bör även fullföljas inom kommunikationssektorn. Den socialdemokratiska regeringen rev upp beslutet om avreglering av järnvägen. Därmed har SJ kunnat behålla sin monopolställning på tågtrafik. En ökad konkurrens på spåren leder till bättre tågtrafik, lägre priser och en attraktivare järnväg, menar folkpartiet.
Den liberala grundsynen innebär att medborgarna har ett personligt ansvar att fatta sådana beslut som har minst påverkan på miljön. Det är genom att förändra vår livsstil som vi kan åstadkomma de stora miljöförändringarna. Den personliga motivationen ställs på prov eftersom miljöproblemen ofta är diffusa till sin karaktär.

Miljömedvetna och ansvarskännande konsumenter är avgörande för att miljömålen skall klaras. Konsumenterna måste ha kunskap om de ekologiska sambanden och effekterna på den globala miljön. Miljöfrågorna måste följaktligen lyftas fram i konsumentpolitiken. Olika ideella organisationer och andra sammanslutningar har en central roll i folkbildningen inom miljöområdet.

BÖRJE ÅHGREN


Länkar till
Novator Internet:
Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi