Artikel nr 4/96


KRETSLOPP
HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Det finns gott om gröna jobb

Miljösektorn växer i en övrigt stagnerande ekonomi. Tiliväxten innebär att nya jobb och yrken kommer fram. Det är alltifrån miljösamordnare på storföretagen till små enmansföretag som satsar pa de nya branscherna. Här är ett par exemel.

Miljöjobben komme i de små företagen

De små och medelstora företagen kommer att behöva mycket hjälp med miljöfrågorna framöver. Här kommer det finnas utrymme för nya jobb, det kommer att behövas fler seriösa miljökonsulter.
Det säger Kerstin Gustafsson, affärR utvecklare för miljö på Perstorp AB oc nyvald ordförande för föreningen Näringslivets miljöchefer.
Kerstin Gustafsson är själv ett gott exempel på hur det växande intresset f miljefrågor skapar nya "gröna jobb". Hon började som informatör på den skånska kemi- och plastjätten och arbe tade då bland annat med information och utbildning i miljefrågor. 1991 gicE hon över till "operativt miljöarbete" inom företaget och blev ledare för ett par projekt om plaståtervinning och källsortering.
- Jag har de senaste 2-3 åren drivit det långsiktiga arbetet att hitta nya marknader för återvunnen plast. Sedan 1993 garanterar vi att ta tillbaka våra produkter när det tjänat ut. Problemet; bara att livslängden är ofta 10 år och v får alltså inte tillbaka så mycket ännu. Så vi får köpa återvunnen plast på den öppna marknaden än så länge.
Hittills har det varit lite trögt att hit kunderna till de nya återvunna produk terna, tycker Kerstin Gustafsson, men det börjar lossna i och med att både st företagen och den offentliga sektorn h börjat ta miljöfrågorna på allvar. T sin rol1 som ordförande för näringslivets miljöchefer, en förening med 120 med lemmar från storföretagen, ser Kerstin Gustafsson att miljöfrågorna nu etablerat sig på allvar i företagsledningarnas medvetande och strategiska tänkande. Just nu är storföretagen mycket involverade i arbetet med miljöledningssystem och när man kommit igenom detta stadium kommer man åter att koncentrera sig på att produkterna redan från början ska göras resurssnåla och miljöanpassade.
Detta synsätt innebär att miljökraven på underleverantörerna kommer att växE kraftigt de närmaste åren, tror Kerstin Gustafsson. Dessa töretag kommer inte att ha egna miljöchefer utan kommer att förlita sig på konsulter.
Det kommer alltså att bli en gyllene marknad för seriösa och kunniga konsul ter som kan hjälpa de mindre företagen att leva upp till det miljöarbete som idag börjar bli en självklar del av stortöretagens arbete.

Annika Sveriges första ekoingenjör

Ekoingenjörsutbildningen i Östersund är relativt nystartad. Det är en universitetsutbildning pa tre år. Stor vikt läggs på ämnet ekologi. Utbildningen är ockse mycket projektinriktad och studenterna tränas att atbeta självständigt.
-Jag har haft stor nytta av utbildningen, speciellt att arbeta självständigt, sä ger Annika Törnqvist på Östersunds kommun.
Hon avslutar inom kort en projektanställning som har gått ut på att spåra upp och samla in kvicksilver från bland annat fastighetsägare.
-50 kilo kvicksilver har jag samlat in. 45 kilo metalliskt kvicksilver som fastighetsägarna helt enkelt har hatt pa sina hyllor. Resten har funnits i oljenivåmätare och andra apparater. Vanligtvis kostar det pengar att lämna in kvicksilvret, men under kampanjen har det varit gratis.
Annika hör till den första årskullen som avslutat ubildningen, hon gick ut förra våren. 20 av de 25 kursdeltagarn, har arbete idag inom sitt område. Annika ser ljust på framtiden.
Det finns alltid projektanställning inom miljöområdet.

Nya miljöpoliser kommer in sent

I och med att miljösektorn växer så uppmärksammas också miljöbrotten alltmer. Detta har lett til1 att Sverige n efter kanadensisk och holländsk mode fått speciella miljöpoliser. l våras examinerades den först kullen specialutbi] dade poliser. Utbildningen ska fortsätt efter sommaren och då ska även åklagarna komma med för att jakten på de allt fler miljöbrottslingarna ska bli effektivare.
Lars-Göran Sannefält, vid göteborgspolisen, är en av 18 poliser som gått de hårda miljöutbildningen. Direkt efter examen fick han kasta sig direkt in i er stor utredning om ett företag som miss tänks för att ha exporterat miljöfarligt avfall till förbjudna länder. Den här typen av tall har Lars-Göran Sannefält al betat med redan tidigare på den specia] rotel där har jobbar, men utbildningen har han större möjlighet att genomför v redningen så att de skyldiga verkligen blir fast.
Miljöbrotten blir allt fler och kräver därtör specialinsatser från polis och åklagare. Under en tioårsperiod räknar SCB med att den här typen av brott för dubblats. Uppklarningsprocenten uppges visserligen vara hög, men det kan bero på att många utredningar läggs ne för att brotten preskriberats eller för att man inte hittat nagon misstänkt gärningsman.
-Vi kommer in alldeles för sent. Först när kommuner och länsstyrelser misslyckats med att få företagen att bättra sig kopplas vi in och då är det of för sent. Jag vill vara med från början för att ta prover och säkra bevis, säger Lars-Göran Sannefält till DN.
Ett stort problem med att få fast miljöbrottslingar är den splittrade lagstiftningen. Både miljöpoliser och åklagare väntar därför intensivt på att denn lagstiftning ska samlas i en miljöbalk.

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi