Artikel nr 7/96


KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Miljö i marknadsföringen

Ackreditering
En myndighet, i Sverige är det Swedac, har rätt att godkänna, ackreditera de kontrollorgan som kan utföra revision på det sätt som föreskrivs i standarder och direktiv. De företag som blir ackrediterade har sedan rätt att utföra revisionsarbetet, en så kallad tredje parts revision, som leder fram till certfifiering enligt ISO 14001 eller en godkänd Emas-redovisning. SIS-certifiering är exempel på företag som är ackrediterade för både Emas och ISO 14001.

Certifiering
Ett företag, som inför och följer en standardiserad modell för miljöledningsarbetet kan ansöka om en revision och vidta eventuellt korrigerrande åtgärder. När företaget uppfyller kraven i ISO 14001 erhåller de ett certifikat.

ISO 14 000
ISO 14000 är en grupp av standarder för miljöarbetet. Standarderna har tagits fram av Internationella Standardiseringsorganisationen, ISO. ISO 14001 är standarden för miljöledning. Den innehåller krav på organisationsplan, ansvarsfördelning, rutiner, arbetsmetoder och resurser som krävs för en effektiv miljöledning. I ISO 14001 ingår också krav på rutiner för revision och uppföljning av de mål som fastställs. ISO 14001 är en global standard som gäller för både tillverkande industri och tjänsteföretag.

EMAS
Eco Management and Audit Scheme, Emas är EUs miljölednings- och miljörevisionsordning. Det är en förordning som ställer krav på hur företagen skall styra sitt arbetet efter ett europeiskt erkänt mönster.
I Emas ingår att företagen skall utarbeta en miljöpolicy med miljömål och rutiner för miljöstyrning och miljörevision. ISO 14001 kan användas som grund för detta. Dessutom skall företagen göra en miljöredovisning med en sammanfattande beskrivning av företagets verksamhet, miljöpåverkan, policy, mål och program. Den sammanfattande beskrivningen skall rikta sig till allmänheten.
Efter kontroll av ackrediterat företag, kan de företag som följer förordningen, registrera miljöredovisningen hos Svenska Miljöstyrningsrådet, som utfärdar registreringsbevis och rapporterar till EUs Emas-register. En Emas-registrering kan endast avse en producerande anläggning.

Miljöstyrning
Ett effektivt miljöstyrningssystem består av en organisationsplan med ansvarsfördelning, rutiner, arbetsmetoder och avsatta resurser så att arbetet verkligen kan genomföras. I såväl Emas, som ISO 14001 ställs krav på att rutiner ska tas fram för detta.

Miljöledning
Emas och ISO 14001 är system för miljöledning. I båda systemen ställs krav på att företagen har en policy och rutiner för att följa och minska sin miljöpåverkan. Företagens skall också sätta upp mål för sitt miljöarbete. Vid avslutad revisionsperiod skall uppföljning av målen ske, nya mål skall sättas upp och en plan för hur målen skall nås skall skrivas.

Miljörevision
Vid miljörevisionen skall alla förbättringsmöjligheter inom miljöarbetet identifieras. Är det effektivt och anpassat till företaget. Är miljöledningssystemet ett effektivt verktyg för att leda miljöarbetet? Nya mål skall sättas upp och en plan för genomförandet skall göras.
Revision enligt ISO 14001 kan ske fortlöpande så att varje del i miljöledningssystemet revideras, kontrolleras under revisionsperioden. En revisionsperiod Emas varar mellan ett och tre år.

Stickprovskontroll
Revisorerna kontrollerar att både miljöledningssystem och redovisning uppfyller kraven och överensstämmer med verkligen, genom stickprovskontroll.

Miljöredovisning
Det skall finnas en miljöredovisning per anläggning enligt Emas. Den skall vara skriven för allmänheten, vara kortfattad och begriplig. I den skall finnas en beskrivning av verksamheten, utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden, sifferuppgifter på utsläpp. Den skall beskriva Miljöpolicy, miljöprogram och miljöstyrningssystem, samt skall det finnas en uppgift om tidpunkt för nästa redovisning. Miljöredovisningen skall undertecknas av ackrediterad miljö- kontrollant.

BÖRJE ÅHGREN


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi