FAKTA OM BIOENERGI


Fakta / Årsbok / Bioenergisfären / Debatt & Inlägg / Order / Arkiv

Fakta om biobränsle

Biobränslesortiment

1. Måttenheter för skogssortiment
2. Förädlade biobränslen
3. Exempel på volymer som krävs för att ersätta 1 kubikmeter olja
4. Energi per areaenhet
5. Omvandlingstal
6. Priser (Nya priser kommer att läggas upp i augusti 97)
7. Bränsledata
8. Källa till dessa uppgifter


Bränslesortiment

Måttenheter för skogssortiment

kg TS = kg torrsubstans
Torr rådensitet (kg/m3f) = kvot av torr massa och rå volym.
Rådensitet = kvot av rå massa och rå volym
ub = utan bark
pb = på bark

m3sk = skogkubikmeter och anger en trädstams volym ovanför stubbskäret, inkl topp och bark. Används för rotstående skog. 1 m3f = 1,2 m3sk.
m3to = kubikmeter toppmätt volym. Handelsmått för timmer.
m3t = kubikmeter travat mått och anger en traves totalvolym, inkl. bark, luft mm.
m3f ub = kubikmeter fast volym utan bark och anger virkesvolymen utan bark. Handelsmått för massaved.
1 m3 t = 0,55 - 0,60 m3f
m3s = stjälpt kubikmeter, som är yttervolym av t ex en flishög. Ibland används istället termen löskubikmeter (m3 l).
ton TS = ton torrsubstans. Handelsmått för träddelar.

Tabell 1. Omvandlingstabell för trädbränsle.
Bränsle* m3f MWh Ton
1m3s Flis, 35-40% fukthalt. 0,37 0,8-1 0,31-0,28
1m3s Sågspån, 50-55% fukthalt. 0,32 0,6-0,7 0,34-0,29
1m3s Kutterspån, 10-15% fukthalt. 0,15-0,20 0,6-0,8 0,17-0,14


* Densiteten varierar mycket för trädbränsle och detta kan gälla för en och samma fukthalt. Densitet torrsubstans = 400 kg/ m3. Stamvedens torr-rådensitet varierar mellan 400 och 600 kg/m3 fastvolym.


Förädlade biobränslen

Tabell 2. Omvandlingstabell för förädlade biobränslen.
Bränsle MWh m3s
1 ton Träbriketter, 12-15 % fukthalt 4,5-5,0 1,5-1,8
1 ton Träpelletter, 12-15 % fukthalt 4,5-5,0 1,5-1,8
1 ton Träpulver, 4-6 % fukthalt 4,8-5,2 4,5-5,0


Exempel på volymer som krävs för att ersätta 1 m3 olja

1 m3 olja = 10 MWh = 3,5 m3 eller 2,2 ton pellet/briketter = 10 m3flis (35 % fukthalt)
1 m3 briketter = ca 4,5 m3 kutterspån.

Bränsle Lagringsvolym m3
AEldningsolja 1 1,0
BKol 2,2
CTräpelletter 3,4
DTräbriketter 3,5
EHalmbriketter 3,9
FTräpulver 8,5
GStycketorv (35 % fukt) 8,5
HSkogsbränsle (<35 % fukthalt) 10,0
IFrästorv (50 % fukthalt) 1O,8
JSkogsbränsle (50 % fukthalt) 13,0
KBark (>50 % fukthalt) 20,0
LHalm rundbal 25,0
MLöshalm 50,0
Energi per areaenhet*

1 hektar vårskördad rörflen motsvarar ungefär 20-40 MWh (5- 10 ton färsk vikt) beroende på odlingsforhållande.

1 hektar skördad halm motsvarar ungefär 8-16 MWh (2-4 ton färsk vikt).

1 hektar frästorv motsvarar ungefir 500 m3s (10-12 skördar per år), vilket ger ett energivärde på ca 400 MWh. I hektar stycketorv motsvarar ungefär 450 m3s (2-3 skördar per år), vilket ger ett energivärde på 495 MWh. Källa: Svenska Torvproducentföreningen.

I hektar skog med 200 m3sk motsvarar ca 290 MWh

* Stora regionala skillnader och årsvariationer förekommer.


Omvandlingstal

Prefix, multiplar av måttenheter
k (kilo) = 103 = I 000 kWh = kilowattimme
M (mega) = 106 = 1 000 000 MJ = megajoul
G (giga) = 109 = I 000 000 000 Mcal = megakalorier
T (tera) = 1012 = I 000 000 000 000 toe = ton oljeekvivalent
Ex I MWh (megawattimme) = I 000 kWh (kilowattimmar).hk = hästkraft


Omvandlingstabell energi

kWh MJ Mcaltoe
1 3,6 0,86 86,0 x 10-6
0,278 1 0,239 23,9x 10-6
1,163 4,19 1 1,0 x 10-4
11 630 41 900 10 000 1


Omvandlingstabell effekt
kW Mcal/h hk(metrisk)
1 0,860 1,360
1,163 1 1,581
0,736 0,632 1Bränsledata

Tabell 5. Angivna bränsledata för biobränslen är medelvärden eller typiska värden för respektive bränsle och bör endast betraktas som vägledande. Det kan förekomma mycket stora variationer inom varje bränsleslag beroende på bränslets ursprung, hantering, lagring samt årstidsvariationer. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet avdelningen för kemi och biomassa, Umeå.

Bränsle Effektivt värmevarde MJ/kg TS Fukthalt % Effektivt värmevarde MJ/kg Effektivt värmevarde MWh/ton Askhalt % Svavel %
Grot 19,2(1) 45 9,5 2,6 1,5 0,05
Torrflis 19,2 12 16,6 4,6 0,8 0,03
Barkflis 19,2 55 7,3 2,0 3 0,05
Kutterspån 19,2 10 17,0 4,7 1,5 0,03
Sågspån 19,2 50 8,4 2,3 1,5 0,03
Salixflis 18,3 50 7,9 2,2 1,5 0,02
Frästorv 21,5 50 9,5 2,6 (2) 0,24
Stycketorv 21,5 40 12,0 3,3 (2) 0,24
Träpelletter 19,2 10 16,8 4,7 1,5 0,04
Träbriketter 19,2 10 16,8 4,7 1,5 0,04
Träpulver 19,2 7 17,7 4,9 1,0 0,04
Brännved 19,2 25 13,8 3,8 1,0 0,03
Halm 17,4 15 14,4 4,0 7 0,15
Rörflen, vår 17,2 14 14,3 4,0 5,5 0,1
Stenkol - 12 27,2 7,6 10 0,6
EO 1 35,9 GJ/m3 0,01 42,7 11,9 0,005 0,1
(1) Varierar +- 0,5 MJ/kg TS, ungefär 90 % av alla trädbränslen ligger inom detta intervall
(2) Vitmossetorv ca 2 %, Starrtorv 4-6 %

Figur 1. Effektiva värmevärdets (y-axeln i MJ/kg) beroende av fukthalten.

Sammanställt av:
Susanne Kastberg, SLU Röbäcksdalen
Box 4097, 904 03 Umeå
Tel 090-17 94 66

Internet: www.novator.se/bioenergy/facts/

Uppdragsgivare:
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Projekt "Vision träförädling"
901 86 Umeå
Tel 090-10 70 00


Bioenergifakta / Personer/ Företag/ INFO/ Bioenergisfären/ Energi/ Kalendarium/ Miljö


Novator, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, www.novator.se
Har du synpunkter på våra sidor kontakta oss: info@novator.se