Artikel nr 7/96


KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi


Oförändrad miljöbudget i nådiga luntanRegeringen vill fortsätta satsningen på att Sverige skall bli ledande i Europa på att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är därför som miljöområdet får i stort sett oförändrade anslag när många andra viktiga områden drabbas av besparingar. Så sammanfattade miljöminister Anna Lindh sin presentation av miljödepartementets budget.

BOSTADSSATSNING
Statsbudgeten innehåller flera satsningar med miljöförbättrande inriktning. Den största satsningen blir inom bostadssektorn. En miljard kronor satsas på omställning till ekologiskt hållbar utveckling. Anslaget avser att skapa sysselsättning genom att krestloppsanpassa bostadsområden och infrastruktur. Ett särskilt kansli skall inrättas på miljödepartementet för att handha programmet för ekologisk omställning. Anslaget måste godkännas, notifieras, av EU eftersom det rör sig om ett stöd till näringslivet. Sådana stöd kan betraktas som handelshinder. Anna Lindh menade att detta är en ren formalitet.
Den biologiska mångfalden skall bevaras genom att 25 miljoner tillförs i budgeten för ytterligare markinköp. Dessa pengar kommer ur EU-fonden Life. Svenska statens anslag är oförändrat.

DATANÄTVERK BYGGS
Satsningen på informationsnätverk kommer att öka. Naturvårdsverket för sju miljoner extra för att bygga ett datanätverk för att sprida kunskap mellan kommuner, företag och myndigheter.
Den totala besparingen i miljöbudgeten är på tjugo miljoner. Hälften av besparing tas från anslaget till kalkning. Det kompenseras genom att tidigare reservationer nyttiggörs. Samma sak gäller anslagen till strålskydd. Tidigare reservationer får kompensera en besparing på nio miljoner.

FONDPENGAR FÖRDELAS
Forskningen får vidkännas en mindre besparing under 1997. Samtidigt har Naturvårdsverket fått i uppgift att förbereda en minskning av det direkta forskningsanslaget med 187 miljoner kronor under 1998 och ytterligare 58 miljoner 1999. Det är löntagarfondernas pengar som avses komma stalig forskning till del. Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har en fondförmögenhet som skall ställas under statsförvaltning.
- Det är vår mening att pengar som kommer ur offentliga källor skall stå under en demokratisk förvaltning, menade Anna Lindh. Vi försöker så snart som möjligt åstadkomma en lösning som innebär att styrelserna i fonderna skall tillsättas i parlamentarisk ordning. I och med att vi får loss dessa medel kommer inga statliga anslag att behövas till forskningen.

TVÅ MILJÖKLASSER FÖR BILAR
En annan viktig nyhet som presenteras i samband med budgetpropositionen är att det efter årskiftet endast skall finnas två miljöklasser för bilar. Bilar som inte klarar miljöklass två kommer inte att få säljas.
Deponiskatten är en post som inte finns medräknad i budgetpropositionen. Den kommer att gälla från 1998 då bör den tillgodoräknas miljödepartementet. - Deponiskatten är ju inte beslutad än, men den finns med som pluspost i sysselsättningspropositionen, så 400 miljoner kronor ytterligare bör så att säga tillgodoräknas miljön, avslutade Anna Lindh.

BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi