Artikel nr 8/96


KRETSLOPP HEMSIDA

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Anna Lindh exklusivt:

Det kommer inte att bli tal om att sänka vår miljöstandard på grund av EU. Vi kommer i stället kanske att bli tvungna att invänta andra länder. I våra övergångsbestämmelser ingår att EU skall få tid att komma i kapp. Vi kommer inte att ge efter på våra krav om kommissionen inte hinner med, men vi kanske måste ge EU mer tid, menar miljöminister Anna Lindh.

Biobränsle och dyrare bensin leder mot ekologiskt samhälle

Sverige ligger långt framme i ett internationellt perspektiv. Sammantaget ligger vi främst menar Anna Lindh, även om andra länder kan ha kommit längre inom enskilda områden.
­ Vi ligger före med vårt förbud mot användning av trikloretylen, och om det behövs kommer vi att ta strid för vårt förbud, berättar Anna Lindh. Det är ett av de områden där vi kan behöva ge kommissionen mer tid De skall få möjlighet att komma ikapp oss. Det stod i vårt inträdesavtal.

På andra områden har redan miljön vunnit på EU-inträdet. Anna Lindh pekar på export av miljöfarligt avfall. Nu är det inte längre tillåtet med export av blyavfall från kabel. Export av blyad kabel till Kina har förekommit i medierna men det är hämtat från tiden före vårt EU-inträde.

Allmänheten måste få gensvar
Vi har kommit långt i vårt miljöarbete. Det har gått snabbt att få med sig det stora flertalet.
­ Miljövännerna anser alltid att vi gör för lite. Några procent ligger alltid i spetsen och driver utvecklingen. De spelar en mycket viktig roll. ­ Det viktigt att ge allmänheten gensvar så att flertalet inte tröttnar. Därför har regeringen beslutat om ett obligatoriskt samråd mellan kommuner och materialbolag.

Staten ger styrmedlen
Statens uppgift i miljöarbetet är att ge styrmedlen via skatter och avgifter och en aktiv hjälp med lagstiftning. Sedan får kommunerna ta det lokala ansvaret. ­ När jag började som miljöminister frågade jag efter målen med det svenska miljöarbetet. Jag trodde att jag var okunnig, berättar Anna Lindh, men det visade sig att ingen annan visste heller.
De mål, som användes tidigare kunde vara oklart formulerade ur miljösynpunkt, eller så var de inte enkelt mätbara. Till exempel kunde en halvering av utsläpp anges som mål utan att startpunkten var entydigt definierad. Brister i målformulering gjorde att målen inte blev tillräckligt styrande. Nu har vi våra miljömål formulerade i 167 punkter. Så många går inte att arbeta med därför måste vi koncentrera och förtydliga oss.

Trafik och energi
De viktigaste miljöfrågorna i dag anger Anna Lindh vara trafik och energifrågorna. ­ Bilen vinner på bekvämligheten, det tycker jag är märkligt säger Anna Lindh. Jag är stor tågvän, jag pendlar dagligen med tåg. Då kan jag jobba, äta, läsa, dricka kaffe eller sova. Det går inte om jag skulle köra bil. SJ höjer priserna men det får miljöministern inte ha någon åsikt om, det vore ministerstyre.
Bilen fungerar i bra i glesbygd. Anna Lindh kan tänka sig en differentiering av fordonsskatten mellan stad och land för att styra storstädernas invånare från alltför stort bilutnyttjande.
­ För att ange vår inriktning kan jag tänka mig att bensinpriset tillåts öka med tio öre per liter varje år. En möjlighet att hitta en regional profil är att sänka fordonsskatten i glesbygdslänen.

Starkare ställning
Miljön har fått en allt starkare ställning i regeringens arbete. Regeringen har något som kan liknas vid ett eget Agenda 21 råd. Där ingår statssekreterare från alla departement. Socialdepartementet har gjort sina insatser, Tage G Petersson har haft en konferens för att minska försvarets miljöpåverkan. ­ Vi har prioriterat fyra viktiga områden i miljöarbetet, berättar Anna Lindh. Det viktigaste är den miljard, som satsas i omställningsprogrammet. Vi måste bygga om Sve-rige. Miljarden är avsedd för trettio procent i bidrag till kretsloppsanpassning av bostadsområden.
Pengarna räcker bara till pilotprojekt. Även om det kostar egna pengar att få bidraget tror miljöministern att kommunerna kommer att utnyttja bidraget.

Krav på näringslivet
Vårt andra huvudområde är att ställa krav på näringslivet. Det gäller till exempel att utveckla Emas och andra miljöcertifieringssystem. Det kan användas som styrmedel vid offentlig upphandling. Marknadskrafterna är i och för sig effektiva. På det här sättet får de ytterligare hjälp.
­ Naturvården är det tredje området. Det är tyvärr eftersatt. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med pengar för att köpa in alla de skogsområden som vi skulle vilja.

Effektiva styrmedel
Det fjärde området regeringen arbetar med är styrmedel, såväl lagar som skatter. Miljöbalken är en viktig del i detta.
Göran Persson har hängts ut i media som skeptisk till skatteväxling. Anna Lindh menar att det inte är helt rättvist. Skatter inom miljöområdet skall helst ha en styrande effekt. Vi räknar med att inkomsterna från deponiskatten kommer att vara höga i början och minska med tiden. Det fungerar inte om vi blir beroende av inkomster från olika miljöskatter. ­ Det hade till exempel varit svårare att förbjuda blyad bensin om skatteintäkterna varit höga.

Kärnkraftsavvecklingen
Energifrågan och framför allt kärnkraftavvecklingen är en av de viktigaste miljöfrågorna just nu. Vi måste ge bioenergin en möjlighet att utvecklas innan vi börjar expandera andra system. Naturgasen kan komma in i ett senare skede, men absolut inte som en ersättning för den allra första kärnkraftavvecklingen. Det skulle skada bioenergin.
Naturgasen fyller sin funktion när det gäller att hjälpa Östersjöstaterna att bli av med sitt beroende av kol, olja och skiffer. För att de inte skall bli ensidigt beroende av rysk naturgas måste vi hjälpa dem att få tillgång till norsk gas, men det måste ske på sådant sätt att vår egen biobränslesatsning inte äventyras, säger miljöministern.

Sverige duktigt
Vi måste lära oss att vara erkänna att vi är duktiga i Sverige när det gäller miljövård, säger Anna Lindh. Vi har rätt att vara stolta över vårt arbete. ­ Mitt eget arbete bygger på att jag har duktiga medarbetare som håller mig informerad i alla aktuella frågor. Jag kan aldrig vara insatt i allt på samma gång utan det är olika frågor från tid till annan, fortsätter hon, och demonstrerar därmed själv svensk blygsamhet eller luteranskt tänkande som hon själv uttrycker det.

BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi